Demokracie, totalita, ideologie a propaganda – stručné vysvětlení

Systém voleb založený na emocích vyvolávaných bdelugmou velmi narušuje koncept přidělování moci Bohem. Konečná likvidace tohoto konceptu nastává při anomické vládě ohavné modly.

Pojmy demokracie, ideologie a totalita a jejich význam jsou TABUIZOVANÉ téma, význam těch slov neznají ani studenti politologie. Největší nebezpečí pro demokracii je nástup ideologie, kterou pomocí propagandy šíří mezi lidmi kandidát na totalitní moc. Například po bolševické revoluci se západní státy obávaly vlivu ideologických myšlenek Sovětského Svazu, které měly potenciál zlikvidovat demokracii a nastolit totalitu pomocí ovládnutí nejširší masy kolektivní vinou za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem (tehdy lidskou přirozeností).

Demokracie je systém obecné vlády – chytré a vlivné lidi staví proti sobě a nutí je zabývat se reálně existujícími problémy občanů. Běžný člověk se o řešení veřejných problémů nestará. V demokracii se vládnoucí lidé zodpovídají za svou práci voličům a neúspěchy společnosti jsou vždy vinou vlády.

Princip ideologického převratu. Přesunutí viny z vlády na obyvatelstvo

V demokracii se za každý obecný neúspěch při řešení reálných problémů musí chytří lidé z vlády zodpovídat. Vina za neúspěch je vždy ze samotného principu demokracie vinou vlády, a nově volená vláda má chybu vyřešit. Můžeme tedy říci, že v demokracii má za věci obecné zodpovědnost vždy vláda.

Ideologické myšlenky umožňují skupině chytrých lidí převzít kompletní výkonou moc

Provádí se to takto: – Tato skupina definuje svou propagandou novou skupinu problémů tak, aby za řešení problémů bylo vždy zodpovědno obyvatelstvo. Tak, aby problém neměl reálné řešení – a aby nebylo jasné, jakou cestou se má dosáhnout jeho vyřešení. Problém se musí propagandou démonizovat, i když ve skutečnosti vlastně nikoho netíží, nebo ani do té doby neexistoval. Tato skupina myšlenek se jmenuje IDEOLOGIE. Ideologie se propaguje mediální činností nazývanou PROPAGANDA.

Všechny tyto vlastnosti nové ideologie jsou klíčové k provedení převratu. Bolševická totalita totiž musí být alespoň jednou ZVOLENA v regulérních demokratických volbách oklamanou veřejností. Možná vám to již něco připomíná!

Totalitní manýry (totalitní způsoby)

V podstatě je to způsob komunikace vlády s veřejností, kdy jedna skupina chytrých využívá strach a pýchu veřejnosti a žene je do boje který nelze vyhrát. A to proto, aby tito vládnoucí neměli nikdy vinu za trvalý neúspěch. Ba přesně naopak! V marném boji lidu bude vedoucí totalitní strana vždy ta nejlepší. Zdánlivě tedy nebude důvod volit vládu jinou. Naopak lid nebude nikdy dostatečně poslušný k tomu, aby boj vyhrál. A bude se dokonce sám dožadovat přísnějšího režimu vlády.

Základní poznávací znaky IDEOLOGIE

Totalitní ideologie tedy potřebuje univerzálního nepřítele lidu, který nejde porazit. Veřejnosti je to ale vždy jedno, protože většina se tím stejně nezabývá a vládě věří. Ideologie potom začne vyžadovat plnou občanskou poslušnost. Její plán boje s univerzálním nepřítelem MUSÍ být nejasný a nesmí být definováno čím a jak skončí. Toto je důležité, neboť tím se totalitní strana nemusí nikdy zodpovídat ze svých kroků.

