Démoni a démonická svázanost se dědí. Tato vstupní brána je často přehlížena! I když díky Nové smlouvě v Kristově krvi již nejsme pod Starou smlouvou, můžeme také na základě studia Starého zákona nalézt některé důležité principy.

Musíme mít na paměti, že každý nevyznaný hřích se stává půdou pro Satana. Na mnoha místech Starého zákona je psáno, že hříchy otců přecházejí na syny.

Exodus 34, 6-7: Hospodin prošel kolem něj a volal:„Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích. Nezapomíná však trestat, ale za nepravost otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení.“

Také zjistíme, že pokaždé, když bylo velké obnovení Izraele, lid se shromáždil v půstu a modlil se. Vyznávali nejen své hříchy, ale též hříchy svých otců.

Například:

Nehemiáš 9,1-2: Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce se synové Izraele shromáždili k postu, zahaleni pytlovinou a posypáni hlínou. Ti, kdo byli izraelského původu, se tehdy oddělili ode všech cizozemců. Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých předků.

Hříchy našich předků mají opravdový vliv na náš vlastní život a zděděné vstupní brány musí být uzavřeny: modlitbou, vyznáním hříchů a očištěním mocnou krví Ježíše Krista.

Určité démonické schopnosti přechází z generace na generaci. Obecně známý příklad takových schopností je proutkaření. Mimořádně škodlivé je ale každé zahrávání si s okultismem, každé modlářství, které je vlastně uctívání démonů, každé démonické obsazení a přísahy rodičů či předků, zavazují i potomky! Přísahy mohou být okultní, pohanské, mormonské a Svobodných zednářů atd. Týká se to i různých případů zasvěcení dítěte démonu, démonské organizaci apod. Do této skupiny řadíme i křest nemluvňat v římskokatolické církevní organizaci, který je buď zasvěcením dítěte této organizaci, nebo případně ještě navíc zasvěcením dítěte Marii (tedy modle).

Zhlédnutí: 1488