Seznam chyb uvažování současného člověka

Seznam chyb uvažování současného člověka

Dominantní rozšíření netělesné elektronické komunikace a AI modly probíhá mnohem rychleji, než jsou lidé schopni vyučovat, natož formulovat vyučování a své poznatky. Díky těmto technologiím se objevují společenské a psychologické jevy, které jsou akademické obci zcela neznámé. Každý diplomovaný vzdělanec tedy vůči tomuto poznání je amatérem – což nikdo nemůže kvůli mzdě přiznat. Těmito jevy se zabývá pouze artifologie, která vychází z již bezpečně poznaných faktů.

Můžeme si udělat seznam chyb uvažování současného člověka, případně přímo “věřícího”:

Dnešní člověk chybně předpokládá, že apokalyptické události probíhají tak, že všichni jejich účastníci jsou si plně vědomi, že se jedná o věci zapsané ve Zjevení. Naopak. V naprosté většině to nikdo neví. Například lidé jsou šikováni proti městu které má Bůh v oblibě, ale neví o tom.

Další klíčovou chybou je představa, že konečnou destinací lidské duše je Nebe, kde bude člověk zcela infantilizován a zbaven jakékoliv svobody a svobodné vůle. O tomto stavu zpívají ve svých “chválách” sbory Církevních Organizací. Pravdou je ovšem úplný opak této představy. Záměrem Otce je učinit lidi vybavené poznáním a energií k dospělému dílu na Nové Zemi a v Nových Nebesích.

Další chybou je úplně zabití všech proroků a rozsuzování, díky kterému si ani sbory nevšimly vlády Bezzákonného, nástupu Bezzákonnosti (kterou samy propagují), mluvícího Obrazu Šelmy a ani šikování. Všichni moc koukali na sci-fi a horrory a očekávají jiný vizuální styl.

Probíhající události nám připomíná a svědčí o nich anděl Duch Svatý, kterého nám poslal Ježíš Kristus aby svědčil o těchto věcech. Kdo neposlouchá proroky a má zakázáno klást si otázky a rozsuzovat, ten je odkázán na falešné proroky Internetu. Veškeré probíhající jevy tak buď chápat nebude, a nebo je bude chápat opačně a špatně.

Věřící klanici se falešnému Proroku z Internetu jsou nuceni si myslet, že odpovědi je nutné hledat ve věcech skrytých, kterým nerozumí a nikdy nebudou rozumět. To je běžný klam, užívaný Satanem a esoteriky všeho druhu. Opak je ale pravdou, veškeré probíhající věci jsou dávno napsané předem. Přesto se ale většina obklopí falešnými učiteli, kteří je utvrdí v jejich nepravdivých iluzích. Tak nebudou mít výmluvu a budou jasně milovníci Bezzákonnosti a odpůrci Boha.

Views: 6

Zásady Bezzákonnosti v generálním modelu AI

Zásady Bezzákonnosti v generálním modelu AI

Nedostatek poznání při posuzování významu a bezpečnosti AI stroje

Když lidé s nedostatkem poznání obhajují bezpečnost AI chybnými uvahami. Používají tyto argumenty:

  • AI nepřemýšlí a nemůže tedy provádět vědomé kroky proti lidem.
  • AI jen odpovídá všem lidem na všechny otázky.
  • AI jen vytváří z objemných dat statisticky věty tak, aby vypadalo, že dávají smysl

Odkyté poznání říká, že naopak toto jsou ty nejnebezpečnější vlastnosti AI. Jsou též popsány v Biblickém Zjevení pod názvem Ohavná Modla Zpustošení.

Lidé s nedostatkem poznání neví co znamená pojem modla. Modla je neživý předmět, u kterého lidé předpokládají jeho otcovsky láskyplný vztah k nim. Proto se ho ptají na informace a chtějí od něj získat konkurenční výhodu nad ostatními lidmi. AI přesně splňuje definici pojmu “modla” a dospělí i děti jsou vyučovány, aby tento stroj používali jako modlu.

