Komentovaný článek. Původní text černě, komentář od OdkrytePravdy.cz modře. I ve Vatikánu už se připravuje učení o Vesmírných Lidech. Poté nebude problém přijmout channeling démonů za “katolicky důvěryhodné” informace.


http://www.lidovky.cz/mimozemstane-u-bran-vatikanu-djj-/nazory.aspx?c=A080520_112718_ln_nazory_ter

Sbratření mimozemšťanů a katolíků může být podle hlavního vatikánského astronoma Josého Funese celkem logickým vyústěním dosavadního vývoje vesmíru. V rozhovoru pro oficiální věstník římskokatolické církve L’Osservatore Romano tento člen Tovaryšstva Ježíšova minulý týden připustil, že vzhledem k obrovským rozměrům vesmíru se existence života na jiné planetě nedá vyloučit.

Jinými slovy je zde vyznáváno, že Bůh lže, protože kromě lidstva si stvořil někde jinde nějaké “lepší a vyspělejší” civilizace a zlobivým (nepovedeným, zkaženým) lidem věnoval manipulované instrukce zvané Bible. Funes tvrdí, že v Bibli jsou zmanipulované informace. Například že neplatí slova Písma, že člověk je velmi dobrý, že země je jediné místo stvoření a podobně. Tím tedy José Funes zároveň vyznává, že Boží slovo Bible nemá důvěryhodnou platnost, a učí nás, že jej tedy nemáme chápat jako konečnou pravdu. Dostává se tak do zamotaného kruhu, kdy sám sebe prezentuje jako obhájce nepravdivého, manipulativního spisu. (J. Funes naoko brání Bibli, ale přitom učí, že není pravdivá). Je to forma extrémního rouhání, kdy člověk (notabene používající argumenty satanské Vědy) tvrdí, že konečně usvědčil Boha ze lží a klamů!

Funes je přesvědčen, že pokud věřící vnímají v souladu se svatým Františkem různé pozemské živočichy jako své bratry a sestry, pak není důvod proč nehovořit i o „bratru mimozemšťanovi“ (E. T.).

Je třeba římskokatolické ovečky připravit, aby přivítaly přicházející Satanovy služebníky, vydávající se za “kosmické bratry”.

Třináctá komnata je otevřena

Na této tezi katolického kněze není samo o sobě nic překvapivého. Přesvědčení, že existence E. T. by „perfektně zapadala do schématu (božského) stvoření“, vyjádřil Funes již bezprostředně po svém jmenování do čela Vatikánské astronomické observatoře před dvěma lety. Jsme “zatoulané ovce ze sta”.

Absurdní teorie, že lidé jsou jediní “zlobiví”, a Bůh si použije své další, “hodné” děti, aby lidi zachránil jako jednu ztracenou ovečku ze sta. Pak by ale Bible nebyla jen lokální příručkou, ale přímo snůškou lží, která lidem tají, že je přijdou zachránit “hodní mimozemšťané”. Znamenalo by to, že ten, kdo Bibli inspiroval k napsání, je úskočný intrikán a my jsme jen odpad, který je nutno zmanipulovat a oklamat, aby se náhodou necuknul.

To, co může být z hlediska církevních zájmů na pováženou, je ovšem smělost, s níž se katolický vědec pustil na pole spekulací o to, zda i mimozemšťané mohou být vykoupeni ze svých hříchů. Podle tohoto jezuity to možná vůbec nebude nutné, protože na rozdíl od lidského rodu E. T. žijí v souladu se stvořitelem. Ba co víc – bezhříšných bytostí mohou být ve vesmíru celé zástupy, a právě pozemšťané jsou naopak jedinou „zatoulanou ovcí ze sta“.

A na to dotyčný astronom přišel jak, když Bible o ničem takovém nemluví, naopak říká, že kromě Boha nikdo bez hříchu není? Jak může mluvit o bezhříšných mimozemšťanech, jestliže neexistuje nic, na čem by své tvrzení mohl založit? Informace o bezhříšných mimozemšťanech je zde podána jako fakt, který nemá jak dokázat ani věda, které pan astronom věrně slouží. Naštestí satanská věda má mechanizmus, který se jmenuje hypotéza či teorie. A pomocí hypotézy se vytváří dočasná “pravda”. V tomto případě je jako dočasná pravda přijata hypotéza, že E.T. existují. No a Satan si to samozřejmě dokáže i pomocí konspiračních teoriíí a UFO jevů.

José Funes tím opět pootevřel třináctou komnatu, kolem které se ve Vatikánu chodí pokud možno velkým obloukem a jen po špičkách. Skrývá se v ní jeden z problémů vztahu mezi vědou a vírou. Tím je hledání odpovědi na otázku vzniku všehomíra obecně, lidského rodu pak obzvláště. Mnozí křesťané včetně katolíků se dívají na vědce skrz prsty. Viní je, že se snaží vyřadit náboženství zcela ze hry a poskytují často nadnesené argumenty ateistům.

Úkolem první Vědy není eliminovat náboženství, ale Boha, resp. duchovní svět, a naučit lidi, že přece “žádný Bůh ani Satan neexistují” tak, aby Satan mohl působit skrytě, maskován za “něco třetího”. Jméno pro “to třetí” pak lidem nakáže skrze Vědu.

