Miliony lidí se radují, že si zachránili život před Peklem v NebiCírkevní Organizace, co lákají své členy na evangelium záchrany života v Nebi (říkají tedy blud že Spasení přijaté ponořením je zároveň jistota Věčného života), nutí lidi vyznávat “kult Ježíše Krista” podobným fanatickým způsobem, jako politické organizace oslavují svého lidského Vůdce. Se všemi tělesnými projevy, které lidé běžně znají.

Poznání Boha je nahrazováno fanatickým uctíváním jména Ježíš

Uctívání jména Ježíš v takových Organizacích pak připomíná uctívání politického vůdce, který vyvádí stát například ekonomické krize, za což mu patří dík a uctívání. Církevní Organizce takovým nabubřelým uctíváním (které Ježíš NIKDY nepožadoval) maskují fakt, že předkládají lidem místo poznávání Boha a jeho cest jen jednoduchou záchranu života před “krutou a hrůzostrašnou mučírnou Pekla”.

Ve fanatické atmosféře davu si nikdo nedovolí protestovat. Tělesným instinktem totiž vnímá, že protest hrozí nebezpečím života, neboť dav často rozhoduje krutě a životu nebezpečně.

Konference Ohně z NEBE

DIKŠAokultní oheň z Nebe… nyní součástí křesťanských konferencíV Bibli jsme varováni před “ohněm z nebe”, který bude dán šelmě k vykonávání mocných znamení, divů a zázraků. Tento pojem se vyskytuje i v různých křesťanských “konferencích božího ohně”. Křesťané jsou různě vyzýváni, aby ten “oheň” přijali a jsou dotazováni, zdali tím “ohněm” už byli zasaženi. Stejný termín používají různé okultní nauky. Tyto pojmy se pro označování “křesťanských” aktivit tedy velmi nehodí.

Náboženské aktivity založené na uctívání jména nejsou v žádné kolizi s uctvíváním falešného kosmického krista, ani ve vyznávání andělských kultů, ani s esoterikou pro křesťany. Nebrání tomu a by Božího Ducha v takových společenstvích nahradil Duch Bezbožnosti.

Následovníci falešného krista vždy zpívají “kristus je pán”

Následovníci jakékoliv falešné nauky se mohou velice tělesně emocionálně projevovat. Mohou nadšením i hlubokým tělesným pohnutím plakat. Mohou být velice skroušeni nějakou informací a trápit se pro ni. Ale nic z toho není vůbec žádným vodítkem ani důkazem, že tak činí v Pravdě před Bohem. Vždyť emocionálně velice přesvědčivě působí i pláč lidí v kině.

Falešný kristus satanův bude a je uctíván stejným fanatickým způsobem. Ničemu to nevadí, neboť uctívání “nějakého jména” vůbec neznamená, že by člověk nějak vnímal politiku a názory uctívané osoby.

https://www.odkrytepravdy.cz/clanky/rozsirene-lzi-a-bludy/nasledovnici-falesneho-krista-zpivaji-vzdy–kristus-je-pan.html

Projevy “uctívání” jmen nemají nic společného s tím, zda se uctívači o uctívaného zajímají

I z prvomájových průvodů a vojenských přehlídek víme, že uctívací rituály nemají konkrétní spojení s tím, zdali se lidé v průvodu zajímají o to, co je předmětem uctívání. Prostě lidé ze socialistivké vlády řekli lidem v průvodech, že je dobré aby uctívali Sovětský Svaz, protože je osvobodil. A lidé to dělali aniž by je zajímalo, jak to ve skutečnosti bylo. Nelze tedy podle počtu lidí v průvodu určit počet znalců politiky a milovníků vojenské historie.

Proto i v Církevních Organizacích mohou lidé zpívat o Ježíši a o Bohu, protože jim prostě vedoucí řekli, že to mají dělat. Například z důvodu, že měli jít do mučírny Pekla, ale teď už nemusí, protože je z toho vysvobodili. Přesto ale všichni uctívači můžou být zcela bez zájmu o Pravdu a jakékoliv rozsuzování proroctví. Nemusí vůbec ničemu rozumět a mohou dokonce aktivně provozovat lásku k naukám démonů a šířit je dál mezi přátele.

Uctívání v křesťanských rezervacích Církevních Organizací má shodné prvky s uctíváním politických a státních vůdců. Jelikož obojí má stejné záměry, často i formulace jsou podobné. V obojích případech si to lidé vůbec nemusí myslet, hlavně že ty hesla říkají:

Se Sovětským Svazem na věčné časy a nikdy jinak Hleďme na Ježíše a na špatné věci se nesoustřeďmě
Sovětský Svaz nás osvobodil a za to jsme mu vděční navěky Ježíš nás osvobodil a za to mu jsme vděční

— rozepsáno —

Views: 319