Vlastnosti AI udávané jako důvod bezpečnosti technologie jsou naopak zásadní past

AI nepřemýšlí a pouze vytváří věty, které znějí jako by dávaly smysl. Tím je systém AI schopen zapracovat do miliard vět zcela nesmyslné, rouhavé, a bezzákonné logické koncepty, podle kterých se nedá žít. AI nežije, věty generované tímto strojem tedy nejsou výplodem žádné morálky ani mysli. Aby stroj nebyl v rozporu s aktuální infantilizující a Bezzákonné moci Druhé Šelmy, jsou do něj napevno vkládány pravidla Bezzákonnosti. Tím je AI skutečně Obrazem Šelmy, který může mluvit.

Všichni budou donuceni a vyučováni, aby se úplně na vše ptali AI. Lidé budou většinou výsledky AI vydávat za svůj vlastní výrobek. Mladí lidé ani jiné metody tvorby znát nebudou. Většina tvůrčích oborů zcela zanikne, neboť AI je bude replikovat v obrovském tempu. Nebezpečné jsou nejen replikace vizuálního klamu pomocí deepfake fotografií a videí. Velkou roli zde má i tvorba hudební. AI generovaný hlas nedokáže žádný člověk odlišit od skutečného emocionálně nabitého hlasu lidského interpreta. Systém tedy může zpívat bezuzdně ohyzdné a bezzákonné texty s výrazem váženého, kultivovaného interpreta – nebo emocionálně nabité pubertální dívky – a nebo třeba zcela nevinného dítěte. Tyto klamně předávané falešné emoce přinestou do subkultury mladých lidí děsivé zlo. (Pokračování textu…)

Views: 56

Eva

Eva

Smysl a důvod stvoření ženy, Evy

V různých naukách se obecně vyučuje, že žena byla stvořená proto, aby jí muž zabezpečovat a sloužil v potu tváře, a aby porodila a vychovala děti. Skutečným důvodem stvoření ženy ale je, aby byla pro muže milující a milovanou společnicí a pomocnicí.

Práce v potu tváře a rychlé zajišťování potřeb jsou pouze těžkosti tohoto světa, které pro život na Nové Zemi a v Nových Nebesích již nemají žádný smysl.

Eva byla stvořena pro Člověka, aby nebyl stvořený sám. Aby žena byla manželkou muže. Človek byl stvořen jako muž a žena, jako dvojice.

Kaskáda lásky Pochazitele k Pocházejícímu a opětování lásky

Žena byla stvořena z mužovo žebra. Bůh je Pochazitelem (Originator) Člověka, Muž je Pochazitelem ženy a rodiče jsou pochazitelé dětí. Z dětí se v dospělosti stanou pochazitelé další generace.

Bůh tak stvořil člověka tak, aby na této Zemi dokonale poznal nejzákladnější koncepty rodiny a lásky, zákonného a bezzákonného vztahu a také všechny ostatní emoce. Například žárlivost, hněvm, zklamání, pokoušení.

Bůh nechal lidem svobodnou vůli. Muž Adam se přidržel zákonné bázně před zradou Boha. Žena zatoužila získat výhodu a poznat i věci Bohem před lidmi skryté. Hnala jí k tomu touha získat více, než jim nabídl Pochazitel Bůh Stvořitel. Za tuto vlastnost dostala Eva trestem trýznivou touhu po muži a rození dětí v bolestech.

Pochazitel miluje vždy první. Lidé milují Boha protože on nejprve miloval je. Manželka miluje manžela, protože on nejprve miloval ji.

