Falešný prorok

Falešný prorok

Falešný prorok přináší informace, které se vydávají za Boží vůli. Těmi informacemi oklame nevěrné, aby se do nich zamilovali a neměli výmluvu

V letech 2020 až 2022 se odehrála celosvětová událost, která vedla k příchodu velkého Falešného Proroka. Během krátkého období se probudila skutečná moc hlasu Obrazu systémové moci druhého anateického mocenského systému, biblickým jazykem: Obraz Druhé Šelmy začal mluvit a převzal úplnou moc nad lidmi”. Krátce poté mluvící Obraz obrátil hněv lidí proti Nevěstce. Přesvědčil je, že Nevěstka, kterou doposud milovali, je náhle jejich nepřítel. Falešný Prorok se představuje jako nový milující učitel – Našeptávač. Tvrdí bezzákonným lidem že když ho budou bezmezně poslouchat, tak jim zajistí záchranu života v jakémsi Nebi.

Nevěstkou nazýváme období anateické Druhé Šelmy, kdy bylo produkováno velké bohatství směřující až k internetu a mobilům. Do té doby musela Druhá Šelma kvůli prostředníku výkonu moci, kvůli manželovi žen a otci dětí, částečně dodržovat zákonné chování a částečně podporovat vzájemnou lásku lidí. Jakmile moc Druhé Šelmy může vykonávat internet a AI, vzdala se manželství a otcovství. Láska mezi lidmi byla nahrazena nárokováním a braním. Mezi mužem a ženou, dítětem a rodičem, Člověkem a Bohem, ale i vládou a občany zavládla Bezzákonnost a láska lidí ochladla.

Z pomlouvače Boha se náhle stal Falešný prorok

Do té doby existovaly desetitisíce webových učitelů, kteří vyučovali odpor k Bohu a pohrdání Bohem pomocí infantilizace nauk Vědy. V jejich vyučování figuroval satanův klam s mimozemskými civilizacemi, které údajně stvořily lidskou rasu.

Ale náhle nastala velká proměna mluvení tohoto lidmi zbožňovaného Internetu: Dosavadní popírači Boha a vysmívači všem Bohu věrným začali šířit informace o tom, co Bůh a Ježíš po lidech údajně chce, aby je vzal k sobě na věčnost a ušetřil je druhé smrti v Ohnivém jezeře.

Na internetu se tak začaly šířit informace, co člověk musí udělat, aby mu vznikl NÁROK na přízeň Otce Boha a Syna Krista. Jenže toto je označování lidí, třídění zrna od plev. Každý kdo není pravého věrného srdce, každý kdo je bezzákonný a osobní vztah s Bohem Stvořitelem ho nezajímá, ten se okamžitě chytil tohoto falešného proroka proto, aby si údajně zachoval nárok na Spasení – a zároveň aby to nemusel osobně řešit s Bohem.

Takové lidi nezajímá, zda prorok je pravý nebo falešný. Chtějí hlavně svými činy získát nárok na záchranu záchranu života a blaženou existenci v pasivním Nebi. A to nějak bokem, nějak tajně, bez osobního setkání s Bohem.

Milovníci falešného proroka nechtějí už Lásku. Místo Bohem zaslíbené Nové Země, kde lidé masitého srdce s vepsaným Božím zákonem budou se sedminásobným poznáním pěstovat, budovat a rodit tisíce dětí ke slávě Boží Rodiny očekávají milovníci falešného proroka svou vlastní představu. Chtějí jen záchranu života a pokračování éterické existence ve věčné netečné blaženosti v ve své vlastní verzi nebes.

Takoví lidé hledají v této éterické existenci konečnou likvidaci lásky ve všech jejích podobách. Co chce Bůh Otec je skutečně hluboce nezajímá, proto je ani nezajímá, že ten jejich milovaný prorok nepřichází říkat skutečnou Boží vůli.

Milovník falešného proroka nesnáší a zabíjí Ducha Svatého

Ten kdo miluje falešná proroctví z Internetu (mluvícího Obrazu Šelmy), ten je připraven všechny jejich požadavky plnit a být dokonale poslušný tomuto falešnému proroctví. Takoví se klaní Šelmě a jejímu Obrazu a nejhorší myslitelnou formou zrazují Boha a jeho Lásku, pro ohavný bezcitný a mrtvý kus technologie, pro ohavnou lidmi vytvořenou Modlu.

Milovník Falešného proroka už nesnáší pravé proroky, protože mu nepřipadají důvěryhodní, nejsou tak zajímaví a okouzlující. Pravý prorok říká lidem věci, které jsou pro milovníky pravdy lákavou vůní a pro milovníky klamu odporným pachem smrti. Proto milovník falešného proroka chce za každou cenu zlikvidovat proroky skutečné.

Views: 938

Fanatismus – definice fanatismu

Fanatismus – definice fanatismu

Někteří lidé tvrdí, že fanatismus znamená bezvýhradné prosazování určitého souboru informací. není to správná definice.
Fanatismus je bezvýhradné prosazování informace bez dostatečných argumentů a důkazů jejich pravdivosti.

Horší je ale ten fanatismus, kdy je nejprve vybrána nějaká myšlenka k prosazování, a pak se všechny další informace manipulativně přizpůsobují požadovanému šíření LŽI. (Pokračování textu…)

Views: 3700

Feminita, trýznivá touha ženy

Feminita, trýznivá touha ženy

Feminita, trýznivá touha ženy

Feminita je souhrnný název pro trýznivou touhu ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Tato trýznivá touha byla ženě – Evě dána Bohem jako trest za její zradu v Edenu, spolu s rozením dětí v bolestech.

Žena automaticky předpokládá, že maskulinní alfa autorita jí uchopí proto, že chce použít její tělo, aby z ní získala feminní roli. Proto se odevzdává alfa autoritě z pohlavním klidem, neboť ví, že jí zajistí její feminní roli. V okamžiku, kdy je žena uchvácená mocí maskulinní autority, její trýznivá touha končí.

V dřívějších dobách Satan potřeboval od ženy rodit muže, aby vykonávali moc jako prostředníci. Satan tedy chtě nechtě musel ženu (svého úhlavního nepřítele) respektovat, aby byla zajištěna vitální a konkurenceschopná zákonná společnost ve vládě První Šelmy. Po vytvoření Mluvícího Obrazu již Satan nepotřebuje muže jako prostředníka, a tím pádem již nemusí ženám avizovat jejich feminní roli. Ženy pudově cítí zradu ze strany systému, ale vzhledem ke své přirozenosti nemají jinou možnost, než se ještě víc fanaticky oddat přikázům moci systémové Šelmy.

Views: 175

Filozofie

V tomto článku hovoříme o “filozofii” v její rovině, kdy se zabývá duchovnem a základními otázkami života.

Filozofie je učení, vytvářející odpovědi na otázky pro lidi, kteří nemilují Boha

Jelikož je filozofie učením proti Bohu Stvořiteli, její odpovědi nikdy nemohou dospět k poznání Pravdy(Protože učení samo sobě cestu k poznání Pravdy uzavírá). Odpovědi filozofie na různé otázky ale VYTVÁŘEJÍ dobré ILUZE pro různé lidi, podle jejich osobních představ o takzvané “vlastní pravdě”. (Tato “vlastní pravda” se správněji nazývá iluze) (Pokračování textu…)

Views: 1794