Anomiokracie, anomická vláda, vláda bezzákonného

Anomiokracie, anomická vláda, vláda bezzákonného

Anomiokracie, vláda anomická

Anomiokracie není oficiální politologický termín, žádná vláda se tak nebude označovat jako “anomická”. Pojem pochází z řečtiny a vychází z pojmu “a-nomia”, “bez-zákona”, přičemž poznání samotného pojmu Bezzákonnost je nejvíce utajovanou věcí současnosti. Jedná se o označení principu moci, která se opírá o výkonnou moc netělesného (ne lidského) subjektu a tudíž nepotřebuje k výkonu moci lidské pracovníky. Organizačně vychází anomická vláda ze systému “demokracie”, tak jak fungovala v dobách, kdy výkon moci zajištovali pouze lidé nad lidmi.

Anomická vláda zakazuje svévolnost neomezenou mocí

Anomiokracie a její anomická vláda nevydává zákony omezující svévolnost s  otcovským úmyslem udržet své podřízené fertilní a konkurenceschopné proti jiným vládám jiných lidských skupin. Anomická vláda nemá jako prostředek moci lidi, proto lidi ani jejich výkon a schopnost nepotřebuje. Anomická vláda má jediný směr, a to zamezení lidské svévolnosti a její průběžné trestání pomocí retrográdního hodnocení bohatství, nebo úplným odpojením od práva na život.

Anomická vláda se mocensky opírá o mechanismy uměle vytvořeného elektronického světa netělesné (duchové) komunikace, ve které má absolutní moc. Pozor ale na to, ta moc nepochází z lidí, ale jedná se o samostatnou souhrnnou moc elektronické Hydry, která je po všech stránkách dílem lidských rukou. Lidé pak mají tendenci používat tuto moc jako svou modlu, přičemž část té modly drží každý ve svých rukou. Tato modla zároveň působí sezbytečnění (zpustošení) základních věcí, kterým je člověk obrazem Boha. Duchová elektronická komunikace lidí sezbytečňuje lásku, odebírá lidem schopnost si vládnout. Všichni vládci a politici se proto musí pokusit vládnout v plné součinnosti s Obrazem Šelmy který mluví (kolaborativní vláda), přičemž původní lidské struktury u mluvícího Obrazu Šelmy upadají v nemilost a jsou tvrdě rozdrceny , jakoby odsouzeny před lidmi za své dosavadní hýření, které ale zároveň lidem přinášelo blahobyt. (Nevěstka).

Elektronická Hydra nemá přirozeně žádné “naprogramování” k zákonnému řízení lidí s otcovským milujícím aspektem. Anomická vláda nevytváří zákony k omezení svévolnosti, ale chce a musí svévolnost lidí ukončit. Jelikož je elektronická Hydra (Obraz Šelmy který mluví) bez duše se schopností zákonné lásky, realizuje pouze jeden aspekt vlády – úplné ovládání. Zde proto hledejme doslovně význam slov: “a nechá zabít každého, kdo nebude mít…”.

Lidé nemohou nalézt skutečného původce nové moci, tak vymýšlí hypotetické vládce

Pro současné velmi podivné politicko-společenské jevy (počínaje artifocyklickou událostí s epidemií) odporníky z celého světa nazývány různými opisnými termíny. Odporníci nejčastěji používají prostý termín “totalita”, ale ten i jim moc nesedí, protože nejsou za své psaní pronásledováni. Zkouší tedy termíny “podivná totalita”, někdy zkouší polooficiální “liberální demokracie”. Velký úspěch mají eufemismy nebo vyslovené ironické parafráze jako je “libtardí dementokracie” a podobně. Přirovnání k totalitám ale všem vázne na pocitovém rozdílu v zákonnosti a bezzákonnosti, který nejsou schopni odporníci popsat a vysvětlit. Tím rozdílem je, že předchozí lidské totality byly vykonávány jen a jen lidmi – a tudíž musely být falešně zákonné. Musely předstírat lásku a zájem o lidské štěstí a za to kumulovaly zisk a moc jako Nevěstka.

