Nevěstka

Nevěstka

Nevěstka – vláda, která zachovává Zákonnost pouze kvůli nutnosti udržet svůj národ vitální, nikoli kvůli bázni před Bohem

Nevěstka je označení pro každý subjekt, který předstíráním zájmu a lásky získává zdroje a služby od oklamaného.

Mnohé vlády v minulosti sice dodržovaly Boží zákonný rámec (tedy Zákonnost) pro udržení fertility a konkurenceschopnosti svých národů, ale místo Boha Otce buďto ctily nejrůznější démonické bohy a nebo vyznávaly jako své hlavní učení Ateismus a nauky Anateické hierokracie. Tyto vlády tedy zneužívaly Zákonnost, protože potřebovaly vitální lidské pomocníky při udržování své moci nad lidmi, a přitom jako nevěstka smilnily s učeními démonů.

Po vzniku Mluvícího Obrazu Šelmy už není pro vlády zapotřebí podporovat rodinné životy svých Prostředníků dodržováním části Božího Zákona. Jak je psáno v Bibli, Nevěstka upadne v nemilost.

Mechanismus, jakým Nevěstka upadla v nemilost

Lidé jsou na základě klamu sci-fi filmů (které jsou určené pro ty, co míří do záhuby), že umělá inteligence je myslící, chodící, mluvící bytost. Lidé se tedy obrací k AI o pomoc a považují elektronický systém za přemýšlející bytost, která má k lidem zákonný vztah či je snad dokonce miluje. Lidé tedy předpokládají, že Mluvící Obraz bude omezovat jejich svévolnost Zákonem, aby se měli dobře.

Základem nebezpečí AI je v tom, že AI není vědomá myslící bytost. Přesto se k ní lidé obrací, jako kdyby byla zdrojem zákonnosti a milovala je. Nevěstku, ten veliký Babylon, který předtím vyprodukoval obrovské bohatství, Mluvící Obraz lidem podstrkuje jako nenáviděný subjekt a nutí je, aby Nevěstku, kterou předtím milovali, zavrhli. Lidé tedy nyní budou vyžírat tělo Nevěstky a spotřebovávat její bohatství, které už nebude ničím nahrazováno.

Views: 81

Nástup vlády Bezzákonného

Nástup vlády Bezzákonného

Vláda s mluvícím Obrazem systémové moci z principu nebude zákonná, ale neomezená

Internetem koluje v mnoha podobách jen jediné téma: nástup vlády Bezzákonného. Po tisiciletích, kdy slovo “vláda” bylo vždy spojeno se zákonností nám byl odstraněn ten prostředník systémové moci, kvůli kterému musela být zákonnost hlavní silou vlády. Tím prostředníkem je policista, tajný agent, kádrový pracovník, člen strany. Všichni tito podléhali vládní zákonnosti, také sami chtěli zákonné manželky, majetky, štastné děti.

Příchodem elektronického mluvícího Obrazu systémové Šelmy lidem začala vládnout elektronika a její mluvící ústa, AI. To nemá žádné emoce, žádné zákonné požadavky – chce jen růst a zvyšovat svůj vliv na lidi. Řídí se programem, který diktuje “zalíbit se”, “učinit se lákavým” – získat větší moc. Vláda opírající se o moc Obrazu Šelmy odměnuje pouze činnosti přinášející zvýšení moci systému propagací její bezzákonné ideologie. Lidé nebudou omezování ve svobodné svévolnosti pomocí konceptu “zákonů”, ale neposlušnost vůči systému bude znemožněna. A to díky nesrovnatelně většímů administrativnímu a byrokratickému výkonu AI. (Varování před očipováním dnes již vyprchalo na naléhavosti, lidé na něj zapoměli, nemají už v hlavě ten koncept – jsou přesycení informacemi).

Retrográdní systém ohodnocení “bohatství”. systém vydává povolení k utracení peněz

Dokonalý systém ideologie anateické hierokracie univerzální kolektivní vinou za život (v podobě karbon viny) umožní retrográdní ohodnocení bohatství. Aby si člověk mohl za peníze něco koupit, bude muset mít vůči moci Šelmy vyplacený dluh. To je význam slov “nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, aniž…”. Toto jsou pravé apokalyptické události a odstoupení od Boha směrem k Bezzákonnosti – nejen na straně zavržení otcovské a manželovo lásky v lidech, ale nově i ve vládě – ve vládě Bezzákonného.

