Důsledně prosím pověřte, zdali následující je pravdivé, nebo ne, případně jej použijte k nápravě věcí.

Pravdou a můžete účinně pomáhat ostatním i nevěřícím v hledání Pravdy. Pravda není jen informace, stejná jako lež. Pravdamoc osvobodit a vždy vede k poznání Ježíše.

Pro ty, kdo nejsou spokojeni s učeními v Církevní Organizaci, kterou navštěvují je určený tento článek povzbuzení: https://www.odkrytepravdy.cz/clanky/krestanske-okenko/cirkevni-organizace-patri-lidem–nikoliv-bohu.html

Proroctví lidem Kristovy Církve

Upřímná křesťanská víra, zdravé učení a následování skutečného Ježíše Krista (nikoliv andělských interpretací a nebo křesťanské fikce) v sobě obsahuje průvodní znaky. Tyto znaky ke zdravé víře nedílně patří a prakticky jí i dokazují. Na tyto průvodní znaky se ale rádo zapomíná. Satan za dlouhé staletí usilovné činnosti změnil vnímání mnohých pojmů tak, že každý křesťan bude muset znovu svou víru rozsuzovat, neboť v jeho mysli může být vnímání těchto skutečností již značně posunuté na satanovu stranu. Byť je člověk křesťanem, pořád je svobodný k tomu uvěřit jakýmkoliv lžím, které přišly v té nejneuvěřitelnější podobě a tváří se jako přátelská pomoc…

Připomeňme si, o jaké znaky čisté víry se jedná:

  • Následovník Krista se jen obtížně může stát součástí velké Církevní Organizace. To proto, že lidská organizace se složitou strukturou a administrativou je organizace ve které musí být úhelným kamenem lidské Vedení a ne Kristus.
  • Křesťan prostě nemůže tolerovat u svých bratrů odlišná učení, než je v Písmu (je to nesení jiného evangelia). Přesto je podporována spolupráce (takzvaná ekumena) s mnoha organizacemi majících sice ve jménu Ježíše nebo Církev, ale které učí satanovo evangelium a řídí se různými zjeveními démonů.
  • Křesťan nemůže přijmout dodatečná světská učení a nové spasitele, neboť jsou to falešní spasitelé a démonská učení.
  • Nevěřte, že pravdivé informace nemají žádnou hodnotu, že před i po předání evangelia nejsou vůbec důležité další informace. Pomocí dodatečných informací může totiž Satan evangelium pozměnit, zmanipulovat a přetvořit ve svůj prospěch. Pouze kázání Pravdymoc uchránit od zlého.
  • Nesmíme zapomínat na neustálý duchovní boj, nesmíme ignorovat existenci Satana a jeho démonů. V mnohých Církevních Organizacích se toto děje a  jsou poraženy.
  • Satanovi se podařilo, že mnozí křesťané vnímají vědecká učení jako zdravou výchozí pravdu a křesťanství, byť jim to moc nejde dohromady, jako nějakou přídavnou – pomocnou pravdu, kterou je nutné Vědou poměřovat. Málokdo zůstal ve zdravém učení, které říká jasně: V Ježíši je pravda, on je Cesta, pravda a život. Světská učení patří Satanovo království.
  • Znamení času a budoucí tisíciletá říše je Satanův podvod přímo uprostřed společenství křesťanů

Obrovské Církevní Organizace vehementně vyučují andělská evangelia a dodatečná upřesnění a úpravy původních evangelií. Satan ve svých učeních míří na změnu vnímání Bible tak, aby byly přijaty bludy o tom, že tisíciletá říše Kristova JEŠTĚ NENÍ a teprve bude, a zavádí speciální andělskou nauku “Znamení Času”, kde v souladu s KONSPIRAČNÍMI teoriemi pro nevěřící vytváří speciální MODERNÍ DUCHOVNÍ TRENDY. Některé nejnovější překlady Bible jsou upravené tak, aby blud o budoucí mileniální říši podporovaly a aby jinak překládaly Zjevení a Kristovo slova tak, aby mohly být vystavěny nové nauky, jak zaručeně poznáme Dobu Konce podle Znamení Času.

Bludné učení: “Já nemohu už být sveden”

Mnozí křesťané přijali nebiblické učení, že oni sami nemohou již býti svedeni. Je to ale falešné učení. Bible hovoří jasně. Proto se tedy držme Ducha  Svatého, Božích proroků a vše co nám přednesou, rozsuzujme podle Písma, doporučujeme překlady dostatečně staré na to, aby nebyly v částech překládajících vidění budoucna zasaženy představami pocházejícími z andělských učení minulých 150ti let. Je poučné v programu Xiphos (dříve Sword) sledovat Souběžný překlad několika různých Biblí a vidět, jak nové přichází se zcela novými významy!

Nesoustřeďme se na Vědu a Učení světa (konspirační teorie a křesťanskou fikci), která hovoří ve prospěch Satana. Neposlouchejme konspirační teorie světa, neboť nemají jiného cíle než přinést klamné svědectví o tom, jak bude vypadat Doba Konce.

