Rozžíhá Maria svíce v nás, temnotou s Marií projdem snáz…

Mariánská zjevení při jednoduché logické úvaze prozradí svoji lživost a při použití moudrosti je můžeme ihned jako lživá opustit.

Zjevení Panny Marie není Božím dílem, ale dílem Satana a jeho démonů. Bylo mu dáno, aby tímto pokoušel věřící, jak snadno odpadnou od čisté víry a uchýlí se k jinému evangeliu démonů, byť jsou v Písmu před tímto scestím mohokrát varováni.

Výběr mezi Pravdou a Lží

Na tento klam tudíž přistoupí ti, kterým se Pravda evagelia tak, jak ji zjevuje Bůh, nezdá dostatečně po jejich chuti a rádi by si k ní přidali něco s větším množstvím efektů a s nádechem okultní atmosféry. Celý mariánský kult, stejně jako ostatní démonské svody, má velký význam v testování, zda věřící skutečně miluje Pravdu. Je totiž nesporným faktem, že celý mariánský kult je z hlediska Písma neslučitelný s Pravdou. Mariánský kult se tedy setká s přízní všude tam, kde lidé hledají nové alternativy k Pravdě, což jsou tedy vždy lži.

U lidí pokoušených démony se testují tyto vlastnosti:

Důvěra v Boha a v pravdivost Písma – kdo přijímá Mariánský kult, ten přijmá fakt, že Písmo není zdaleka pravdivé a úplné. Pro takového člověka je ale logický nesmysl se Biblí vůbec řídit, když uznává jeho částečnost. Takový člověk se pak rád nechá řídit nějakým jiným, smyšleným systémem myšlenek, získaných z lidské rozumnosti a Satanovo představení. Stává se součástí lidských Církevních Organizací, které ho nezřídka ovládají a zneužívají.

Láska k Pravdě a naslouchání Moudrosti – neboť mariánská zjevení při jednoduché logické úvaze prozradí svoji lživost a při použití moudrosti je můžeme ihned jako lživá opustit. I když jsme jim celý život věřili, můžeme je ihned opustit. Můžeme činit pokání, tedy změnu smýšlení. Setrvávání u starých myšlenek jen proto, že jsme je měli dlouho, není ctnost. To se nám jen za ctnost snaží vnutit Satan (viz. Satanovo přikázání pro drsné muže a ženy: “Braň svou vlastní pravdu za každou cenu”). Pokud moudrostí poznáme, že jsme byli oklamáni, potěšíme Boha okamžitým zavržením odkryté lži, takzvanou změnou smýšlení neboli POKÁNÍM.

Touha po okázalosti a zbožštění fyzické krásy – zde se zjistí, zdali člověk považuje krásu těla za znak pravé Boží podstaty zjevení a zda si libuje v krásných stavbách a ozdobných předmětech nesmírné světské ceny

Sklony k rituálním obřadům a Modloslužbě

Sklony k oklamatelnosti pomocí efektů – zda se dá člověk snadno oklamat zjeveními jen proto, že říkají hezky znějící věci. Přitom každý člověk je dnes v palbě reklamy, která říká lživé věci jak na běžícím pásu a nikdo už se ani nepozastavuje, aby proti tomu bojoval nebo nad tím přemýšlel. Většinou reklamním sloganům lidé nevěří a berou to rovnou jako lež.

Církevní Organizace vyučují většinou Pravdu i lži najednou, často ve prospěch konkrétní lži

Obrovské rozšíření mariánského kultu díky římsko-katolické církvi svědčí ještě o jedné věci, a tou je skutečnost, že Duch Svatý může být úspešně ignorován a nahrazován světským přesvědčováním mohutným aparátem lidské Církevní Organizace. Je to důkazem, že lidská Víra je skutečně svobodná a tudíž pouze stačí, aby člověku nebyla po chuti samotná Pravda a ihned si může vyvolit svou oblíbenou lež. Rozšíření mariánského kultu je také dostatečným důkazem o účelnosti Praetoriánských prorockých skupin, neboť vůbec neplatí, že lidé v Církevních Organizacích jsou v bezpečí před démonickým zjevením a učením démonů.

Je to tak, že bez proroků a jejich varování z Ducha Svatého měli křesťané vždy tendenci po určité době naletět na nějaký šikovně zamaskovaný satanský trik.

Modloslužba coby uctívání falešných bohů, je pradávnou praktikou lidstva. Lidé už dříve mívali ve svých domovech různé sošky a obrázky, ke kterým se modlili a klaněli se jim (Izajáš 44:17). I v dnešní době mají lidé ve svých životech i domácnostech všelijaké bůžky (televize, majetek), aniž by si to sami uvědomovali. A těmto věcem se doslova denně klanějí, aniž by tušili, že dělají něco špatného. Jedním typem křesťanské modloslužby, která doslova zotročila miliony lidí po celém světě,  je všem známý MARIÁNSKÝ KULT. Uctívání Panny Marie nezačalo, jak se uvádí, někdy v časech temného středověku, ale již v nám známých dobách Ježíšových. Biblická evangelia zaznamenávají první lidské pokusy o nezdravý postoj k významu Ježíšovy matky. Ježíš sám ale tyto snahy okamžitě potlačoval.