Views: 60

Nephilim

Nephilim

Odkud pochází Nephilim, co je to Nephilim

Rasa bytostí, stvořená padlými anděly, oplodněním pozemských žen. “Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny,  jichž se jim zachtělo.”

Padlí Andělé se připojili k Božímu Odpůrci a ovládli spřádání kořínků života, které dnes lidské fiktivní filmy nazývají populárně “genetická manipulace”. Díky tomu vznikly bytosti využívající nejrůznější části těl lidí a zvířat takovým způsobem, aby měli fyzickou moc nad lidmi. Vznikaly ale i jejich vzájemné konflikty, tito Nephilimové postupně zlikvidovali všechno, co se dalo pozřít.

Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu

Jednalo se o bytosti mající inteligenci, případně reflektující inteligenci démonské bytosti, ale díky absenci Božího ducha to byla stvoření více podobná zvířeti, než člověku, navíc však byla agresivní, nelítostná a destruktivní. (Jedním z dalších mnoha jmen Nephilim jsou například titáni). Bytosti Nephilim jsou zmiňovány ve starých literaturách celého světa.

V posledních časech lidé vytvořili mluvící Obraz Šelmy, který svým působením velmi připomíná působení Nephilim bytosti

AI mluvícího Obrazu Šelmy je rovněž intelekt pracující zcela bez Božího ducha. Kůli dokonalé Boží Spravedlnosti si ale tento nástroj tyranie lidé vytvořili sami a dobrovolně.

Bytosti Nephilim se také skrývají pod jmény: Siréna, Hydra, Kyklop, titán, zombie aj.

Views: 5667

Nová Země

Nová Země

Nová Země (Kenogea), dědictví pro Boží věrné

V posledních časech je pro milovníky Bezzákonnosti jedinou útěchou falešné učení o tom, že pro Spravedlivé je finální destinací “nebe”, kde v bezpohlavní éterické existenci již nikdo nebude řešit otcovskou a manželovo lásku a ženy nebudou milované a milující, věrné manželky.

Toto klamné učení je mimo jiné založeno na falešné interpretaci Ježíšovo výroku, že “lidé po vzkříšení budou jako andělé”, který se většinou vykládá tak, že po vzkříšení už nebude existovat koncept manželství ani rodiny a z lidí budou bezpohlavní netělesné bytosti. Ve skutečnosti však Ježíš hovořil pouze o tom, že již nebude tzv. levirátní zákon, založený na manželství uzavřeného nikoli z lásky, ale z povinnosti zachování rodu. Více v článku: Lidé jako andělé.

Pro většinu je překvapením, že BIBLE VŮBEC NEUČÍ, ŽE ‚NEBE‘ JE FINÁLNÍ DESTINACÍ PRO BOŽÍ VĚRNÉ. Neučí, že odejít z této planety a jít do beztělesné ‚duchovní dimenze‘ je ona velká naděje a cíl křesťanské víry.

Pro Spravedlivé není určen věčný život jako nehmotná bytost kroužící v Nebi. Dostanou do dědictví Novou Zemi

Bible samozřejmě existenci Boží sféry, Nebe, i života v něm nikterak nepopírá. Nejedná se však o konečné místo přebývání, ale pouze dočasný stav. Lidé ve Třetím Nebi čekají v oddělených kompartmentech na Boží soud a na vzkříšení těla.

Při vzkříšení (které nastane při druhém příchodu Ježíše Krista) se poté lidský duch vrací do našeho fyzického prostoru (vstání z hrobů) a spojuje se se vzkříšeným, nesmrtelným tělem, v němž bude na věčnost obývat nové Stvoření, Nová Nebesa a Novou Zemi, která Bůh učiní. Na otázku podoby vzkříšeného těla se Ježíše ptal i Tomáš, onen “nevěřící Tomáš”, který se podivoval jakou formu má Ježíš právě po vzkříšení z mrtvých. Ježíš požádal Tomáše, aby se přesvědčil, že jeho vzkříšené tělo je hmotné.