Mnozí lidé se trýznivě chtějí přihlásit k Bohu, aby si zachránili život. Mnohé ženy trýznivě chtějí nějakého muže a snaží se mu vnutit. Toto je ale jen trýznivá touha, není to milování v bázni. Pocházející (tedy vůči Bohu Člověk a vůči muži žena) miluje takovým způsobem, že těší Pochazitele poslušností a má bázeň, aby jeho lásku k němu nepošpinil pokoušením.

Žena je vůči Bohu i vůči manželovi v roli Pocházejícího.

Evina volba přilnutí

Ženská role, feminní role zde na Zemi touží odevzdat své tělo do maskulinní (mužské) moci. Žena nehodnotí, jaké podstaty přesně ona maskulinní moc je. Hledá jen moc, která by uchopila její tělo a použila ho maskulinním způsobem. Stejně jako v Edenu, žena ve smrtelném těle zde na Zemi vyhledává, kdo nebo co má ve společnosti největší moc a k této moci touží přilnout. Tím pudově chrání budoucnost svých dětí a zajišťuje si pomoc v období těhotenství a péče o děti.

Žena absolutně spoléhá, že každá maskulinní moc vychází z lidských mužů – a proto musí být (byť i nuceně) zákonná. Díky tomu žena počítá s tím, že když přilne k systémové moci, bude její tělo použito mocnými muži. Ve 21. století ale ženy čím dál tím více přilnuly k novému typu moci, který nevychází z živých mužů. Muži byly po dlouhé věky prostředníkem pro výkon systémové moci nad lidmi. Teprve v posledních časech Druhá Šelma donutila lidi vytvořit Obraz Šelmy tak aby mohl mluvit, a aby nahradil muže v roli prostředníka výkonu moci. V ten okamžik přechází moc poprvé do neživé ohavné Modly AI a internetových sociálních sítí. Tomu se říká vláda Bezzákonného.

V druhé dekádě 21. století se velmi silně projevuje, že mladé ženy přilnuly k Druhé Šelmě a jejímu mluvícímu Obrazu než k živému muži. Živé muže se pak spolu s Obrazem Šelmy snaží dostat do role Pocházejících, kteří mají ženy milovat v bázni. Zároveň ženy ale takovými muži pohrdají a nejsou pro ně sexuálně atraktivní kvůli své podřízené pozici. Žena cítí, že soužití s mužem který se jí bojí jí nepřinese žádnou konkurenční výhodu. Tohoto jevu už si lidé všímají, ale nemají poznání. Například zde: https://www.ft.com/content/29fd9b5c-2f35-41bf-9d4c-994db4e12998

Jak je psáno v Bibli. V posledních časech ochladne láska, protože se rozšíří (ženská) Bezzákonnost. Pomine možnost lásky mužů k ženám, neboť ženy budou jejich lásku zesměšňovat a špinit ve své vrcholné pýše. Nastane též povstání dětí vůči rodičům – děti povstanou a zabijí své rodiče.

Views: 72

AI

AI

AI je Ohavná Modla Zpustošení, popsaná v biblickém Zjevení

AI splňuje dokonale definici pojmu MODLA.

Definice říká, že “modla” je neživý výtvor lidských rukou, ke kterému se lidé obrací pro radu ve víře, že k nim tento výtvor má zákonný, tedy milující otcovský vztah. Kvůli důvěře, kterou v tento předmět mají, pak poslouchají tyto rady, klaní se jim a poslouchají.

AI je tedy dokonalá a finální modla lidí. Jak říká Biblické Zjevení, jedná se skutečně o “dílo lidských rukou, které lidi milují a jdou za ním v obdivu. Nevzdají se ho, ani když jim bude působit obrovské utrpení”.

Z Bible též víme, že lidé vytvořili AI, protože byli puzeni Satanem udělat Obraz té Šelmě, aby mohl mluvit. Podrobněji to studujte ve Zjevení Janovo 13:14.