Nejlepší je, pokud je boj s ideologickým nepřítelem naprostá chiméra, nesmysl a utopie. Tím je totiž zaručeno, že nemůže být nikdy dosažen! Tím bude vládnoucí strana vždy ta jediná správně směřující a lid bude vždy viníkem toho, že se to nedaří. Je velmi důležité, aby správný ideologický nepřítel nebyl reálný problém, který by veřejnost skutečně ohrožoval.

Totalita musí z majetku a svobody učinit vinu

Aby totalití systém dobře fungoval, musí mít spolupráci většiny. Totalita využívá faktu, že bohatších lidí je v průměru mnohem méně než průměrných a chudých. Proto totalita nabízí průměrně bohatým a chudým zisk za cenu toho, že ospravedlní restrikce a zabavování majetku bohatších. Ale i tak je v totalitě nutné vytvořit obecný pocit veřejnosti, že mít nadbytečný majetek je vina.

Při spouštění totality se ideologie a její dodržování stane oficiální a hlavní doktrínou vlády. Z odporu jedinců vůči ideologii udělá vládnoucí třída trestný čin.

Příklady nám známých totalitních ideologií podle výše uvedeného klíče

Německý fašismus.
Jeho univerzální nepřítel byla jakákoliv rasa jiná než árijská. Plánem bylo obsadit celý svět – a pak s tím něco utopického udělat. Ve skutečnosti naprostá většina Němců má ráda jen Německo – a nikam jinam se stěhovat nechce. Utopií byla rovněž pouhá myšlenka, že Německo může skutečně porazit celý zbytek planety. Nikdo z Ruska a z Anglie Němce vojensky neohrožoval.

Rudý socialismus.
Univerzální nepřítel je třídní nepřítel, tedy blíže nedefinovaný bohatý člověk. Plánem bylo nastolit na celém světě komunismus, kdy vše bude pro každého zdarma. Utopií bylo, že lidé se zbaví své přirozenosti, všichni budou čestní a naprosto věrní společenské spravedlnosti. Za nefunkčnost této myšlenky samozřejmě vždy nesl vinu lid, který se k těmto bolševickým ideálům hloupě sám zavázal. Nikdo ze Západu obyvatelstvo Východního bloku neohrožoval, neboť nevěděl proč. Agrese byla vedena vždy z Východu.

Zelený eko bolševizmus.
Univerzálním nepřítelem je počasí, které prostě ovlivnit nejde. Utopií je, že bude na planetě vždy teplota stejná, plus mínus půl stupně. Za neúspěch tohoto marného boje vždy bude moci nehodný a neposlušný lid. A zelená totalitní vláda bude jediná správně konající.

Zdravotní totalita
Univerzálním nepřítelem jsou neviditelné viry, které nikdo nevidí, detekovat a pojmenovat je umí jen vládnoucí strana, která poté může uksutečnovat svou neomezenou moc.

Doporučení na závěr

V demokratickém parlamentu by měla být kontrolní skupina, která by zablokovala další jednání vlády kdykoliv, kdyby někdo začal prosazovat totalitní ideologie. Tedy ideologie abstraktních nebezpečí, s přesunutím zodpovědnosti – tedy nedefinovaný boj s neporazitelným nepřítelem, za jehož poražení je prý zodpovědné voličstvo. Tyto rozdíly mezi demokracií a totalitou by se měly vyučovat na základních školách.

Toto už je ale možné brát jen jako pohled do minulosti lidí. V druhé dekádě 21. století přebírá nad lidmi veškerou moc Mluvící Obraz Šelmy, který bipolární ideologií a mohutným dílem klamu a nepravosti, tedy kontrafake (jakopravdy), komunitním factcheckingem a wikipravdou zcela ovládl ideologii proti všem lidem. Jeho záměrem je trýznit lidi tak, aby umožnil příchod toho Bezzákoného muže zatracení, který se postaví za všechno, čemu se kdy říkalo Bůh.

Vysvětlení pojmů “ideologie, propaganda, totalita”.

Views: 441