Každý boj dvou znepřátelených společenství myslících bytostí má svá pravidla. Stejně tak boj pozemských armád, jako i boj duchovních armád.

Jedním z nejdůležitějších bodů úspěšného boje je rozvědka.

Jedním z nejdůležitějších bodů úspěšného boje je rozvědka. Tedy pozorovatelé, kteří zjistí, co nepřítel zamýšlí na nejbližší dobu. Podle toho se řídí strategie boje, a vždy se jedná o informace rozhodující.

K obraně proti činnosti Božích proroků v Církevních organizacích  se může použít něco, co se tváří jako Apologetika. Taková aktivita může být křesťanskou církevní organizací pozitivně přijímána, neboť hlásá pasivitu (která je vždy pohodlná) a její učení přesně předpisuje, co musíme přijímat. Pozor ale na rekurzivní lež. Tím nás hravě může udržet v izolaci. Písmo naopak hlásá velké změny v posledních časech a explozivní nárůst falešných učení a tlaku na věřící, aby změnili svůj názor, rovněž jako nárůst Boží pomoci v rozpoznávání pravdy a lži.

Pasivní vyčkávání, velmi často spojené s pomalým a nenápadným přijímáním zhoubných satanských myšlenek, je v rozporu s Božím slovem. Lstivě používaná “obrana čisté víry” může také pouze obhajovat BLUD a stává se tak rekurzivní lží. Staví se do opozice vůči Bohu, neboť sama sebe shledává dostatečně kompetentní na to, aby rozhodovala o tom, co může Bůh prostřednictvím Božích proroků říkat. “Obranu víry” používají Církevní Organizace, které tak brání svůj blud proto, aby se nerozpadli jejich tradice a organizace samotné. Velká Organizace lidí totiž má sama sebe za úhelný kámen a musí hlásat svojí tradici, jinak by nebyla Organizací lidí.

Systematické vraždění proroků bylo vždy běžným jevem, pokud se skupina vykladačů Písma rozhodla, že musí mít nutně nejvyšší pravdu a proroci jim tudíž nepřicházeli vhod.

Situace v roce 2010

Satanova pozemská armáda má své kontaktéry a channelingové specialisty na komunikaci s démony, církev Kristovo má své proroky z Ducha Svatého. Obě tyto skupiny přináší informace, které mají napomoci lidem k účinější aktivitě, buď v utvrzování v bludu, nebo v utvrzování v Boží Pravdě.

V satanově armádě běží nyní rozvědka na plné obrátky. Církevních organizace jsou inhibitovány strachem a přemírou satanovo světem nabízených učení a informací, upustili od víry v dar proroctví a z těchto obav se budou i nadále bát cokoliv rozsuzovat. Jako by snad křesťané povinnost hledat a rozsuzovat proroctví neměli.

Tento čin se podařil proto, že lidé z Církevních organizací nedbají na instrukce v Bibli, PRAVDA je nezajímá.

Satan chrlí skrze média  všechny možné předpovědí, kterých se Církevní organizace lekají… a tak se v satanem podstrčeném zmatku, lidé v nich ztrácejí, takový byl záměr. Ze strachu, aby náhodou něco nepokazili, radši nebudo proroctví rozsuzovat.

Obřích Cíkrevních Organizace naopak nabídnou “jakoby kvalitní a prověřené” zdroje poznání jevů, které by se měly odehrávat v době konce. Zaplaví svět anonymně či nenápadně vytvořenou “křesťansky laděnou” předpovědí, která však při hlubším zkoumání pochází od nějakého anděla.

Přesně to, co je v Bibli důrazně zakázáno.

————————————————————————————————————

Lausannský závazek (závěrečná část)

Věříme, že se Ježíš Kristus osobně a viditelně vrátí zpět s mocí a slávou, aby dokončil svoje spasení a soud. Toto zaslíbení o jeho příchodu je dalším podnětem k naší evangelizaci, protože si připomínáme jeho slova, že “nejdřív musí být evangelium hlásáno celému světu”. Věříme, že období mezi Kristovým nanebevstoupením a jeho novým příchodem musí být naplněno misijní činností Božího lidu, který nemá právo tuto činnost ukončit dříve, než nastane konec. Také si připomínáme jeho varování, že přijdou falešní kristové a falešní proroci, jako předchůdci antikrista. Proto jako pyšný, sebevědomý sen, odmítáme představu, že by člověk byl schopen vybudovat ideální poměry na zemi. Naše křesťanská jistota spočívá v tom, že Bůh dokončí své království, a my tento den vyhlížíme s velkým očekáváním; vyhlížíme nové nebe a novou zemi, kde bude spravedlnost a kde bude Bůh panovat navěky. Zatím se znovu vydáváme do služby Kristu a lidem v radostné poddanosti jeho vládě nad celým naším životem.

„Ach Pane Bože veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se od tvých přikázání a zákonů. Neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všem obyvatelům země.”

příbuzný článek:

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/proroci-nejsou-vestci-predpovidajici-budoucnost/

https://odkrytepravdy.cz/nezarazene/falesna-proroctvi-false-prophets-falesny-prorok/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/apokalypticka-proroctvi-krestansky-adrenalin/