LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

Základní Láska je láska Boha k lidem – Otcovská láska

Dokonalá láska Boha k lidem se zrcadlí do světa lidí jako mužovo úděl dávat otcovskou a manželovu lásku – a ženská schopnost nárokovat si mužovu lásku, přijímat ji a podřídit se.

Muž je pohlaví nabízející a poskytující lásku, žena je pohlaví nárokující a beroucí lásku. Žena tedy lásku zrcadlící Boží lásku neposkytuje a ani to po ní Bůh nechce. Údělem ženy je dychtivě toužit po uschopení těla maskulinní autoritou a nárokovat si projevy této lásky v podobě poskytování věcí a služeb.

Nauky Bezzákonnosti chtějí toto zrcadlení Boží lásky v lidech zrušit ve všech úrovních. Ničí tedy možnosti realizace manželské lásky lidí a otcovské lásky k dětem. Nakonec se toto podaří u většiny lidí a lidé odstoupí od Boha, od hlavního Božího Zákona, kterým je láska.

Napodobeniny projevů manželovo a otcovské lásky, kterými se žena nechá oklamat a podřídí se jim

Žena se o emocionální základ mužské lásky nezajímá, je pro ní určeno aby se naučila jí PŘIJÍMAT. Pokud se nenaučí tuto lásku přijímat, nezbývá jí než jen hledat pouhé projevy ve formě pozornosti a podpory (společenské, materiální, finanční) – a ty se dají snadno falšovat.

Satan tak může ženu oklamat tím, že jí poskytne falešný projev manželovo lásky a falešnou podporu v učení feminismu a generových naukách anateické hierokracie.

Tím si získá ženinu přízeň a ona ho pak poslouchá jako svého pána. Komu se zda toto přirovnání nereálné tak si musí uvědomit, že přesně toto udělala již Eva v Edenu.

Láska a pokora neznamenají slepou poslušnost diktátu bezbožných lidí

Nevěřící lidé, ti, kdo následují bludná učení a satanisté mají jeden společný rys. Překrucují význam slov “láska k bližnímu” a “pokora”. Jestliže křesťan odmítne bludy, které tito lidé následují a pevně trvá na pravdě podle Božího slova, okamžitě se dozví, že přece Písmo říká, že má být pokorný a milovat své bližní. Je velice zábavné, že lidé, kteří Bibli odmítají, ji rádi používají k deptání těch, kteří ji berou vážně. Skoro by se chtělo říct – k tomu je jim najednou Bible dobrá.

Je ale třeba jasně rozlišit lásku k bližnímu a lásku ke lži, kterou tento bližní vyznává. Křesťan má rozhodně milovat lidi. O tom Bible nepochybně hovoří. Nikde ovšem není řečeno, že máme milovat lži, ve kterých lidé žijí, a že jsme povinni dělat v rámci údajné pokory a lásky vše, co od nás tito lidé požadují.

Jestliže je křesťan postaven před volbu poslechnout člověka, jehož požadavky jsou v rozporu s Božím slovem, nebo poslechnout Boha, pak jeho volba musí být poslušnost Bohu bez ohledu na následky ze strany lidí.

Zejména satanisté v Křesťanských rezervacích dobře vědí, že křesťané jsou v této oblasti často napadáni, a tak cíleně útočí a snaží se vzbudit v lidech obrovské pocity viny, že by měli být pokornější, laskavější, nesoudit, ale zcela význam těchto slov překroutí v duchu nastávajícího teroru humanity tak, že v jejich podání to znamená mlčet k jakékoli, byť sebeohavnější lži a poslušně skákat, jak ten který člověk píská i přesto, že jeho požadavky jsou v rozporu s Božím slovem a Boží pravdou.

