Pojmy užívané v biblických zjeveních se týkají naší současnosti a jejího pokračování. Je jasné, že většiny těchto jevů si lidé všímají a nějak si je musí pojmenovat. Většinou se jedná o pojmy s klamným vysvětlením, šířených emisary poslední instance jako kontrafake (jakopravdy). Zde jsou ty nejdůležitejší z nich:

Biblický pojem Nejbližší současný pojem O co se jedná Detaily
Bezzákonnost Liberální demokracie Odstoupení od všech tělesných i psychických zákonitostí ve jménu teoretické větší svobody. Také nazývané jako “terror humanity”.
Obraz Šelmy fiktivní obraz reality uvnitř sociálních sítí internetu Lidmi vybudovaný hlas znějící z netělesného prostoru, nahrazující jakékoliv jiné duchovní hlasy. Lidmi stvořený systém, který lidem nahradil veřejný prostor jeho virtuálním obrazem, ve kterém je moc systémové Šelmy neomezená a nezávislá na lidech.
Nevěstka Deepstate Síly zneužívající duchovní vědomosti a poznání lidského směřování k získávání neomezeného tělesného bohatství. Mluvícím Obrazem Šelmy jsou tyto struktury pojmenovány jako zdroj soužení a totality a poté budou rozdrceny jako úvod pro moc Bezzákonného.
Nepravost Fake News, kontrafake Díky elektronické komunikace se změnila metrika lidmi čtených informací. Lidé jako vždy čtou jen to, co chtějí číst, bez internetu ale museli číst pouze masmédia jako produkt drahé práce. Dnes mohou číst zdarma předávané informace na sociálních sítích. Tím vznikl zcela nový, falešný obraz reality, kterému se obsah informací automaticky musí přizpůsobit, jinak v systému zaniknou. Základní charakteristikou dnešní “čtené a tedy atraktivní” informace je tedy její emocionální tenze, schopnost vyvolat silnou emoci a donutit k dalšímu šíření. V bibli je psáno že “lidé se obklopí učiteli, kteří jim budou lechtat sluch” a zamilují se do Nepravosti”. Kontrafake je artifologický termín. Jedná se o falešnou zprávu, která se jeví vysoce pravděpodobná proto, že není pravdivá jen proto, že neproběhla, ne proto, že by nemohla proběhnout.

Views: 2