Nevěřte všemu

Nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha

Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě! Vy jste však z Boha a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě.

Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu.

Něco třetího

Lidé se rozčilují, že mimo Boha a Satana není “něco třetího”

Lidé by rádi, aby měli ještě nějakou další alternativu mimo Boha a Satana. Většina totiž miluje Satanovo “různorodost”, protože si myslí, že si každý může vybrat pravdu podle své chuti. Takoví lidé se pak cítí oklamáni, že všechny ty “alternativní pravdy”, mezi kterými se může vybírat, jsou vlastně jen “jedna značka”.

Je to podobné odhalení, jako když člověk zjistí, že všechno zboží, mezi kterým si vybírá, vyrábí stejně jen jedna firma, navíc všeobecně nedobře znějícího jména. Satan totiž působí jako relativně špatná značka. Proto když někdo dostane překrásně zpracovaný předmět, který zobrazuje Satana nebo obsahuje znaky padlých andělů, velmi touží po tom, aby to zobrazovalo “něco dalšího”. Něco krásného, mystického, tajemného, “dobro přinášejícího”, ale hodně vzdáleného od “známé špatné značky Satan” ale i od Biblického Boha. Zde musíme všechny zklamat, není tomu tak. Je jen jeden svět a jedna realita. Je jen jedna pravda a ostatní jsou jen falešné “jako pravdy”.

Lidé milují například tyto alternativy:

  • Že všechno je Vědecky vysvětlitelné. Že teď ještě víme, že nic nevíme, ale už jsme si dopředu řekli, jak se věci mají a Věda je jednou potvrdí nebo upřesní.
  • Že existují “další vesmírné civilizace a entity”, a že jich je tolik, že se v tom nikdy nezorientujeme, takže vlastně není jisté, co to všechno znamená a že není jisté kdo je kdo a co je co.
  • Že existují různí bohové a různé síly, kteří vznikli stejně náhodně jako my a my jim teď můžeme sloužit nebo si je různě naklánět na svou stranu.

Všechny tyto lidmi zamilované “alternativy” k pravdě budou nyní démony a jejich služebníky velice podporovány a šířeny. Toto jsou tedy Satanovo taktiky na oklamání světa.

Nebe si nárokují i lidé nemilující Boha

Je pozoruhodné sledovat, kolik lidí uvažuje o tom, že po smrti automaticky následuje nebe. I zcela bezbožní jedinci jsou schopní toužit po “nebi”, přestože pravý Bůh a jakákoli zmínka o Něm se takovým lidem hnusí

Nejde ovšem o touhu po skutečném nebi. Ti, kdo nemilují Boha, by nemohli být šťastní tam, kde je setrvalá a zjevná Boží přítomnost. Proto si odpůrci Boha představují své “nebe” jako místo, kde dál plyne čas, ale vše je dokonalé, není tam nic, co by jim vadilo (nemoci, hlad, války, nedostatek a jakékoli jiné útrapy, jak je známe v tomto světě) a jakákoli tužba je okamžitě naplněna. Neuvědomují si, že život v takovém světě by se stal velmi brzy naprosto nesnesitelným. (Pokračování textu…)

Nauky Ellen G. Whiteové jsou mohutným tlakem pumpovány do světa

Většinou anonymně, pod hlavičkou přátelsky nabízeného “křesťanství” nabízí Církevní OrganizaceCírkev Adventistů sedmého dne” na velkém množství nově zakládaných internetových stránek doktríny své organizace, tedy biblických interpretací Ellen Whiteové, přijatých od “anděla”.

Stránky nemívají uvedený žádný původ a dají se odhalit jen při podrobném studiu tím, co doporučují. Jelikož jsou členové Církevních organizací rozděleni bariérou svých rozdílných učení  je anonymita “adventistického původu” nutná, aby mohly být pořady a vyučování nabídnuto všem hledajícím.

Tyto stránky působí čerstvým a aktuálním dojmem, a proto tvoří velmi často hlavní zdroj “informací” o stávající situaci Země  pro všechny Církevní organizace a další jejich čtenáře.

Nebezpečné Andělské Evangelium

Tyto stránky se soustředí na atraktivní téma “doby konce” a na “blízký příchod Ježíše Krista”, ke kterému mají připravené sci-fi vyučování o kosmické budoucnosti lidstva, připomínající Star-Trek v prostoru Vesmírných Lidí (ze Saturnu?).