Církevní organizace se například rozhodne zapojit do ekumenické akce společně s římskokatolickou církevní organizací. Člen, který namítne, že tato instituce se ve svém učení rozchází s Božím slovem, se okamžitě dozví, že nesmí nikoho soudit, že má milovat bližní a pokorně je přijímat (přičemž námitka byla proti věroučnému systému, ne proti lidem). Stejné argumenty jsou užívány k obhájení přítomnosti satanistů, jejichž úkolem je držet vedení sboru (za předpokladu, že sbor ještě disponuje členy s darem rozpoznání duchů, kteří tyto lidi dokážou identifikovat). Skutečná pokora ovšem znamená jednoduše uznat, že Bůh je nám lidem zcela nadřazený, dokonalý, svatý a věrný, a každý člověk je pro Něj stejně cenný a milovaný jako my sami. Láska k bližnímu znamená nemlčet k tomu, že dotyčný člověk žije v bludu a otevřeně mu říci o pravdě v Bohu. Zda ji bude chtít následovat, nebo naopak odmítne, je už jeho osobní rozhodnutí, které za něj udělat nemůžeme.

Jestliže někoho milujeme, musí nám logicky záležet na tom, aby se dozvěděl, že to, co následuje, je Satanův klam a pravda je pouze v Bohu.

Proč tedy Satan vyvíjí takovou snahu, aby skrze lidi, kteří mu patří, vmanipuloval následovníky Ježíše Krista ke slepé poslušnosti ve jménu překroucených pojmů “láska”, “pokora” apod.? Takto zpracovaní křesťané totiž celkem bez problémů a bez boje přijmou blížící se vládu Bezbožníka, protože budou vyučeni, že v rámci pokory a lásky nesmějí ničemu a nikomu odporovat a musejí hledat naopak to, co je spojuje a sjednocuje. Přitom je více než jasné, že nelze sjednotit Boží pravdu a Satanovy lži.

Musíme se stále držet Boží pravdy a za všech okolností volit poslušnost Bohu bez ohledu na nelibost okolí.

 

Technologie a nová lidská práva

Technologie a nová lidská práva

Technologiemi vynucená nová lidská práva

Moderní komunikační technologie přináší možnost trvalého kontaktu s (nejen) blízkými osobami. Díky tomu přijmou lidé tuto možnost jako nové lidské právo

Nedílnou součástí Druhé Morálky, jsou takzvaná “Technologiemi vynucená nová lidská práva”. Jedná se o soubor myšlenek popisujících práva lidí pohybujících se ve světě ovládaném mobilními komunikacemi. Tedy něčím, co nikdy předtím nebylo. Zjednodušeně se jedná o novodobé lidské “právo” okamžitě zjistit, jakým způsobem smýšlí, kde jsou a co dělají lidé na které máme spojení. Pozor! Toto není přirozené a pro člověka dobré, je to ale nevyhnutelné. Musí se to stát, protože nejprve musí nastat odstoupení od Boha. (Pokračování textu…)

Sedmileté soužení

Lež o sedmiletém soužení na Zemi po hypotetickém Vytržení

V Církevních organizacích se šíří nebiblický blud o vytržení, před dobou soužení i navazující učení o tom, že období soužení, o kterém hovoří Bible, bude trvat 7 let a až poté bude následovat druhý příchod Ježíše. Stejně zhoubnou a nepravdivou mutací tohoto učení je, že soužení bude trvat jen polovinu, tedy 3 a půl roku a před tím bude 3 a půl roku pokojná vláda Antikrista.

Učení o sedmileté “dovolené” Božích věrných je nepodložitelné Písmem a odporuje faktu, že přesný čas Ježíšova příchodu nejen nikdo nebude znát, ale dokonce jej bezbožní ani nebudou očekávat, podobně jako za dnů Noe, kdy lidé neměli tušení o blížící se potopě.

POSLOUPNOST UDÁLOSTÍ PODLE TÉTO LŽIVÉ NAUKY:

  1. vytržení Církve (tedy všech pravých následovníků Ježíše Krista); toto vytržení údajně není totéž co druhý příchod Ježíše Krista, protože Ježíš nevstoupí na Zemi, ale Jeho věrní se s Ním setkají v oblacích.
  2. ustanovení jednotné světové vlády a příchod Antikrista (sem spadá i označování lidí znamením šelmy) a následující 7 leté soužení, které bude ukončeno příchodem Ježíše
  3. příchod Ježíše, zničení Antikrista
  4. soud nad bezbožnými

Učení o vytržení Církve před dobou soužení nemá biblický základ. Toto téma je rozebráno v samostatném článku. Příchod Bezbožníka a ustanovení jednotné světové vlády je realitou a Bible nás na toto období připravuje. Zcela bludné je ale tvrzení, že toto období potrvá sedm let a po něm bude následovat druhý příchod Ježíše.