Podle Benedikta XVI. věda sama na vysvětlení vývoje lidstva nestačí. Mimo jiné proto, jak poznamenal s určitou humornou nadsázkou, že „nemůžeme dovléct do laboratoře deset tisíc generací“. Přes tuto částečnou zdrženlivost nicméně stále platí, co papež prohlásil již před dvěma lety. Moderní věda podle něj představuje pro náboženství značnou výzvu, neboť někdy „je těžké rozpoznat nakolik jsou vědecké poznatky slučitelné s pravdou, již Bůh sdělil o člověku a světu.“

Pravda je taková, že lidská Věda není totéž co Poznání, které nám dal ve své moudrosti Bůh. První věda je satanovým nástrojem k tomu, aby lidi naučila, že žádné duchovno není. Vždyť prvotním úkolem všech hlavních vědních oborů je dokázat všechny jevy vysvětlit bez Boha! To je základem snahy Vědy. Nastupující druhá věda zaplní takto vzniklé prázdno v myslích lidí učením o tom, že existuje “něco třetího” – ani Bůh ani Satan, ale mimozemšťané. Aktivity římskokatolické instituce ohledně učení o mimozemském životě jsou toho jasným důkazem.

Není pochyb, že tato více méně vyčkávací pozice Svatého stolce nebude dlouhodobě udržitelná. Lehkost, s níž liberální kněží-vědci diskutují o existenci a možnostech spasení mimozemšťanů, je jen vrcholem ledovce. Řada z nich se již roky účastní diskusí s mnohem větším potenciálním nábojem. Řeší se při nich otázky další existence lidstva a Boha po zániku vesmíru či to, zda existence světa nutně předpokládá i existenci jeho prvotní příčiny a smyslu – tedy Boha samého.

O další existenci lidí poté, co přestane vesmír existovat (konec Času), hovoří Boží slovo zcela jasně a řešit Boží existenci po zániku vesmíru je směšné vzhledem k tomu, že Bůh je věčný a neměnný bez ohledu na to, co z Jeho stvoření zaniká. Existuje nezávisle na svém díle a tedy i na vesmíru. Zde katolíci řeší tyto problémy dále, protože už považují Bibli za nepravdivou a zcela se tak pohybují na území myšlenek, které pro ně vymezil Satan.

„Věda není nic jiného, než kolektivní úsilí lidské mysli přečíst Boží mysl z otazníků, z nichž se zdáme my a svět okolo nás býti stvořeni,“ charakterizoval tuto snahu části katolíků polský kněz Michael Heller, mimo jiné kosmolog a spolupracovník Funesovy observatoře.

Zcela bludný názor, že věda napomáhá pochopení Boha a Jeho zákonů. Přesně tento názor šíří Satan, i když je zjevně lživý. Stačí se podívat do vyznání Vědy, čemu chce sloužit. Věda naopak vznikla právě proto, aby cíleně Boha popírala a vše usilovala vysvětlit právě jakkoli jinak, jen nepřipustit, že existuje Bůh a duchovní svět obecně.

Právě jemu se tento měsíc dostalo oficiálního poděkování od Svatého Otce za jeho zásluhy o „plodné spojení vědy a víry“.

Velmi vtipný obrat. To už se rovnou může říct “plodné spojení Boha a Satana”. Naivní lidé se snaží skloubit víru v Boha s vědou určenou k Jeho popírání. Tato snaha je předem určena k nezdaru a rozhodně hlubší poznání Boha nepřinese. Naopak se jedná o “zbloudění ve Víře”.

„Svatý Otec se modlí, aby tvá práce na poli filosofie a kosmologie napomohla šíření poselství, že ,nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou‘.“

Lidské filozofování je pouze cestou, jak si zaplnit mysl, ale nepřivede člověka blíže k Bohu. Zajímavé je, že Písmo před planým filozofováním a zaplétáním se do různých myšlenkových konstrukcí varuje.

Na to, že k tomuto poselství mohou patřit i hypotézy o mimozemšťanech a svobodomyslní vědci, kteří vidí nejen otazníky, ale i odpovědi na ně, si ale Vatikán zjevně ještě nějakou dobu počká.

Nicméně sílící tendence vyučovat o mimozemských civilizacích a o jejich brzkém příchodu na tuto Zemi jsou už nyní v římskokatolické instituci velmi dobře patrné. Převládá supertolerantní postoj, že někde v tom velkém vesmíru jsou naši mimozemští “bratři”, které přece taky stvořil Bůh a kteří narozdíl od nás nehřeší. Pomalu ale jistě připravuje římskokatolická instituce své ovečky na příchod těchto úžasných nehřešících “bratrů”, kteří tak moc chtějí pomoci zlobivým lidem. Zde nastává úplná shoda s Vesmírnými lidmi.

Počet členů této instituce se pohybuje zhruba kolem jedné miliardy, což je přibližně jedna šestina lidstva. Stoupenci New Age, esoterici, vyznavači nejrůznějších démonických náboženství (buddhismus, hinduismus aj.) rovněž očekávají příchod “vyšších kosmických bytostí”, které mají lidstvu pomoci v převibrování na vyšší duchovní úroveň a mnozí lidé se dají přesvědčit tím, že když římskokatolická instituce vyučuje o příchodu mimozemšťanů, zřejmě na tom “něco bude”.

Postupně tak bude zpracována mysl drtivé většiny lidí a bude připravena scéna pro příchod démonských bytostí vydávajících se za vyšší mimozemské bytosti, tedy pro Satanovo finální dílo svodu, při kterém celý svět půjde v obdivu za Satanem. Vše nasvědčuje tomu, že římskokatolická církev bude hrát jednu z klíčových rolí v tomto díle klamu.