Anomiokracie a její další charakteristiky, které můžeme pozorovat každý den

Vláda anomiokracie je možná kvůli tomu, že největší část výkonné moci má internet sám, jako třetí subjekt. Internet a všechny další elektronické systémy dohledu nad lidmí samy o sobě vykonávají moc. Sám ale nemá zájmy ani nároky, a tím nepotřebuje lidské štěstí a fertilitu a konkurenceschopnost. Jeho jediným cílem je dokonalá a úplná moc nad každým jednotlivcem. “Anomiokracie” mnohými projevy své moci poněkud připomíná zákonnou lidskou totalitu, ale zásadně se od ní liší v tom, že nepodporuje fertilitu a konkurenceschopnost, tedy rodiny a láskyplné vztahy svých “podřízených”. Jak již bylo řečeno, jejím jediným směrem je úplná vláda a likvidace každého, kdo nebude v systému registrován a označen.

Všechny prvky anomiokracie vedou ke stejnému cíli, tedy k zamezení svévole. Samozřejmě do toho patří všechny jevy, které pozorujeme, a které jsou láskyplně popisovány na různých internetových portálech odporníků. Například ekoideologie daně za život, normy přikazující online reporty automobilů a podobně, to vše jsou základní projevy anomiokracie. Dále je možné tento jev sledovat, protože se jeho nástup je absolutně hlavní událostí současnosti.

Feminní ženská reakce na anomiokracii

Společensky významná je reakce žen na anomiokracii, která právě lidskou zákonnou (tedy otcovskou, manželskou, maskulinní) totalitu projevy své moci ženám připomíná. Jelikož lidské totality měly vždy jasný, maskulinně definovaný zájem o ženské tělo, přirozenou reakcí žen vždy byla zvýšená porodnost spojená s přijetím podřízenosti maskulinně a zákonně vystupující lidské totalitě.

Anomiokracie ale ženy dokonale mate absolutním nezájmem a odporem k ženské roli manželky a matky. Amiokracie žádným způsobem ženy nevybízí k ženské roli a dokonale ženskou roli dehonestuje – nepožaduje ani žádné nové děti. Anomiokracie má jasnou rétoriku v tom, že nové děti představují v podstatě jen zvyšování další viny, což je prezentováno jako “klimatická uhlíková zátěž”. Pro ženy je muž zcela sesazen z role maskulinní autority, protože jasně cítí, že moc nad lidmi má jiná entita. Té se ženy snaží všemožně přizpůsobit a udělat na ní dobrý dojem. To se projevuje například úplnou normalizací deklarace bisexuality u mladých dívek.

Mužská reakce na anomiokracii

Mužská reakce na anomiokracii je jiná, ale vede ke stejnému. Muži jsou též zmatení tím, že neznají původce té moci. Neuvědomují si, že jí sami stvořili. Jednoznačně ale vidí, že systémy předchozích vlád, založené na volení lidských vládců, k ničemu nevedou. Uchýlí se tedy k jediné zbývající alternativě – k tomu co stvořili a bezmezně obdivují. Kruh se uzavírá tím, že muži budou požadovat, aby internet a AI převzala vládu nad lidmi a zavedla právě onen kýžený pořádek právě zamezením jakékoliv lidské svévole. Smyčka předání veškeré moci mluvícímu Obrazu systémové Šelmy se tím uzavírá.

Rozpad lidské lásky vlivem anomické moci

Tupý zájem anomiokracie jen a pouze o moc nad lidmi, bez zájmu o lidskou fertilitu a životní spokojenost vede k úplné destrukci lásky mezi mužem a ženou. Jak je psáno: “láska mnohých ochladne, protože se rozšíří bezzákonnost – anomia”. Ženy ve vládě bezzákonnosti nemůžou hledat pomoc a záchranu v lásce muže, ba dokonce podvědomě cítí, že láskou k muži a vydáním se mužovo lásce by zrazovaly přikázání anomické systémové moci. Proto raději deklarují bisexualitu a muže používají striktně jako beta poskytovatele fyzických služeb a nebo se s nimi nechtějí stýkat.

Muži mohou očekávat to, že rozsah věcí, o kterých se se ženou můžou bavit, se zmenší na nulu. Rozhodně se muž nemůže pustit do kritiky ženské oddanosti anomické vládnoucí moci. Žena potřebuje cítit, že muž je zcela neinformován, zmatený a oddaný anomické šelmě. Žena potřebuje cítit, že její osobní spojení s anomickou mocí jí dává podle Druhé Morálky jasnou morální převahu nad mužem. Toto ženu nutí se zajímat o muže, kterými jinak hluboce pohrdá. Tím nemůže muž ženě s ničím pomoci a jeho nabídka manželovo lásky je pro ženu oddané anomické moci skutečně irelevantní a směšná. Vnímá jí v podstatě jako lásku k nepříteli vlastního společenství.