Satanizmus Mariánského kultu má všechny poznávací znaky LŽI a BLUDU:

Lživost – nemá žádné vysvětlení a oporu v Bibli, Bible jej přímo vylučuje, Bůh před ním varuje
Démona v centru – vydávajícího se za ducha mrtvého člověka, zde Marie
Mantru – zde růženec, směs křesťanských a lživých modliteb
Nebeská matka, bohyně žena – známý démonický kult, v Bibli zakázaný
Nekoliduje s jinými aktivitami satana – mariánský kult se provozuje v esoterice a okutlismu, rovněž v channelingu nemá problém. Ani UFO není v konfliktu.
Vysvětluje sám sebe – musí vystavět myšlenkovou konstrukci nad jednoduchou lží. Jeho důkazy jsou typu: “jeden pán si myslel, jeden pán povídal”. Vše je podobné, jako by si zaměstnanec natisknul průkazku ředitele závodu a pak chtěl tuto průkazku vydávat jako jednoznačný důkaz, že je ředitelem.
Nárokuje si světovládu a chce zasvěcovat světové dějiny sobě – jak to má Satan rád. Ctít a sloužit neposkvrněnému srdci nebeské matky.
Snaží se potvrdit svou věrohodnost úkazy a jevy – jako každý satanský trik démonů. Takzvaně “léčí” jen nemoci, které předtím sám vyvolal.
Chce být prostředníkem mezi člověkem a Bohem – snaží se nacpat do mezery mezi Ježíše a člověka a znemožnit tak spasení, což je satanovým cílem.
Nahrazuje oblíbené démonské uctívání nečím s příchutí křesťanství. Touha po Bohu je silná, a je ji nutné marketingově vhodně uspokojit.

Kdo těmto argumentům řekne NE, již se odsoudil vlastními slovy.

Kult samozřejmě výborně slouží k ovládání lidí a získávání majetku

Katolická církev vítá satanův element přidání této modloslužby do života své církve. Tento druh “křesťanství” totiž uspokojuje touhu po modloslužbě a okultizmu, a nahrazuje klasickou modloslužbu touto křesťansky zavánějící variantou. Temná místa, oltáře, odříkávání hesel a opakování slovíček, to je zcela totožné s démonickými rituály.

Jedním z nejviditelnějších důkazů démonického původu Mariánského kultu je fakt, že Panna Marie je bez problémů používána a uctívána i v démonických učeních a společenstvích poslouchajících démony.

Falešná ospravedlnění kultu panny Marie, fanaticky používaná:

Obhájci Mariánského kultu mají v démonickém učení připravená místa, o která se fanaticky opírají, aby dokázali jeho “pravost”. Podobně jako satanistické hudební skupiny (Black Sabbath) přihodí do svého repertoáru jednu skladbu s křesťanským textem a rázem je celá skupina tak nějak “tolerována” na křesťanské mládeži.

Samozřejmě, každý, kdo má rozum, chápe, že důležitý je celek a výsledek, nikoliv jednotivé podstrčené body. Kdo miluje iluzi, nechá se přesvědčit i nastraženou cetkou. Jako příklad můžeme uvést, že Mariánská zjevení tu a tam vloží větu o tom, že bychom se měli soustředit na Ježíše. Je to proto, že Satan moc dobře ví, jak manipulovat. Však to samozřejmě vědí i obchodníci z našich vlastních řad, kteří nás pomocí hlášky “soustřeďte se na ušetření” donutí nakoupit mnoho věcí, které nepotřebujeme.

Stejně tak Satan pomocí hlášky “miřte k Ježíši” jen klamavě ospravedlní celý svůj podvod. Výsledkem ale je, že oslovení lidé jsou potěšeni, že k Ježíši míří, ale stejně více přilnou k Mariánskému kultu a své oblíbené Královně, která jim takto levně potvrdila, že “je pravá”.

Příklad ospravedlnění Mariánského kultu typu: “jeden pán povídal”

Buď vždycky velebena nekonečná dobrota našeho Boha, jenž ustanovil Marii za naši obhájkyni, aby jako matka Soudce a matka milosrdenství účinně zasahovala svou přímluvou do velikého procesu naší spásy – to je myšlenka sv. Bernarda. A řecký spisovatel mnich Jakub praví, že Bůh učinil Marii mostem, po němž se můžeme dostat nad vlnami světa do přístavu rajského blaha. Proto volá sv. Bonaventura: „Slyšte národové, kteří toužíte po nebi! Služte Marii a ctěte ji a jistě naleznete život věčný.“

Biblická místa usvědčující mariánský blud

Matouš 12:47-50 “Někdo mu řekl: “Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.” On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: “Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?” Ukázal na své učedníky a řekl: “Hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.” Lukáš 11:27,28 “Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: “Blaze té, která tě zrodila a odkojila!” Ale on řekl: “Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.”

