Do křesťanství pronikají různá bludná učení se základem v esoterice, které se vydávají za křesťanské, dokonce se zaštiťují Biblí a údajným prorockým obdarováním pisatelů, ale obsahově se jedná o snadno rozpoznatelnou esoteriku. Autoři takových publikací se tedy tváří „jako beránek“, ale mluví „jako drak“. (Zjevení 13,11)

Jednou z takových knih je i Setkání z anděly. Už samotný podtitul je prakticky stejný jako esoterická díla o andělské terapii. Logicky je přece nemožné, aby si Boží služebník získával pomoc od andělů, jestliže jsou andělé podřízeni pouze Bohu, a ne člověku. Kniha se tváří, že poskytuje návod, jak získat pomoc od andělů, jinými slovy návod, jak Boha zmanipulovat, aby poslal své anděly tehdy, když to my chceme. Bůh ale posílá své anděly tehdy, když chce On, ne když chceme my.

Bible nás nikde neučí, že máme usilovat o vzývání andělů a že existuje návod, jak si můžeme zajistit jejich pomoc

Božím služebníkům je umožněn vhled do duchovního světa například skrze vidění tehdy, když to Bůh chce a je to pro daného člověka dobré. Bůh nikde svým služebníkům nedovoluje, aby vstupovali do kontaktu s anděly. Potřebujeme porozumět tomu, že v dnešních dnech se stává skutečností mocný Satanův klam a jeho součástí jsou i zjevení vydávající se za anděly, Marii apod.

Nikde v Písmu není řečeno, že k duchovnímu růstu se potřebujeme zabývat anděly, studovat jejich kategorie, navazovat s nimi kontakt

Těmito posledními časy můžeme správně projít jen tehdy, když si udržíme čistou víru ve skutečného Ježíše Krista bible a nepřijmeme žádné bludy.  Ježíš své učedníky nevyučoval o andělech, nepřednášel o jejich hierarchii, ani neposkytoval návody, jak od andělů něco získat.Vzhledem k obsahu knihy by čtenář měl být velmi obezřetný a sám rozsuzovat, s kým se to ve skutečnosti autoři knihy setkávali. Je-li ovocem setkávání tato kniha, pak to není dobré svědectví. Spíše to vypadá, že buďto sami autoři byli oklamáni, nebo vědomě napomáhají Satanovi v jeho díle klamu.K poznání Božího charakteru nám bylo dáno živé Boží slovoBible, Duch svatý a modlitba.

K poznávání Boha nepotřebujeme poznávat anděly

To je prostý biblický fakt, který zná každý, kdo někdy Písmo důkladněji studoval. Není třeba o něm psát sáhodlouhé publikace. Písmo říká jasně, že andělé jsou jen duchy posílanými nám na pomoc. Židům 1,14 Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení? Nikde nás nevede k tomu, že máme anděly rozeznávat, dokonce ani nepřipouští, že je to pro nás možné. Pojem nebeské poslání je rovněž poměrně blízký esoterice. O „nebeském poslání“, „převibrování“, „přechodu na vyšší úroveň“ atd. hovoří četné zdroje New Age a podobných náboženství. Ti, kdo slouží Bohu, chtějí následovat Jeho vůli a to je pro ně plně dostačující. Pojem „přinášet Kristovu vládu“ je poněkud zavádějící. Jako by Ježíš potřeboval k tomu, aby vládl, službu andělů.

Písmo hovoří jasně o tom, že Ježíš vládne a dal ve svém jménu moc a autoritu nad Satanem i svým následovníkům

Juda 1,4 Vloudili se totiž mezi vás někteří bezbožní lidé, zapsaní už dávno k odsouzení, kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho Pána Ježíše Krista.*** Lukáš 10,19 Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.)

Boží služebníci skutečně nepotřebují rozumět činnosti andělů. Bible nikde neponechává prostor k domněnkám, že Boží služebníci se mají zabývat tím, jak pracují andělé. Plnohodnotný duchovní život má základ v Ježíši Kristu, nikoli v andělech. Vyhledávání návodů na získávání pomoc od andělů naopak člověka od Boha odvádí, protože mu poskytuje návod, jak dosáhnout toho, co chce, aniž by se zabýval tím, jak to vidí Bůh. Jednoduše Boha obejde tím, že začne prosit o pomoc anděly a ani si neuvědomí, že se tím odklání od následování Boha. Zdravé učení o andělech nemůže zahrnovat návody, jak od nich získávat pomoc. To je učení esoterní, nikoli biblické.

Vztah s Bohem nelze budovat skrze vztahy s anděly. Ježíš nám dal autoritu v duchovním boji pouze v Jeho jménu.

Marek 16,17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; ***Lukáš 9,1 Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. 

Pojem „spolupráce s Nebesy“ je esoterický, vyučuje, jak navazovat kontakt s údajnými obyvateli nebes a přesvědčuje lidi, že mají moc povznášet sebe sami a celé lidstvo na vyšší úroveň. Boží království je přítomné a reálné, a ti, kdo do něj patří, nepotřebují následovat andělská učení či zjevení.

Zhlédnutí: 358