Každý kontakt s okultismem, byť povrchní a krátký, je legální vstupní branou pro démony. Patří sem takové věci, jako čtení horoskopů, návštěva u věštce jen ze zvědavosti, u toho, kdo čte z čajových lístků, z ruky atd.

Jedna jediná účast na nějaké seanci a otevření okna do duchovního světa ze zvědavosti může negativně ovlivnit celý další život.

Nikdo z nich není neškodný. Nevinným malým dětem se dovoluje „jen tak z legrace“ k těmto lidem jít. Písma se ale nemohou vyjádřit jasněji:

Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo tvrdí že se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Deuteronomium 18, 10-12

Stejně tak studium knih o okultních uměních, hraní se spiritistickým stolkem, pokusy o mimosmyslové vnímání, mimosmyslové zkušenosti, astrální projekci (cestování), jakákoli meditace, která zahrnuje vyprázdnění či vyčištění mysli, proutkařství či hledání vody nebo ropy pomocí kyvadla.

Stejně nebezpečná je jakákoli magie, umění telekineze (pohybování předměty, aniž bychom se jich fyzicky dotkli), doptávání se média nebo spiritistů pro lokalizaci ztracených předmětů, provozování jakéhokoli bojového umění nebo jógy. Totéž samozřejmě platí pro jakékoli čarování, kdy se používá různých zaříkávacích nebo zaklínacích formulí atd. To vše otevírá dveře přívalu satanských mocností jakož i démonům.

Jinou oblastí čarodějnictví, v níž se křesťané mohou nevědomky octnout, je používání bylin. Vetšina bylinářů a majitelů bylinářských obchodů je zapojena do čarodějnictví. Nad bylinami provádí zaříkávání, aby byly tak účinné. Totéž platí pro obchody, kde se prodávají potraviny pro zdravou výživu.

Mnoho prodejen s potravinami pro zdravou výživu vlastní a provozují hinduističtí guruové nebo lidé zapletení do východních démonických náboženství. Nejvyšší učitelé jógy otevřeně přiznávají, že jejich potraviny připravují výhradně jogíni, kteří vykonávají nezbytné meditace, aby tyto potraviny měly „náležité vibrace“ k prohloubení spirituality konzumenta. Dejte si pozor, tyto „náležité vibrace“ jsou démoni!

Další oblastí čarodějnictví, s níž se křesťané mohou setkat, je praxe „uvolňování duchů“. V mnoha společenstvích a církvích jsou lidé vyučováni, aby ve jménu Ježíše svazovali zlé duchy, kteří jsou přítomni. To je biblické. Avšak jsou také vyučováni modlitbám jako: „Uvolňuji ducha zjevení, pokoje, lásky atd.“ Existuje však pouze jeden Duch Svatý.

Zjevení je darem Ducha Svatého, pokoj, láska atd. jsou ovocem Ducha Svatého. „Duch lásky“, „duch pokoje“ a tak dále – to jsou démoni. Čarodějnice provozující bílou magii a stoupenci New Age tyto duchy uvolňují neustále.

Zdá se vám to podivné? Písmo nás učí jasně, že:

14 není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; 15 není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti; 2. Korintským 11, 14-15).

Mnohé sbory také vyučují modlitbám, jak vracet čarodějnické kletby těm, kteří je vyslali. Jak to lze obhájit Božím slovem?

27„Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, 28žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. Lukáš 6, 27-28

Křesťané nikdy proti nikomu neposílají démony! To je čarodějnictví. Prokletí od čarodějnice je démon. Mnozí křesťané dokonce říkají: „Posílám tu kletbu sedmeronásobně zpátky.“ Tím vlastně přikazují, aby se tomu, kdo kletbu vyslal, vrátilo sedmkrát tolik démonů, než kolik jich původně vyslal. Jaképak je to svědectví? Čarodějnice, která takovouto kletbu přijímá, si pomyslí, že narazila na jinou čarodějnici, mocnější než ona sama.

Někteří se modlí následujícím způsobem: „Uvolňuji na toho člověka ducha zmatku a muk, dokud se neobrátí k Pánu.“ A opět, duchové zmatku a muk mohou být jedině démoni. V Písmu nenacházím žádný doklad o tom, že by křesťan mohl za jakýchkoli okolností vyslat na někoho démona. Musíme si dát pozor, abychom slepě nenásledovali každé učení, které slyšíme, jinak sami spadneme do léčky čarodějnických praktik.