V Církevních organizacích, zejména letničně charismatického typu, se mění vnímání pojmů Duch svatý, působení Ducha svatého, dary Ducha svatého apod. Za působení Ducha svatého se vydávají pocity tělesného vzrušení, adrenalinu, euforie, ne nepodobné “tripu” po požití nějaké psychotropní látky.

K novým pojmům patří např. “svatý smích” nebo “Boží smích”, kdy se lidé válejí ve zcela neovladatelných křečích smíchu, v extrémním případě dokonce vydávají různé zvířecí zvuky (mručení, pípání, kňučení….).

Účastníci těchto akcí (často jde o nejrůznější křesťanské konference, ale také o shromáždění, kde je nabízeno naplnění Duchem skrze vzkládání rukou) ujišťují, že cítí takovou radost, pokoj, uvolnění, že to přece musí být Duch svatý a nemůže se takto projevovat nic zlého. Vždyť přece ovocem Ducha je láska, pokoj, radost….

Bible ale rozlišuje mezi ovocem Ducha svatého a dary Ducha svatého.

Galatským 5, 22-23 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
Ovoce je něco, co je výsledkem působení Ducha svatého, který v každém znovuzrozeném křesťanovi přebývá. Tak jako ovoce potřebuje čas ke svému dozrávání, tak také ovoce Ducha se projevuje postupně, jak křesťan roste ve víře a má stále užší obecenství s Bohem. Jde tedy o proces, ne o adrenalinový zážitek, kdy na vás pokoj, laskavost, věrnost a další prostě jen spadne skrze vzkládání rukou. Dozrávající ovoce Ducha provází křesťana celým životem a u těch, kdo věrně chodí s Bohem, je stále patrnější.

Láska, pokora, trpělivost a věrnost nemají nic společného s tím, že se člověk válí po zemi a kňučí jako pes s přišlápnutou packou.

Je ale třeba mít jasno v tom, koho se onen pokoj, trpělivost, laskavost a další týkají.

Rozhodně se nejedná ani o tolerování lží a bludných nauk, ani o přátelství se světem

Jakub 4,4 Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
2. Janův 1, 8-11 Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu , nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.
Duch svatý nás vyučuje lásce, trpělivosti, sebeovládání atd., ale neznamená to, že máme laskavě a pokorně přijímat bludné nauky a lháře ze strachu, abychom nebyli nařčeni, že jsme špatní křesťané. Lidé ze světa, kteří stále patří satanu, se nebudou štítit jakékoli pomluvy nebo napadání, aby nás vyvedli z rovnováhy a nahlodali naši víru. Být laskavý, trpělivý, věrný…to neznamená mlčky tolerovat Satanovy lži, přicházející skrze jeho služebníky. Pokojné tolerování světských bludů tedy nelze vydávat za ovoce Ducha svatého.

Dále Písmo zmiňuje dary Ducha svatého:

1.Korintským 12, 4-10 Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.

Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti,
druhému slovo poznání podle téhož Ducha,
někomu zase víra v témž Duchu,
někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,
někomu působení mocných činů,
dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů,
někomu dar mluvit ve vytržení,
jinému dar vykládat, co to znamená.

Ani v kategorii ovoce, ani v kategorii darů Ducha nenajdeme záchvaty neovladatelného smíchu vydávání zvířecích zvuků, ztrátu sebeovládání apod.

Přesto mnozí křesťané pod vlivem euforických pocitů prohlašují, že takto působí Boží Duch. Nechali se jednoduše oklamat tělesnými pocity vzrušení a adrenalinu. Zapomínají, že i Satan a jeho démoni mohou v lidech tyto pocity vyvolat a také to dělají. Euforické pocity slouží jako odměna pro démonské služebníky. To, co prožívají křesťané na nejrůznějších konferencích – euforie, emocionální “vzestup”, pocity blízké davové psychóze, se prakticky neliší od euforických prožitků těch, kdo se věnují reiki, operují s energií Miguraj, věnují se meditacím a podobným praktikám. Opět jde pouze o manipulaci s psychikou lidí skrze mocnosti. Jestli jste někdy zkoušeli vysvětlit někomu, že např. reiki je špatné, a on reagoval tím, že mu to přináší příjemné pocity a pokoj, takže to špatné není, víte, o čem mluvím.

Dary Ducha svatého neslouží k tomu, aby se křesťané dostávali do “rauše”, mají připravit bojovníky na straně Boha, aby byli dobře vybaveni pro účast v duchovní válce a mohli v boji obstát.

Ovoce Ducha svatého je výsledkem postupného růstu každého křesťana a nelze je získat “zadarmo” tak, že na nás spadne při nějaké “hurá akci”. Protože však výše popsané akce přinášejí účastníkům příjemné vzrušující pocity, stávají se pro mnohé z nich návykovými, takže je vyhledávají ne kvůli zájmu o Boží věci, ale právě kvůli oněm příjemně lechtajícím pocitům a prožitkům. Jinými slovy dostávají Satanovu odměnu za to, že místo zapojení se do skutečného duchovního boje tráví svůj čas emocionálním třeštěním na různých konferencích a nepletou se tak Satanu do cesty.

Share This