Lež o sedmiletém soužení na Zemi po hypotetickém Vytržení

V Církevních organizacích se šíří nebiblický blud o vytržení, před dobou soužení i navazující učení o tom, že období soužení, o kterém hovoří Bible, bude trvat 7 let a až poté bude následovat druhý příchod Ježíše. Stejně zhoubnou a nepravdivou mutací tohoto učení je, že soužení bude trvat jen polovinu, tedy 3 a půl roku a před tím bude 3 a půl roku pokojná vláda Antikrista.

Učení o sedmileté “dovolené” Božích věrných je nepodložitelné Písmem a odporuje faktu, že přesný čas Ježíšova příchodu nejen nikdo nebude znát, ale dokonce jej bezbožní ani nebudou očekávat, podobně jako za dnů Noe, kdy lidé neměli tušení o blížící se potopě.

POSLOUPNOST UDÁLOSTÍ PODLE TÉTO LŽIVÉ NAUKY:

  1. vytržení Církve (tedy všech pravých následovníků Ježíše Krista); toto vytržení údajně není totéž co druhý příchod Ježíše Krista, protože Ježíš nevstoupí na Zemi, ale Jeho věrní se s Ním setkají v oblacích.
  2. ustanovení jednotné světové vlády a příchod Antikrista (sem spadá i označování lidí znamením šelmy) a následující 7 leté soužení, které bude ukončeno příchodem Ježíše
  3. příchod Ježíše, zničení Antikrista
  4. soud nad bezbožnými

Učení o vytržení Církve před dobou soužení nemá biblický základ. Toto téma je rozebráno v samostatném článku. Příchod Bezbožníka a ustanovení jednotné světové vlády je realitou a Bible nás na toto období připravuje. Zcela bludné je ale tvrzení, že toto období potrvá sedm let a po něm bude následovat druhý příchod Ježíše.

Proč učení O sedmiletém soužení odporuje Bibli?

Znamenalo by to totiž, že Bůh nám neřekl ve svém slově pravdu o tom, že nikdo nebude znát přesný čas Ježíšova druhého příchodu. Lidé by si jednoduše mohli spočítat, kdy Ježíš přijde. Tím by ovšem přestalo platit to, co je řečeno v Písmu – že nikdo tu dobu nezná, a do poslední chvíle nikdo nebude ani tušit, že Ježíš přichází.

Skutky apoštolů 1,7 Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;

Ježíš se vždy odkazoval na to, co bylo řečeno ve Starém Zákoně. Kdyby tam bylo řečeno, že soužení potrvá sedm let, neměl by důvod to svým následovníkům nesdělit. (A to už vůbec nemluvíme o tom, že Ježíš by neměl důvod varovat své věrné před soužením posledních dnů, kdyby platilo, že před tímto soužením si své věrné vezme s sebou.)

Vzato čistě logicky by období sedmiletého soužení po vytržení Božích věrných bylo absolutně zbytečným krvavým divadlem. Jestliže by byli zanecháni jen bezbožní, tedy ti, kdo se už rozhodli Boha odmítnout, nemělo by smysl dovolit satanu svádět a tříbit. Bible hovoří o lidech, kteří odmítli (nepřijali) znamení šelmy – ale jací lidé by to mohli být, když Boží věrní podle tohoto bludného učení vytrženi?

Zjevení 16,2 První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.

Proč tento verš říká, že vředy padly na lidi označené znamením a klekající před obrazem šelmy? Jestliže v té době bude Církev pryč, nebude nikdo, kdo by nebyl označen znamením. Proč tedy Bible prostě neřekne “vředy padly na všechny obyvatele Země”? Ale zjevně je zde nutno odlišit lidi, kteří znamení šelmy přijali a lidi, kteří toto označení odmítli.

Jakou svobodu uvěřit či neuvěřit by měli “zanechaní”, když by na základě vytržení Církve měli před očima jasný důkaz, že Bible říká pravdu a křesťané se nemýlí? (Existují dokonce i propagační videa, která ukazují, jak se “zanechaní” obracejí k Bohu. Ovšem v tomto případě bychom nemohli hovořit o svobodě volby, když by těmto lidem byl postaven před oči jasný důkaz o Boží existenci a Pravdě.)

Učení o sedmileté “dovolené” Božích věrných je nepodložitelné Písmem a odporuje faktu, že přesný čas Ježíšova příchodu nejen nikdo nebude znát, ale dokonce jej bezbožní ani nebudou očekávat, podobně jako za dnů Noe, kdy lidé neměli tušení o blížící se potopě

1. Tesalonickým 5,3 Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Matouš 24,36-39 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.