Součást satanova triku pro Církevní Organizace. Řetízek s korálky, které reprezentují modlitby upravených satanových lží. Podobné pomůcky na monotónní opakování slov jsou hojně používány v démonických učeních. Stejné jako mantra v hinduizmu.

Satanův plán průniku do jasného slova Písma se podařil pomocí Mariánského kultu. Tímto nehezkým, avšak katolickou církví dokonale přijatým trikem se podařilo infiltrovat křesťanská učení satanizmem a satan tak mohl začít s touto velkou Církevní Organizací volně pracovat.

Satanizmus Mariánského kultu má všechny poznávací znaky LŽI a BLUDU:

  • Lživost – nemá žádné vysvětlení a oporu v Bibli, Bible jej přímo vylučuje
  • Démona v centru – vydávajícího se za ducha mrtvého člověka, zde Marie
  • Mantru – zde růženec, směs křesťanských a lživých modliteb
  • Nebeská matka – známý démonický kult, v Bibli zakázaný
  • Nekoliduje s jinými aktivitami satana – mariánský kult se provozuje v esoterice a okultismu, rovněž v channelingu nemá problém.
  • Vysvětluje sám sebe – musí vystavět myšlenkovou konstrukci nad jednoduchou lží. Jeho důkazy jsou typu: jeden pán si myslel, jeden pán povídal.
  • Nárokuje si světovládu a chce zasvěcovat světové dějiny sobě – jak to má Satan rád. Ctít a sloužit neposkvrněnému srdci nebeské matky.
  • Snaží se potvrdit svou věrohodnost úkazy a jevy – jako každý satanský trik démonů
  • Chce být prostředníkem mezi člověkem a Bohem – snaží se nacpat do mezery mezi Ježíše a člověka a znemožnit tak spasení, což je satanovým cílem.
  • Nahrazuje oblíbené démonské uctívání nečím s příchutí křesťanství. Touha po Bohu je silná, a je ji nutné marketingově vhodně naplnit.

Boží postoj ke Královně nebes ukazuje Bible: http://online.bible21.cz/bible.php?kniha=jeremias#7

Různí hanebníci vysvětlují růženec zvláštními umělými pohádkami. Například tím, že zjevení říkalo že: “růženec je tím řetězem, kterým budou spoutáni démoni a Satan”. Veškeré takové pohádky jsou odvozeny od samotného démonického zjevení. To samozřejmě ukazuje, že zjevení je SEBEVYSVĚTLUJÍCÍ. Jakmile je něco sebevysvětlující, je to vždy něco, co je mimo poznání Písma a tudíž je to manipulující lež.

Problémem lidí je všeobecně to, že stačí, když se někde něco nadpřirozeného stane, a lidé za tím jdou jako můry za světlem. Satan ví, že lidem stačí jen něco předvést, DÁT JIM LIBOVOLNÉ UČENÍ, a lidé jej budou následovat.

„Nemodli se za tento lid. Nevysílej za ně prosby a modlitby. Nenaléhej na mě, já tě nevyslyším. Copak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na jeruzalémských ulicích? Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby mě uráželi. Urážejí tím ale mě? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?“
Nuže, tak praví Panovník Hospodin: „Hle, na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv – na lidi i dobytek, na stromy v sadech i na plody země. Vzplane a už nezhasne!“

A zde je současná podoba uctívání této Královny nebes: http://www.medjugorje.com/special-message-for-new-visitors.html

Views: 1485