Lidé jako andělé

Lidé jako andělé

Zástupy milovníků Bezzákonnosti si u Boha nárokují proměnu v bezpohlavní netělesné duchy kteří už nebudou nikdy řešit lásku.

Bezzákoné fantazie o Nebi jsou založeny na chybném výkladu Ježíšovo věty “že lidé budou jako andělé”

Když se Saduceové ptali Ježíše na otázku, komu na věčnosti bude patřit žena, kterou si vzalo sedm bratrů, odpověděl Ježíš, že lidé ve vzkříšení se již nebudou ženit a vdávat tak jako synové tohoto věku, ale budou jako andělé. Na základě této odpovědi se dnes všeobecně vyučuje, že na Nové Zemi už žádná láska ani vztah mezi mužem a ženou nebude, a že z lidí budou bezpohlavní bytosti, které už k sobě nebudou přitahovány žádnou silou a budou jen vířit bez cíle v prostoru.

Ježíš ale odpovídal na něco jiného

Otázka Saduceů („Komu z nich bude patřit?“) byla založená na tzv. levirátním (švagrovském) zákonu, který nařizoval, že pokud muž zemře a nezanechá děti, má si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému zesnulému bratru zplodil potomka, přičemž tento potomek byl legálně počítán jako potomek zesnulého bratra, aby jeho jméno nebylo vymazáno z Izraele. Jedná se tedy o zákon, který má smysl pouze v prostředí, kde panuje smrt a kde je nutné se rozmnožovat pro zachování rodu.

Saduceové nevěřili ve vzkříšení těla a život na Nové Zemi. Také nevěřili v existenci andělů, kteří mají nepomíjitelná těla již nyní. Jejich otázka Ježíšovi nebyla otázkou, jak to bude na Nové Zemi se vztahy a s láskou muže a ženy, ale manipulativní otázkou s cílem Ježíše a víru ve vzkříšení zdiskreditovat. Diskreditace měla zmást přirozeně bezzákonné lidi a usnadnit jim jejich odmítnutí zaslíbení o Nové Zemi. Jelikož ale na Nové Zemi nikdo nezemře, nemá smysl, aby tam nadále platily zákony, které by upravovaly manželství z lásky na manželství z povinnosti zachovat rodovou linii.

Z Bible i ze všech historických záznamu světových národů také samozřejmě víme, že andělé se mohli také rozmnožovat a plodit potomstvo – s dcerami lidí. Také je v Bibli mnoho zaslíbení, která přímo hovoří o přítomnosti dětí a vztahů na Nové Zemi.

Milovníci představy bezpohlavní netělesné éterické “nebeské” budoucnosti jsou ve shodě s učeními démonů

V učeních démonů a klamů je tato představa shodná s naukami o “převibrování” na “jemnohmotné bytosti”, připadně různé stavy halucinogenní netělesné nirvány a stavu nekonečného nicnedělání v nekonečných rozkoších.

LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

Základní Láska je láska Boha k lidem – Otcovská láska

Dokonalá láska Boha k lidem se zrcadlí do světa lidí jako mužovo úděl dávat otcovskou a manželovo lásku, a ženská schopnost přijímat mužovu lásku a opětovat ji svým podřízením se.

Muž je pohlaví nabízející a poskytující lásku, žena je pohlaví přijímající lásku. Muž si vybere ženu, kterou si zamiluje a nabídne jí svou lásku. Žena od něj lásku přijme a opětuje ji tím, že se mu oddá. Pravá, upřímná láska ženy k jejímu muži tedy vždy vzniká jako odpověď na lásku muže, který si jí vybral. To je věrným obrazem lásky člověka k Bohu, která také vzniká až jako odpověď na lásku Boha k jeho vyvolenému člověku (jak je psáno v Bibli: my milujeme Boha, neboť Bůh první miloval nás).

Žena tedy lásku zrcadlící Boží poskytující lásku vůči muži neposkytuje a ani to po ní Bůh ani muž nechce. Pro ženu je určeno, aby se naučila mužovo bezpodmínečnou poskytující lásku přijímat a opětovat jí svým vydáním se a bezpodmínečnou oddaností muži, který si jí zamiloval. Pro ženu není určeno, aby muži poskytovala něco ve smyslu zdrojů a materiálního zabezpečení. Každého zákonného muže přirozeně těší vše poskytovat své milé dívce, která je velmi skromná a nikdy si po něm nic nenárokuje, nebo na to dokonce ani nepomyslí. I to je věrným obrazem vztahu člověka s Bohem.

Údělem ženy od pádu člověka v Edenu jsou též nejrůznější palčivé vášně a touhy po uchopení těla maskulinní autoritou a touha si nárokovat pouhé projevy mužovo lásky v podobě poskytování věcí a služeb. Tyto touhy jsou všechny řízené Mocnostmi knížete Satana a z principu vždy směřují proti pravé zákonné lásce, neboť v nich na lásku není nikdy brán ohled. Pro zákonnou ženu je proto určeno, aby se k muži chovala jako k Bohu, tedy aby ho nepokoušela (viz článek shit test), aby co nejvíc zapřela sama sebe a svoji bezzákonnou přirozenost, a aby byla ve svých požadavcích velmi skromná a upřímně se zajímala o to, co po ní muž chce a čím by ho naopak štvala nebo zklamala. I to je obrazem nutnosti spravedlivého člověka zapřít sám sebe a své zrádné srdce, a mít bázeň před naštváním či zklamáním Boha.

Nauky Bezzákonnosti tedy usilují o zrušení zrcadlení Boží lásky v lidech ve všech úrovních. Ničí možnosti realizace manželské lásky lidí a otcovské lásky k dětem. Nakonec se toto podaří u většiny lidí a lidé odstoupí od Boha, od hlavního Božího Zákona, kterým je láska.