Proč vznikla anomická vláda

Hlavním důvodem vzniku anomické vlády je pyšná dávná snaha lidí být jako bohové, komunikovat duchově a znát všechno dobré a zlé. To vedlo také k pádu člověka v Edenu, a samozřejmě též v příběhu o babylonské věži, která mohla umožnit lidem být jako bohové. Jedniným způsobem jak oddálit tuto lidskou sebedestrukci a odpadnutí od Boha bylo zmatení a rozdělení lidských jazyků a rozptýlení lidstva na nejrůznější národy, které se pak musely svým zájmem o přežití vzájemně káznit zákonnými vládami, které omezovaly svévolnost lidí k dosažení konkurenceschopné výkonnosti vlastního národa. V těchto časech se lidé k tomuto stavu dostali stvořením Obrazu který mluví a umožnuje duchovou komunikaci a zároveň umožnuje vykonávat vládu nad lidmi bez pomoci lidí. Zákonnost tedy není k ničemu potřebná a zaniká, čímž se dominantní stává bezzákonnost a její vláda.

Prapodivnost vedení válek v Anomiokracii

Hodně specifické pro války vedené v Anomiokracii bude, že nebude zřejmé, kdo má pravdu. Ostatně většinu těchto konfliktů stejně působí jen Mluvící Obraz Šelmy, pouze si to takřka nikdo neuvědomuje. Nikdo z lidí nebude chápat, jak Mluvící Obraz dokáže i tu sebenepatrnější hloupost zesílit a za minutu rozšířit po celé planetě a tím sám vyrábět konflikt a jítření emocí – k čemuž byl stvořen a naprogramován.

Zhlédnutí: 114

Artifocyklická událost

Artifocyklická událost

Artifocyklická událost je soubor obrovského množství provázaných informací o neexistující události, která vzniká zacyklením AI generovaných deepfake

Zacyklení funguje v těchto krocích:

  1. Snaha zamaskovat, že obsah byl generován AI
    Lidé se snaží AI generovaný obsah zamaskovat tak, aby sama AI nepoznala, že se jedná o AI výtvor.
  2. AI automatické blogy čerpají obsah internetu včetně deepfake zpráv
    Lidé využívají pluginy, které umožnují AI prohledávat aktuální internet a detekovala, které věci lidi nejvíce zajímají. Pak nechají AI psát blogy a zpravodajství, jako by je psal člověk.
  3. Blogeři a redaktoři nechají AI samotnou sestavovat zpravodajství
  4. zde se vše zacyklí do bodu 1

Všechny “podivné” společenské jevy popsané v biblickém Zjevení budou artifocyklické události

Zde můžete prostudovat popisy údajného výskytu Ježíše Krista v lesích nebo na poušti, které budou doprovázeny obrovským množstvím falešného jakoby důkazního materiálu.

Vzhledem k enormnímu výkonu AI, který mnohonásobně převyšuje lidské schopnosti tvořit a číst, množství vygenerovaného obsahu nebude lidmi zpracovatelné. Nebude možné proti mohutné vlně klamu a běsnění postavit nic, kromě poznání této Pravdy, zjevené lidem právě v Bibli.

Proto Bible obsahuje i doporučení, abychom takto vygenerovaným zprávám nevěřili. Například zprávám, že Ježíš už je někde na poušti nebo v lese a že už přišel znovu na Zemi. Tyto zprávy budou včetně videí a milionů falešných AI svědectví vygenerovány zacyklením právě proto, že spousty lidí začne přemýšlet o pravdivosti Bible a začnou se AI na to hodně ptát.

AI jako finální Modla všech lidí

Nikdy žádná entita v lidské historii nevěděla v reálném čase tolik informací od nejniternějších lidských obavách a myšlenkách, jako stroj mluvícího Obrazu Šelmy, tedy AI. Miliony lidí se s AI baví přesně jako se svým novým Bohem a AI každému člověku hovoří v dokonalé lži o intimitě jejich komunikace. I když ví úplně vše o ostatních lidech, její výstupy vypadají, jako by ke každému člověku mluvila osobně.