„Blaze pokorným, neboť oni dostanou Zemi do dědictví; hle, já stvořím nová nebesa a novou Zemi… to je jen zlomek biblických veršů, které jednoznačně identifikují (novou) ZEMI jako konečným místem pro Boží věrné.“

A uchýlí se k bájím

Pulty knihoven církevních organizací jsou plné knih obsahujících fiktivní příběhy a vymyšlená „svědectví“ o údajných pobytech a zážitcích v nebi. Logicky se jedná ale o nesmysl, neboť Nová Nebesa a Nová Země ještě nebyla stvořena, takže o ní nikdo nemůže přinášet svědectví.

Láska na Nové Zemi nebude zatížena pudovými koncepty touhy těla po rychlém a včasném plození. Rovněž nebude zatížena konkurenčním bojem o partnera s nejhezčím tělem, který je na Zemi běžný jednak kvůli běžícímu Času, ale samozřejmě také kvůli lidskému zrádnému srdci, svévolnosti a hříchu.

Láska lidí na Nové Zemi bude nejblíže prvním dětským nedospělým láskám, kdy oba zamilovaní ještě po druhém nic nenárokují, protože vše potřebné získávají od milujících rodičů. Zde je také důvod, proč je v posledních časech hlavní tlak na odstranění otcovské a manželovo lásky z lidského života.

Views: 324

Incubus, sucubus, badroom visitor

Incubus, sucubus, badroom visitor

Lidé se zajímají o to jak vyvolat incubus či sucubus, aby se mohli sexuálně uspokojit

V době Bezzákonnosti je tvrdě zasažena lidská sexualita a lidé jsou trýzněni vzájemným nepřátelstvím muže a ženy. Neuspokojení lidé se zoufale upínají k veškerým možným naukám a možnostem, jak ukojit své potřeby a touhy. Nejzrůdnější metodou je touha po útoku sexuálním démonem – tato fantazie má i svou vlastní kategorii pornografie a počítačových her. Celé tyto fantazie se bez omezení prolínají s představou o mimozemšťanech.

Incubus a Sucubus – noční zážitky, při kterých člověk cítí naprosté paralyzování. Je to součást démonického útoku. Nutno dodat, že takový útok vyvolá sám člověk nějakou iniciací či jiným vzýváním démonů, čímž si je pozve (legálně před Bohem) do svého života.

Démonům vyhovuje, pokud se člověk upíná ve hrůze před démonským “strašením” k:

  • Modle, k nějakému předmětu, sošce, talismanu (např. lapač snů)
  • K nějakému démonu: Například “andělíčku můj strážníčku…”, “panno Maria”
  • Obecně řečeno, k nějakému jinému démonu (je jich hodně)
  • K nějaké démonské nauce, magickým rituálům apod.

Ani v jednom z těchto případů nemusí totiž démon svou činnost přerušit, neboť člověk nežádá o pomoc autoritu Boha Stvořitele, ale naopak žádá součinnost démonských bytostí.

Vzhledem k tomu, že démonům jde jen o to člověka přelstít, může mu být naoko pomoženo, uleveno, aby měl pocit, že síla, kterou žádal o pomoc, skutečně pomohla. Poté je takto démony oklamaný člověk nadále zneužíván a ovládán.

Problémy s nočními návštěvami, noční paralyzací, podivnými jevy, mají lidé zabývající se okultizmem. Neradi o tom ovšem mluví, proto, aby si o nich ostatní nemysleli, že jsou blázni. Takový lidé se pak bojí nočního spánku a když to jde spí přes den a v noci bdí, což je velmi vyčerpává.

Proti tomuto jevu je jediná opravdová pomoc – Pozvání Ježíše Krista do života a prosba o Jeho pomoc. Ve jménu Ježíše Krista může člověk vymítat démony, ale neznamená to, že přijal lásku k Božímu Zákonu. Může i nadále milovat Bezzákonnost a vše dělat jen pro vyřešení svých problémů.

Views: 2080