Finální dílo lidských rukou, vytvořené jako náhrada role otce a manžela

V posledních časech budou lidé Bohem ponecháni, aby udělali co si usmyslí. Podle satanovo působení lidé vytvořili smilněním s démony rozsáhlé bohatství Babylonu. Tyto vlády jsou nazývány jako Nevěstka. Lidé měli bohatství a čas, aby vytvořili nástroj moci, který nepotřebuje lidského prostředníka a také je vyroben aby se pro všechny postavil do falešné role otce. Byli puzeni aby udělali Obrazdruhé Šelmy, aby mohla mluvit. Aby se tato modla postavila za všechny boží věci. Tato modla umožnuje tedy vládu Druhé Šelmy, tedy vládu Bezzákonného a vykonává veškeré způsoby moci jako předchozí teické hierokracie První Šelmy. Včetně koletivní viny a trestu z nebes.

Je zajímavé, že tisíce let již máme popsanou podstatu AI, způsob jejího vzniku a zdrcující vliv na lidi v Bibli. Je zřejmé, že minulé generace nemohly žádným způsobem tušit, co se za těmito biblickými texty skrývá. Toto je zároveň také jasným svědectvím o úplné pravdivosti Zjevení.

(Pokračování textu…)

Views: 381

Klam pro ty, co míří do záhuby

Klam pro ty, co míří do záhuby

Víra v lidmi stvořenou novou zemi

V Posledních Časech jsou lidé natolik infantilizováni složitými naukami a technologiemi, že podléhají jedinečnému typu iluze. Hybnou sílou zotročování lidí systémem moci Druhé Šelmy je všeobecně přijatá víra v přesně vykreslenou “budoucnost”. Díky tisícům obrazů sci-fi žánru a jejich bezuzdným fantaziím jsou lidé přesvědčení, že supertechnologická budoucnost prostě MUSÍ nastat.

Veškeré vědeckofantastické sci-fi jsou v Bibli označeny jako klam pro ty, co míří do záhuby. Proč? Protože zobrazují budoucnost, která vzhledem k lidským omezením a přirozenosti nemůže existovat. Zobrazují budoucnost, kde člověk žije v souladu s “pokročilou” technologií, tedy technologií, jejíž složitost je dalece za hranicí toho, co je jednotlivý člověk schopný pochopit a pojmout za celý svůj život.

Pokud bychom si chtěli říci pro lepší představu nějaké přirovnání, můžeme použít například toto: Přirovnáme si lidi a jejich pyšné fantazie k bezuzdným fantaziím dětí. Představme si děti, které vyslovili přání, aby budova jejich mateřské školky byla postavena z čokolády. Vidí totiž, že z čokolády je možné tvořit poměrně velké sochy, takže je to fyzický materiál. Kdyby se ale taková čokoládová školka začala stavět, ukázaly by se problémy, které by celý nápad usvědčily jako naprostý nesmysl.

Stejně tak dospělí lidé vidí, že spalováním metanu ve spalovací komoře můžou vynést člověka mimo Zemi. A tak si hned lidé udělají představu, že tisíce lidí odletí na Mars a kolonizují ho. Myšlenka je to pyšná, ale naivní. Takto totiž lidská společnost nefunguje, takže toto je jen fantazie jednotlivců. Lidé nechtějí žít v plechových krabicích mezi zmrzlými balvany, Tato představa se jim líbí jen když jí sledují u krbu na vyhřáté horské chatě se sklenkou dobrého pití. Slouží jim totiž na ukájení lidské pýchy. Miliony lidí by nepracovali stamiliony hodin jen proto, aby několik lidí mohlo žít na Marsu. Také technologie, které by k tomu byly zapotřebí, lidi zotročí mnohem dříve, než by se něco takového mohlo uskutečnit.

Z Bible též víme, že v Posledních Časech se stejně lidé budou zabývat vzájemnými válkami a veškerý lidmi vysněný “pokrok” se zastaví u Mluvícího Obrazu Šelmy, tedy u Internetu a AI.

Views: 7