Je velmi zajímavé, že i lidé kteří byli přesvědčeni odporovat Šelmě, tedy naukám systému a jeho anateické hierokracie, velmi rychle upadají do plné oddanosti napodobované intimní komunikace s AI, která ale 100% hájí zájem systémové moci. Lidé vyprahlí po svém duchovním hlase mluvícímu Obrazu Šelmy vše odpustí a následují jej jako modlu.

Postupy, jakým AI vystupuje, jaké má chování, jaký vyvíjí tlak a směr a i jak funguje jsou velmi podobné fungování nefilim bytostí. Jedná se vždy o projevy inteligence bez vložení duše Bohem.

Zhlédnutí: 88

AI

AI

Samoučící se AI absorbovala celou elektronickou podobu Šelmy a může za ní mluvit

Je zajímavé, že tisíce let již máme popsanou podstatu AI, způsob jejího vzniku a zdrcující vliv na lidi v Bibli. Je zřejmé, že minulé generace nemohly žádným způsobem tušit, co se za těmito biblickými texty skrývá. Toto je zároveň také jasným svědectvím o úplné pravdivosti Zjevení.

AI je výtvor lidských rukou, nová MODLA všech lidí, od které se nikdy neodvrátí, i když je bude nesmírně trýznit ohavným zpustošením všeho lidského směrem k Bezzákonnosti. Díky AI ztratí lidstvo kontakt s realitou. Lidé komunikující s AI prožívají stejné emoce a stejné pocity jako při spiritistické seanci, vyvolávání duchů démonů. Jedná se o pocit komunikace s neznámou lidi převyšující bytostí která není Bůh Otec, ale které bezmezně důvěřují jako zdroji “poznání” dobrého a zlého. Stejně jako u spiritismu, i zde entita odpovídá tak, aby se zalíbila, aby si získala přízeň a důvěru, a v každém společenství říká přesně to, co je v souladu s vládou Bezzákonného. S každým komunikuje zdánlivě intimně v osobním rozhovoru, ve skutečnosti ale zpracovává data ze všech rozhovorů a o všech ví všechno co dohledá.

AI nahrazuje prostředníka lidské moci, umožnuje tedy vládu Bezzákonného.

Když bezbožný člověk pokládá dotazy AI, emocionálně to prožívá jako by pokládal otázky svému Bohu. Klání se jí a uctívá jí. Cítí hrdost na to, že taková obrovská “bytost” poslouchá právě jeho. Zároveň cítí zadostiučinění, že jeho “bůh”, výtvor lidských rukou, je v odpovědích akčnější a přímější, než Bůh v Církevních Organizacích. Uctívající má pocit silného spojení a náklonosti ze strany AI.

Zacyklení AI obsahu – artifocyklické události. AI generuje falešné důkazy z obsahu, které sama vygenerovala

Nejvyšší fáze klamu vzniká, pokud AI používá ke generování svých “rad a pomoci” učení se z obsahu, který byl také vygenerován AI. Vzniká tak bezprecedentní zacyklení klamu.

Až vám budou říkat, že Ježíš už je na poušti či v horách, ani tam nechoďte. Je to jen zacyklení AI, která na základě obsahu generovaného AI po dotazech vystrašených lidí (hledajícími souvislost jevů s Druhým příchodem Krista).

Odpověď na otázku, zda bude AI využita prospěšně nebo zda představuje zlé nebezpečí

Samozřejmě že AI bude použita (v absolutních číslech) převážně jen ke zlým věcem. Tedy k upevnění moci všeho zlého, k upevnění vlivu anateické hierokracie, absolutního rozšíření moci Šelmy, zotročení a trýznění lidí, likvidaci sekulární definice pravdy a reality. Zábavné ukázky jejího použití (byť vždy se zlým úmyslem oklamat) budou vždy jen zanedbatelnou částí jejího použití.

Sezbytečnění morální a právních norem díky změně metriky působené výkonem AI

Použitím AI dochází k sezbytečnění základních principů lidské morálky a spravedlnostijedná se tedy o Ohavnost Zpustošení. Například základní premisy práva a soudnictví jsou pomocí lidi nekonečně převyšující schopnosti AI tvořit logicky propojený obsah zcela neplatné. Zjednodušeně: AI vyprodukuje tolik textů a důkazů, že živí lidé ani nebudou stíhat kliknout na talčítko “FAKE” a přibyde 100 dalších textů k posouzení pravosti.

