Maitreya, Metteyya, prichod.cz

Maitreya, Metteyya, prichod.cz

Maitreya, Metteyya – klam interpretující příchod Bezzákonného jako pozitivum

Klam poslední instance, vytvářející argumenty představující muže Bezzákonného jako zachránce, pro neinformované dokonce jako krista.

Nauky bezzákonnosti v moci mohutného díla klamu připravují už roky interpretaci popisující nástup bezzákonnosti jako pozitivní vývoj. Tyto nauky uspějí, neboť bezbožní lidé v nich uvidí správnou věc a dokonce i sám Bezzákonný bude přijat. Nauky o Martreyiovi spolu s podobnými naukami rovnou připravujou lidi na jednu konkrétní vládnoucí osobu vládce, jehož vláda bude zcela popírat Boží Zákon, především bude cílena proti otcovství, mužské otcovské a manželské lásce, která je obrazem Boží lásky k lidem a Kristovo lásky k Církvi.

 Tajemství bezzákonnosti (Bible, Tesalonickým 2)

A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!

Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? 6Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezzákonnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezzákonný, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezzákonného bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené. Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem.“

Fatimské zjevení Panny Marie, Panna Marie Fatimská

Fatimské zjevení Panny Marie, Panna Marie Fatimská

Démonické zjevení zinscenované Satanem a představené lidstvu jako fatimské zjevení Panny Marie přivedlo mnoho lidí na cestu modlářství

Tedy nyní nikoliv ke Kristu, ale k tomuto démonu, vydávajícímu se za Marii, matku Ježíšovu, směřují své modlitby. Navíc, jako bonus, přinutil katolické hodnostáře, aby vznesli nad celým lidstvem kletbu tím, že démonské informace zveřejnili a zasvětili tomuto démonu celý osud světa a všechny lidské životy.

Kdo stále ještě pochybuje o tom, že Bůh má Královnu nebes v ohavnosti, nechť čte Bibli například zde: http://online.bible21.cz/bible.php?kniha=jeremias#7

Pýcha – iracionální nadšení vlastní dokonalostí

Pýcha – iracionální nadšení vlastní dokonalostí

Pýcha je “bezmezné nadšení vlastní dokonalostí”.  Pýcha je silný pocit uspokojení a pokud přetrvává, zabraňuje vnímání toho, zda stále trvají podmínky pro její vznik. Pýcha dokáže dokonale znemožnit kontakt s Pravdou. Vzdělanci a vědci jsou většinou díky učením filozofie (která často pochází z channelingu) zcela odtrženi od poznání pravdy, neboť jsou pyšní na to, co všechno se velkým úsilím naučili. Takoví žijí ve vlastní vybudované iluzi a Pravda je nezajímá, neboť poznání Pravdy by jim ukázalo, že se učili zbytečnosti.

Zbraní Božího Odpůrce je podpora a navyšování lidské pýchy

Například u různých náboženství,  jsou lidé pyšní, že dodržují určitá a specifická pravidla, díky kterým se straní zbytku společnosti. Jsou pod vlivem pýchy tvrdohlaví a odmítají cokoliv, co jim jejich víru narušuje nebo je usvědčuje z bludu. K takovým náboženstvím se většinou přidávají lidé, kteří hledají, kde svou pýchu lépe využít pro svůj skvělý obraz ve společnosti nebo také lidé s nízkým sebevědomím, které se snaží vynahradit pýchou. (Pokračování textu…)

Pokání

Pokání

Pokání znamená: “změna smýšlení”

Pokání je jedno ze slov, u kterého Odpůrce Boha záměrně změnil význam tak, aby díky nově přijatému významu lidé nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace. (Patří tedy do kategorie slov s vylhaným novým významem, mezi které patří slova HříchSpasení, Evangelium, Prorok, NepravostPeklo a další)

Co “Pokání” NENÍ

Pokání není jen LITOVÁNÍ toho, že jsem něco hrozného udělal. Tomuto konání se říká LÍTOST. Ve světské mluvě znamená “kát se” vlastně totéž co “litovat něčeho”.

Sama od sebe je LÍTOST zcela k ničemu, když nevede ke změně smýšlení, k POKÁNÍ. Někdo něčeho lituje, ale ví, že to stejně udělá znova. Změna smýšlení ale není možná bez poznání a pochopení věcí. (Pokračování textu…)

Poznej svého učitele

Svého učitele poznáš podle toho, jak se postaví k tvému nepochopení. Když je nešťastný a nejistý, proč nechápeš, učí tě to čemu sám věří. Když si libuje v tom, že nechápeš, a s potěšením ti dává trest, učí tě lži a podvádí tě.