Proč učení O sedmiletém soužení odporuje Bibli?

Znamenalo by to totiž, že Bůh nám neřekl ve svém slově pravdu o tom, že nikdo nebude znát přesný čas Ježíšova druhého příchodu. Lidé by si jednoduše mohli spočítat, kdy Ježíš přijde. Tím by ovšem přestalo platit to, co je řečeno v Písmu – že nikdo tu dobu nezná, a do poslední chvíle nikdo nebude ani tušit, že Ježíš přichází.

Skutky apoštolů 1,7 Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;

Ježíš se vždy odkazoval na to, co bylo řečeno ve Starém Zákoně. Kdyby tam bylo řečeno, že soužení potrvá sedm let, neměl by důvod to svým následovníkům nesdělit. (A to už vůbec nemluvíme o tom, že Ježíš by neměl důvod varovat své věrné před soužením posledních dnů, kdyby platilo, že před tímto soužením si své věrné vezme s sebou.)

Vzato čistě logicky by období sedmiletého soužení po vytržení Božích věrných bylo absolutně zbytečným krvavým divadlem. Jestliže by byli zanecháni jen bezbožní, tedy ti, kdo se už rozhodli Boha odmítnout, nemělo by smysl dovolit satanu svádět a tříbit. Bible hovoří o lidech, kteří odmítli (nepřijali) znamení šelmy – ale jací lidé by to mohli být, když Boží věrní podle tohoto bludného učení vytrženi?

Zjevení 16,2 První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.

Proč tento verš říká, že vředy padly na lidi označené znamením a klekající před obrazem šelmy? Jestliže v té době bude Církev pryč, nebude nikdo, kdo by nebyl označen znamením. Proč tedy Bible prostě neřekne “vředy padly na všechny obyvatele Země”? Ale zjevně je zde nutno odlišit lidi, kteří znamení šelmy přijali a lidi, kteří toto označení odmítli.

Jakou svobodu uvěřit či neuvěřit by měli “zanechaní”, když by na základě vytržení Církve měli před očima jasný důkaz, že Bible říká pravdu a křesťané se nemýlí? (Existují dokonce i propagační videa, která ukazují, jak se “zanechaní” obracejí k Bohu. Ovšem v tomto případě bychom nemohli hovořit o svobodě volby, když by těmto lidem byl postaven před oči jasný důkaz o Boží existenci a Pravdě.)

Učení o sedmileté “dovolené” Božích věrných je nepodložitelné Písmem a odporuje faktu, že přesný čas Ježíšova příchodu nejen nikdo nebude znát, ale dokonce jej bezbožní ani nebudou očekávat, podobně jako za dnů Noe, kdy lidé neměli tušení o blížící se potopě

1. Tesalonickým 5,3 Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Matouš 24,36-39 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.

Lidé čtou OdkrytePravdy.cz tak, že si sami vymýšlí obsah textů

Lidé čtou OdkrytePravdy.cz tak, že si sami vymýšlí obsah textů

Čtenáři OdkryteLzi.cz, kteří nepřijali lásku k Pravdě, nemohou na texty zde obsažené zaostřit zrak

Z četných dotazů čtenářů je patrné, že jen velmi malé množství lidí skutečně čte naše články. Dochází k tomu, že čtenář si po přečtení některých vět sám doplní, co si myslí že je obsahem! Článek nečte, ale jen po něm očima přeskáče až na konec a obsah si domyslí.

Pro koho to není určeno, ten stejně nemůže pochopit

Nesporným důkazem tohoto jevu je občasná přítomnost odkazů na diskuzích, ze kterých je patrno, že nikdo z diskutujících ani NEČETL obsah článku, ale pouze usuzuje na základě nadpisu. (Pokračování textu…)