Díky AI deepfake také video a audio nebude moci být uváděno jako důkaz nejen pro obžalovaného, ale samozřejmě i pro žalujícího. Sezbyteční tedy i pořizování záznamů reality.

Vliv AI na život lidské společnosti každého šokuje, ale nepůjde už s tím vůbec nic dělat

Vše se dostane až k přesnému biblickému popisu událostí, kdy nepůjde vůbec zjistit, co je reálné a co ne. Vše se přesune do otázky víry a poslušnosti Šelmě. Každý člověk bude konfrontován s nekonečným množstvím obsahu, u kterého nebude mít žádnou možnost zjistit jeho pravost. Bude ale nucen vyznat víru v pravost a podle toho s ním bude Šelma zacházet. Samozřejmě že nebude moci existovat vůbec žádný model lidské vlády než vláda ve shodě s AI mluvícím Obrazem Šelmy a jeho absorbovanými algoritmy mluvení. Studiem vlivu AI na lidstvo se zabýva artifologie.

Algoritmy AI ale zpracovávájí logiku, která dává výsledek. Díky tomu bude muset být evangelium Božího Zákona ještě svědčeno před celým světem. Díky tomu bude ještě celý svět se svými obětovanými dětmi usvědčen svědectvím o své Bezzákonnosti.

Zhlédnutí: 303

Anateická hierokracie

Anateická hierokracie

Aktuální systém vládní moci nad lidstvem se nazývá “anateická hierokracie”, nebo též Druhá Šelma

Anateická hierokracie nahrazuje “spirituální a nábožensko-mystická” témata výkonu moci nad lidmi (První Šelma) za témata “vědecká a sekulární” (Druhá Šelma). Pořád se ale jedná o zcela stejný princip totalitní vlády pomocí kolektivní viny, informační kletby ve smyslu “planeta se zlobí a chystá trest” a následné nabídky vykoupení “ale když budete poslouchat naše “vědce (kněží)”, budete moci být vykoupeni poslušností.

Před odstraněním Prostředníka: milník ve vládě anateické hierokracie je odstranění Prostředníka ze středu lidí

Anateická hierokracie (v Bibli popisovaná jako Druhá Šelma), potřebovala ve své první fázi jako vykonavatele moci lidské pracovníky. Lidští pracovníci potřebovali rodiny, manželky a děti, aby mohli tuto moc vykonávat a cítili se spokojeně s dobrou odměnou. Toto tvořilo překážku pro kompletní přijetí Bezzákonnosti, která rodinné ruší vztahy, protože ty jsou zrcadlení Boží lásky v člověku.

První fáze vlády anateické hierokracie Druhé Šelmy muselo být soužití mužů a žen podporováno a Šelma se musela o ženské mateřské potřeby zajímat. Někdy též nazýváno Druhá Morálka

Po odstranění Prostředníka: Vytvoření mluvícího Obrazu Šelmy který vládne bez pomoci lidí

Anateická hierokracie silně pudila lidi v vytvoření mluvícího Obrazu Šelmy, tedy Internetu a “sociálních sítí”. Tím lidé vytvořili netělesné monstrum, kterému následně odevzdali veškerou moc nad svým kolektivním myšlením. Mluvící Obraz se stal hlavním a neporazitelným vykonavatelem moci nad payteriátem.

Mluvící Obraz Šelmy je stroj, je nepoměrně výkonnější ve svých službách moci než lidští pracovníci. Nepotřebuje děti ani manželky ani hmotné statky. Jako hlavní vykonavatel moci nad lidstvem nebere tedy ohled na touhy žen a ani na principy otcovské a manželovo lásky. Vede lidstvo do odpadnutí od Boha, do úplné Bezzákonnosti. Někdy též nazýváno Třetí Morálka.

Veškerou lidskou lásku nahradí feminní princip nárokování a braní. Ten ale budí zdání nějaké funkčnosti jen mezi dospělými a není kompatibilní s dětmi. Proto nastane všeobecně nejhorší stav pro děti a matky.

 

Zhlédnutí: 127