Velikonoce v Bibli

Velikonoce se prezentují v povědomí většiny lidí jako křesťanský svátek (připomenutí ukřižování Ježíše Krista a oslava Jeho vzkříšení z mrtvých) oslava příchodu jara. I Bible zmiňuje slovo “velikonoce” (resp. toto slovo zmiňují některé překlady Bible)

O co se v biblickém podání jedná? 

Kořeny tohoto svátku můžeme najít ve druhé knize Mojžíšově (Exodus). Jedná se o svátek nekvašených chlebů (pesach, pascha) a hod beránka. Tento svátek byl ustanoven jako připomínka vyvedení Židovského národa z Egypta. Starší překlady Bible neuvádějí doslova výraz velikonoce, ale “velká noc”, což se vztahuje k noci, v níž na Egypt dopadla poslední rána (smrt všeho prvorozeného) a následně byli Izraelci faraonem propuštěni.

Židé pak tento svátek měli slavit (a slaví) každým rokem.

Exodus 12; 3, 8, 11, 14-15: 3Mluvte k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce ať každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina ať má beránka. ………8Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. …11A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jezte ho chvatně, je totiž Pesach – Minutí Hospodinovo……14Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve všech svých pokoleních – to je věčné ustanovení. 15Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze svých domů kvas.

Z Bible tedy jasně vyplývá, že to, co se označuje jako “velikonoce” nebo přesněji “velká noc” není ani oslava jara, ani připomenutí smrti a vzkříšení Ježíše

Porovnejme jednotlivé překlady Bible v pasáži z Lukášova evangelia, kapitola 22, verše 1 a 7: 1A blížil sa sviatok nekvasených chlebov, zvaný Pascha, to jest Veľká noc. ….7Potom prišiel deň nekvasených chlebov, v ktorý bolo treba zabiť baránka. (Roháček) 1Přibližoval se pak svátek přesnic, jenž slove velikanoc……..7Tedy přišel den přesnic, v kterémžto zabit měl býti beránek. (Bible kralická) 1I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľkou nocou……7I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok.(Slovenský evangelický překlad) 1Blížil se Svátek nekvašených chlebů, zvaný také Velikonoce…..7Tak přišel Den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit beránek.(Bible 21)

Jasně tedy vidíme, že se i v novozákonní době jedná o svátek Pesach, nikoli o oslavování příchodu jara. Ježíš sám tento svátek se svými učedníky slavil, logicky tedy nemohlo jít o oslavu Jeho vzkříšení, ani o připomenutí Jeho smrti na kříži.

Požadoval Ježíš, aby Jeho následovníci slavili Jeho smrt a zmrtvýchvstání?

Ježíš nikde nestanovil požadavek, aby původní svátek Pesach byl nahrazen připomínkou Jeho ukřižování a oslavou vzkříšení jen proto, že k tomu došlo v době, kdy se svátek Pesach slavil. Následovníci Ježíše se tedy nemusejí zapojovat do oslav, které jsou vydávány za křesťanské. Ježíš ustanovil pouze památku Večeře Páně – tedy společné lámání chleba a pití vína. Lukáš 22, 17- 20 Uchopil kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám vám, že už neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království.“ Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: „To je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás.

Co to tedy miliony lidí oslavují?

To, co se prezentuje jako Velikonoce, je v podstatě spojením římskokatolických tradic a modloslužby s pohanskými zvyky odkazujícími na příchod jara jako nového života (barvení kraslic, vysévání obilí nebo trávy do květináčů, polévání vodou, šlehání ratolestmi a proutky – jedná se o symboly přicházejícího života, které mají lidem “přičarovat” vitalitu, sílu, zdraví apod.).

Zopakujme si, že Ježíš nikde nepožadoval připomínání Jeho smrti a oslavu vzkříšení nahrazením svátku nekvašených chlebů nebo dokonce zavlékáním pohanských (a tedy démonických) praktik mezi Jeho následovníky, a novozákonní církev také tyto věci nepraktikovala.

Velikonoce, jak jsou nám předkládány, nemají naprosto nic společného se skutečným křesťanstvím a jejich oslavováním se tedy stáváme účastníky klamného a zavádějícího divadla.

Zhlédnutí: 2633