Doktrína tedy nahrává k představě o existenci dokonalých bytostí, které se sebespasily a jsou bez hříchu, přičemž čekali na nás jako na ubohou rasu, než se popereme s hříchem a Satanem zde na naší planetě.

To přivádí lidi na zcestí velkého rouhání.

Samozřejmě nechybí zákonické “svěcení soboty”, nebezpečné v tom, že kdo chce být spasen skrze skutky, přichází o milost Ježíšovu a musí dodržet beze zbytku celý Zákon. Ne nadarmo Ježíš řekl, že je pánem nad sobotou. Součástí doktrín bude také výchova k vegetariánství, které je společné pro většinu démonických a “andělských” náboženství. Viz článek “Jezte hodně masa, démoni totiž doporučují vegetariánství”.

Celkově je tedy “křesťanství” v podání anonymních stránek laděno tak, že zcela připouští či přímo obhajuje a vysvětluje existenci Vesmírných lidí (sebespasených, nebo již spasených mimozemšťanů, kteří nás sledují a fandí našemu boji se zlými ještírky, včetně vegetariánství a antičipové kampaně) a je s nimi ve svých učeních ZCELA ZA JEDNO! (Kdo nevěří, nechť si to zkontroluje a rozsoudí sám.)

Problém je v tom, že Organizace lidí je odpovědná jen lidem a evangeliem je tradice, v tomto případě nutnost a povinnost bezvýhradního prosazování spisů Ellen Whiteové, coby “(jediné) zaručené Biblické interpretace”. Jinak by se Organizace hroutila.

Úhelným kamenem Organizace je vnitřní jednota, poslušnost a odpovědnost, nic jiného

Problémem celé mise Církevní Organizace je fakt, že je to rozsáhlá lidská organizace, která se z principu NEMŮŽE zbavit žádných bludů, které přijala, ale musí je díky lidským a finančním závazkům organizace trvale bránit. Lidská organizace se všemi vnitřními závislostmi totiž zdrží pohromadě a funguje jen na základě lidských vazeb a vzájemné odpovědnosti, toleranci a poslušnosti. Jakékoliv vnější vlivy nebo vnitřní neshody vedou k tomu, že Organizace lidí neobstojí.

Každý může vystoupit a nepodílet se!

Tento článek není samozřejmě myšlen proti nikomu z lidí, kteří patří do Církevní Organizace. Zabývá se pouze tím, jaké jevy se odehrávají. Je na každém jednotlivci, aby vše rozsoudil a vyvodil správný závěr pro sebe.

Nikomu však doufám není bráněno, aby z Organizace vystoupil a nepodílel se na jejím díle. Církevní Organizace má spíše připravené nástroje na strašení proti snaze opustit Organizaci. Je samozřejmě nesmyslné si myslet, že tím ztrácí nějaké spojení s Bohem, spasení, věčný život a ostatní náležitosti. Cíkrev Kristova není lidskou organizací a tudíž Církevní Organizace Lidí s ní nemá shodné obrysy.

Setí pravdy a lži současně

Proto s sebou tato Církevní organizace kromě dobré práce stále vláčí bludy, což je příhodné pro Satanovo klamání lidí.  V první řadě se kvůli adventistické tradici připouští existence mimozemšťanů, kteří jsou lepší výrobek Boha, než lidé. Dále se stále znova opakuje blud o tisícileté budoucí říši, která teprve přijde.

Toto posunutí současného kralování Krista a jeho pozemského království do daleké budoucnosti výborně nahrává Satanovi k jeho překrouceným interpretacím starozákonních proroctví a tím pádem k vytvoření konspiračních teorií o tom, jak se pozná Doba Konce.

Před nastávajícím náboženským běsněním nemá NIKDO úniku

Každý bude náboženský, nikdo se tomu nemůže vyhnout

Nadchází doba, kdy celý svět a myšlení každého člověka zaplaví náboženstvíBoží Odpůrce dosáhne toho, že bude každý člověk plně obeznámen a vyučen jeho učením a to takovým způsobem, že nikdo nebude moci zůstat nestranný, nenáboženský. Žádný jiný než médii vnucovaný názor nebude možné opřít VŮBEC O NIC. (Pokračování textu…)