Marie byla pak postupem času oslavována a prohlašována římskou církví za božskou osobu s kompetencemi, které neuvěřitelně zesměšňují a tupí Kristovu obět za lidstvo i Boží jedinečnost (Izajáš 48:11).

Tato bludná učení tak neustále tvrdí: že byla vzata do nebe, což není možné, protože Bible říká, že Ježíš je jediným vzkříšeným v nebi a všichni ostatní ho budou následovat až při jeho druhém příchodu, který ale zatím nenastal:

1.Korintským 15:23 “Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.” že Marie je prostřednicí mezi lidmi a Kristem, což Bible jasně popírá:

1.Timoteovi 2:5 “Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.” že se za nás v nebi také přimlouvá, což je lež: Římanům 8:34 “Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!” Židům 7:24 “Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky.” že je matkou církve, a co na to Bible:

Galatským 4:26 “Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka.”

Efezským 1:22 “‘Všechno podrobil pod jeho nohy’ a ustanovil jej (Krista) svrchovanou hlavou církve.” že je možné dostat se k Bohu skrze její uctívání a modlení se k ní:

Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: “Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” že skrze koupi mariánských odpustků lze získat odpuštění hříchů:

1.List Jana 1:7-10 “Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.” že svou mocí uzdravuje nemocné, ale Bible říká, že uzdravení může přijít jen skrze Ježíše: Skutky 4:10 “Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.” že se zjevuje na různých místech ve světě, což ale u zemřelých není možné: Job 7:9,10 “Oblak se rozplyne, zmizí; stejně kdo sestoupí do podsvětí (hrobu), už nevystoupí, nevrátí se nikdy zpět do svého domu, neobjeví se už na svém místě.” Marie zemřela stejně tak, jako každý jiný člověk (Jan 5:28,29) a spásu od Ježíše Krista (Lukáš 1:46,47). Její údajné zjevování se je jen skvělou kamufláží ďábelských démonických sil (Matouš 24:24 / 2.Korintským 11:14). Mariánský fanatismus vládne v mnoha oblastech světa a odvádí tak lidi od jedinečnosti Kristovy oběti pro naši spásu. Skutky 4:12 “V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.” Nikdo ze zemřelých nás nemůže slyšet a nemůže pro nás nic udělat, i kdyby byl sebesvatější (Kazatel 9:10). Až vzkříšení zemřelých lidí v posledních dnech bude novým okamžikem setkání s našimi milovanými (1.Tesalonickým 4:15-17).

Existují spousty “zaručeně pravých” argumentů, hovořících ve prospěch mariánského kultu. Je ovšem zajímavé, že kromě několika málo promariánských interpretací Biblických textů pochází veškeré ostatní argumenty právě z kultu samého. Jeho učení prostě vysvětluje samo sebe, což je vždy vlastnost syntetických nepravd. Samo se sebou přináší něco úplně nového, novou variantu křesťanství, která by sama o sobě vyžadovala i novou upravenou Bibli. Stejně jako u New Age, hlavně aby její učení nesměřovalo k Ježíši Kristu. Aby mezi člověka a Ježíše Krista byla postavena další bytost, která bude vzývána a jí svěřeny kompetence a rozhodování. Pro démonské bytosti je Marie jen mrtvý člověk, mohou si jejím jménem dělat, co chtějí. Nepředstavuje autoritu Ježíše, její jméno na ně nepůsobí jako nepřemožitelná zbraň. Proto se také v mariánském kultu používá Ježíš jen velmi opatrně, pokud možno na druhém, třetím místě, a nebo jen okrajově. Pokud někdo tvrdí, že mariánský kult může vést lidi ke Kristu, tak má jen slabou pravdu. Stejně tak lidi ke Kristu vedou drogy, neštěstí, životní traumata. Mnohem více lidí mariánský kult přivede do jejich oblíbeného modlářství, k mechanickým duchovním rituálům a démonické závislosti.

Démonům stačí vaše dvojaké smýšlení, neboť vědí, že Bůh nenávidí dvojaké smýšlení

Démonům nejde jen o to vás dostat do svých učení. Klidně vám ponechají i to, co jste přijali, jen vám do toho podsunou svoji jedovatou lež. K vaší víře přidají například víru v Královnu Nebes a poučí vás, že je zapotřebí jí vzývat v modlitbách, protože je v ní taky spása jako v Božím Synu. Tímto vytváří lidi nejistého, dvojakého smýšlení. Jedna mysl věří Písmu a Bohu, druhá věří zjevením démonů a lidským vymyšlenostem.

Člověk dvojaké mysli je na tom pak ještě hůř, než ten, co Pravdu nikdy neslyšel. Neboť takový Pravdu poznal, ale sešel z její cesty kvůli zjevením démonů.

Každý si nyní musí vybrat zda ho zajímá Pravda nebo zda se zamiloval do iluze

Pokud vás nezajímá Pravda a máte rádi lidské rozumování, vůbec se přemýšlením o tom, jak to ve skutečnosti “je správně”, nezabývejte. Bylo by to pro vás bezpředmětné zdržování.

Zhlédnutí: 4097