Boží obraz

Zvířata byla stvořena Bohem aby sloužila člověku a aby si je Člověk podmanil a vládnul nad nimi. Jedna z oblastí, ve kterých Druhá Morálka silně uplatňuje svůj vliv, je postoj ke zvířatům. V rámci Druhé Morálky a pseudo humanismu jsou lidé vyučováni, že zvířata jsou v podstatě stejně hodnotná jako oni sami. To je samozřejmě učení které přímo jde proti Bohu.

Zvířata jsou samozřejmě tvorové, kteří cítí, prožívají strach, stres či bolest v souvislosti s ohrožením života, zraněním, ohrožením mláďat apod. Přesto je nelze vnímat stejně jako člověka, pokud jde o Boží pohled. Bible uvádí, že když byl stvořen první člověk, Adam, Bůh jej nechal pojmenovat všechny druhy zvířat. Žádné z těchto stvoření však nebylo Adamovi rovno.

Genesis 2,19-20  Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř.

Jediný, o kom Bible hovoří jako o stvořeném Božím obrazu, je právě a pouze Člověk. Přestože Bůh stvořil mnoho tvorů, člověk byl stvořen jako bytost nejen s duší, ale i duchem a stal se tak Božím obrazem na zemi.

Genesis 1, 26-28 26  I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.

Písmo dále uvádí, že člověk byl pověřen panováním nad stvořením, které mu bylo podřízeno. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.

Není pochyb o tom, že lidé se budou před Bohem zodpovídat také z toho, jakým způsobem panovali nad stvořením a spravovali to, co jim bylo od Boha dáno.

Bůh sám o své stvoření pečuje, ale to stále nelze použít jako argument, že zvířata jsou Božím obrazem, jak se snaží prosazovat satan skrze druhou morálku.

Tvrdit, že zvíře je stejně tak obrazem Boha na zemi jako člověk, je ohavné rouháníMatouš 6,26  Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Zavádějící pojem “týrání”

Lovit zvířata, resp. zabíjet je pro obživu, není totéž co týrání zvířat. Týrání znamená působení bolesti jen pro pouhé zvrácené potěšení z utrpení živého tvora. Nepochybuji o tom, že takové jednání je Bohu odporné. Člověk byl ustaven správcem, ne tyranem. Nicméně po potopě Bůh dal člověku zvířata mimo jiné také pro obživu. Proto není týráním a hříchem zabíjet zvířata pro obživu a jíst jejich maso. Genesis 9, 3  Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno.

Vyučování Druhé Morálky

Satan v rámci druhé morálky masivně prosazuje to, co nazývá práva zvířat, ale ve skutečnosti jde o nátlak, který lidem vnucuje, že jakékoli zabití zvířete je nemorální, kruté a staví člověka na úroveň primitivního tyrana. Satanův oblíbený pojem “hrubé vibrace” se objevuje v souvislosti se šířícím se hnutím Share v rámci něhož se vtlouká lidem do hlavy, že pro přechod na vyšší úroveň existence za pomoci vyspělých kosmických bratrů jsou připraveni jen “jemnovibrační” jedinci.

Podobné snahy lze už tisíciletí pozorovat v různých démonických náboženstvích, např. v hinduismu, jehož zrůdné plody v podobě tisíců lidí, kteří umírají hlady mezi volně se potulujícím dobytkem, máme před očima. Jako v jiných oblastech druhé morálky, i pokud jde o postoj ke zvířatům, sleduje satan to, aby lidi chytil do jejich vlastní pasti, v níž si lidé prosadí normy, o kterých je satan vyučí, že jsou správné, ale jež nelze v praktickém životě dodržet. Pro satana je také snadnější vyučovat lidi, že mají preferovat pouze rostlinnou stravu, protože zabíjení ubohých citlivých zvířátek je přece zločin.

Není hříchem o zvířata pečovat, chránit je, mít domácí mazlíčky. Tam, kde ale vnímání zvířete pokročí do duchovní roviny a lidem je podsouváno, že zvíře je jen jakousi “jinou formou” člověka, tedy že stejně jako člověk je stvořeno k Božímu obrazu, už jde o satanovo obelhávání.

Srovnávání nesrovnatelného

Kromě toho satan neustále lidi ohlupuje tím, že jim před oči nastrkuje pudy řízené chování zvířat směřující k zachování života, druhu a vhodných životních podmínek a předhazuje jim, o kolik horší jsou lidé, protože “zabíjejí pro potěšení”. Satanovou masáží zhlouplí lidé pak plodí rádoby moralistická ponaučení typu “lidé by se měli stydět, podívejte se na zvířátka, ta se nevraždí pro peníze” a podobné perly. Jde přitom o srovnávání něčeho, co absolutně srovnat nelze.

 Shrňme si tedy, proč se satan lidem snaží namluvit, že také zvířata jsou Božím obrazem:

  1. Samotná tato myšlenka je odporným rouháním. Bůh stvořil zvířata pro obživu, pomoc i radost lidí. Člověk je ale jedinou bytostí, která má také ducha a je stvořena jako Boží obraz na zemi. Jako takový si také člověk volí, zda bude Boha následovat, nebo půjde po vlastní cestě. Pouze člověk může mít s Bohem osobní vztah. Zvířata jsou tvorové řízení pouze mocnostmi, pudy. Podle satana je však člověk “nejzkaženějším zvířetem” právě proto, že mu Bůh dal ducha.
  2. Toto vyučování je součástí druhé morálky, která lidi povede až do konečné fáze vlády satana na zemi. Jde o ohavnou past, v níž lidé lapí sami sebe na normy, které budou vnímat jako správné, ale nebudou podle nich schopní žít.
  3. Pro satana příjemným vedlejším produktem této lži je inklinace lidí k vegetariánství, díky kterému se stávají duchovně snáze napadnutelnými.

příbuzné články:

https://odkrytepravdy.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/duchovni-pozadi-vegetarianstvi/

www.odkrytepravdy.cz/clanky/krestanske-okenko/story-of-all-stories.html

www.broskev78.estranky.cz/clanky/rentgen/duchovni-pozadi-vegetarianstvi.html

www.vysvobozeni.cz/2010/12/zduchovneni-sveta.html

www.odkrytepravdy.cz/clanky/filmy-s-duchovni-tematikou/film-avatar—duchovni-poselstvi-filmu.html