Napodobeniny projevů manželovo a otcovské lásky, kterými se žena nechá oklamat systémovou Šelmou

Pokud se žena nenaučí mužovu lásku přijmout a opětovat ji, nezbývá jí než jen hledat pouhé projevy ve formě pozornosti a podpory (společenské, materiální, finanční) – a ty se dají snadno falšovat. Satan tak může ženu oklamat tím, že jí poskytne falešný projev manželovo lásky a falešnou podporu v učení feminismu a generových naukách Anateické hierokracie, tedy Druhé Šelmy. Tím si získá ženinu přízeň a ona ho pak poslouchá jako svého pána. Komu se zda toto přirovnání nereálné tak si musí uvědomit, že přesně toto udělala již Eva v Edenu.

Technologie a nová lidská práva

Technologie a nová lidská práva

Technologiemi vynucená nová lidská práva

Moderní komunikační technologie přináší možnost trvalého kontaktu s (nejen) blízkými osobami. Díky tomu přijmou lidé tuto možnost jako nové lidské právo

Nedílnou součástí Druhé Morálky, jsou takzvaná “Technologiemi vynucená nová lidská práva”. Jedná se o soubor myšlenek popisujících práva lidí pohybujících se ve světě ovládaném mobilními komunikacemi. Tedy něčím, co nikdy předtím nebylo. Zjednodušeně se jedná o novodobé lidské “právo” okamžitě zjistit, jakým způsobem smýšlí, kde jsou a co dělají lidé na které máme spojení. Pozor! Toto není přirozené a pro člověka dobré, je to ale nevyhnutelné. Musí se to stát, protože nejprve musí nastat odstoupení od Boha. (Pokračování textu…)

Lidé čtou OdkrytePravdy.cz tak, že si sami vymýšlí obsah textů

Lidé čtou OdkrytePravdy.cz tak, že si sami vymýšlí obsah textů

Čtenáři OdkryteLzi.cz, kteří nepřijali lásku k Pravdě, nemohou na texty zde obsažené zaostřit zrak

Z četných dotazů čtenářů je patrné, že jen velmi malé množství lidí skutečně čte naše články. Dochází k tomu, že čtenář si po přečtení některých vět sám doplní, co si myslí že je obsahem! Článek nečte, ale jen po něm očima přeskáče až na konec a obsah si domyslí.

Pro koho to není určeno, ten stejně nemůže pochopit

Nesporným důkazem tohoto jevu je občasná přítomnost odkazů na diskuzích, ze kterých je patrno, že nikdo z diskutujících ani NEČETL obsah článku, ale pouze usuzuje na základě nadpisu. (Pokračování textu…)

Lidé hledají únik v příjemných emocích druhé morálky

Dnešní doba je specifická pokud jde o mezilidské vztahy. Satan načasoval příchod druhé morálky do doby, kdy vztahy mezi lidmi budou nevratně narušeny. Lidé stále více vnímají negativní věci okolo sebe, narůstající sobectví, ekonomické problémy, nezaměstnanost, nejistotu, strach.

Do této atmosféry přichází nabídka lepšího světa podle pravidel druhé morálky. Lidem je lhostejné, že jde o systém nereálný, v němž doopravdy žít nelze. Satan silně útočí na lidské emoce (stačí shlédnout videa prezentující druhou morálku – dojemná hudba, emocionálně silné slogany typu “láska je to nejdůležitější na světě”, “následuj své srdce”), protože ví, že se sílícím tlakem negativních okolností lidé budou hledat únik k něčemu příjemnému a pozitivnímu, a navíc posiluje pýchu lidí na to, že “my to přece dokážeme sami, my sami víme, co je pro nás dobré a jak máme žít”.

Každý člověk, který by se dokázal kriticky podívat na dějiny lidstva, by musel nutně rozpoznat, že v celé historii se snahy “o lepší svět” nikdy nesetkaly s trvalým úspěchem.
Lidé ale nechtějí takto uvažovat, stále více jich touží prostě být v tom “dobrém” světě, který satan prezentuje.

Veškeré zdroje uvádějící nastupující druhou morálku přetékají pozitivními emocemi, přísliby do budoucna a “láskou”. Toto ale není skutečná láska. Je to slepá a všeobjímající superláska, která svým vyznavačům diktuje, aby milovali nekriticky vše včetně lži, protože rozhodujícím kritériem je to, zda něco je příjemné (dle tělesného rozumu), nikoli pravda. Celá generace už je vychovávána podle tohoto vzorce, malým dětem je vtloukáno do hlavy, že každý může mít svou “pravdu”, kterou je nutno tolerovat.

Četné zdroje prohlašující se za křesťanské, už jsou zcela soustředěny na pozitivní emoce a při zběžném pohledu se příliš neliší od druhomorálkových esoterických stránek. Pro takové křesťany je milejší rozplývat se nad slovy o lásce, než stát v duchovním boji a otevřeně přiznat, že současné kroky lidstva, přestože jsou vylíčeny v růžových barvách, se odehrávají pod taktovkou satana. Bůh toto dopouští, aby se ti, kdo nemilují pravdu, mohli svobodně zamilovat do iluze.

Druhá morálka nezadržitelně nastupuje a naplňuje se tak to, co Bůh oznámil ve svém Slově. Lidé si najdou takové učitele (vůdce), kteří budou lechtat jejich sluch a pýchu a sami sebe vženou do pasti systému, který jim ze současné perspektivy připadá jako samospasitelný, ale  je jen slepou uličkou.