Svět se nám bude snažit vysvětlit všechno opačně, i když zjevně nemá žádné základy o které by se mohl opírat. Proto věz že platí: kdokoliv z křesťanů něco ze světa považuje za záhadné, nevysvětlitelné, tajemné, může být tímto manipulován a sveden. Neboť je jasné, že okolo něj působí něco, čemu nerozumí.

Jsme neustále tlačeni ze všech směrů zahodit zdravou víru a věřit v “něco dalšího”

Satan nás skrze světské vyučování nutí věřit myšlenkám na toleranci k Bohu se vysmívajícím hanebnostem. Když toto přijmeme, snadno nás ošálí. Pak budeme jako cestu k Bohu místo Ježíše tolerovat i jiné nauky a náboženství, úplně opustíme zdravou pravdu a začneme v démonských praktikách vedoucích k Satanu vidět jen tolerované alternativní cesty ke smíření se s Bohem. V tom všem nás bude MOCNĚ podporovat falešné vyučování křesťanů o věcech co se mají stát, ale nestanou se a ještě nás bude mocně podporovat křesťanská fikce, která bude ve své lživosti dokonalá.

Satan učí, že se jako křesťané máme stydět za to, že jsme rozhodnuti šířit Pravdu… a máme se mírnit, mlčet, abychom někoho zbytečně nepodráždili. Zamlčuje však, že pokud někdo má Pravdu, musí se ostatním  jako netolerantní a fanatik nutně projevovat, už jen díky naprosté nezlomnosti svého přesvědčení.

Falešná láska a tolerance, duch sjednocení, Boží dílo klamu, určené ke svedení všech, co nemilují Pravdu.

Člověk, který spatří ledovec v dráze lodi zná pravdu o nebezpečí, které všechny postihne. Satan ale učí, že takový člověk je fanatický. Že neustále křičí: “Je tam ledovec, pozor na ledovec!” a nenechá si to vymluvit a je velmi netolerantní k názorům ostatních pasažérů. Satan učí, že pokud ten, co vidí ledovec, bude tolerantní k ostatním, (kteří tvrdí, že ledovce zde být nemohou) bude to pro všechny přijatelnější a správné. Ten kdo učí tuto falešnou moudrost je ten, co chce zabít celou posádku lodi. Stejně jako Satan chce zabít nás všechny. Satan potřebuje, aby jsme milovali jeho lež a nechali se svést hanebnostmi.

Písmo ve své pravdivosti nedává žádné možnosti jak si něco vysvětlit špatně. Pokud něco zlého tolerujeme, jednoznačně tím říkáme své NE Písmu a Bohu. Pokud hledáme Boží působení v okultních, esoterických a biotronických démonických učeních, je to naše NE Písmu.

Nezastíráme, že bude stále težší s výše uvedenými body souhlasit. Bude stále těžší v církvích, jakožto pozemských celcích organizovaných lidmi, vůbec něco takového, jako jsou body 1. 2. a 3. prohlašovat. Neboť již dnes to vede k vyhrocenému konfliktu.

Satan potřebuje, aby ti co souhlasí s bojem proti jeho jedovatým lžím, souhlasili jen skrytě. Protože tak nebudou rušit jeho působení. Faktem je, že takto to Ježíš rozhodně nechtěl a odporuje to Písmu.

Pravdou můžete účinně pomáhat ostatním i nevěřícím v hledání Pravdy. Pravda není jen informace, podobná jako lež. Pravda má moc osvobodit a vždy vede k poznání Ježíše.

Žijeme v poslední době. Satan napíná všechny své síly a Církev Kristova je povolána do boje. Duch Svatý, který jí provází, přináší veškeré informace, které pomáhají usvědčit všechny satanské a démonické učení a falešné a svůdné pravdy.

Každý, kdo se bude chtít zorientovat, bude muset očistit své srdce od představ a učení, která mu byla vnucena skrz satanistickou masáž v médiích i od jeho blízkých, kteří uvěřili hanebnostem. Nezlehčujte prosím význam Pravdy a informací pro rozhodování čemu věřit v tomto světě. Neboť informace, které jsou zároveň i Pravdou, mají moc zachránit od zlého.

Je to velký zápas. Samozřejmě, bude po nás požadováno vše, co je v Bibli již napsáno předem. Proto pilně pracujme, neboť to je služba Pánu a smysl života zde na Zemi.

Nepodceňujte prosím Satana, mocného padlého cheruba s naprosto nadlidskou inteligencí – zvládl by oklamat i vás, kdyby to Bůh dopustil! Pojďte bojovat třeba i pomocí osvětlování lží a metod, které začínají čím dál víc ovládat tento svět a nakonec ho svedou…

Vystupte z Církevních Organizací, které učí bludy a chtějí udupat každé působení Ducha Pravdy  jen proto, aby i nadále mohly jako Organizace existovat

Argumenty, že služba boje proti satanovo lži je extrémně nebezpečná, nejsou dobré. Většina Církevních Organizací učí lid, že Satan NENÍ SPOUTÁN. Je to chybné učení o tisícileté budoucí říši Krista. Satan JE nyní spoután, a bude až na úplném konci všeho na chvíli propuštěn. Nyní zde kralujeme s Kristem v Božím Království. NENECHTE SE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NIKÝM OKLAMAT. Všechy andělské nauky, tedy nauky vnuknuté anděla LŽOU.

Otázky, zda-li je někdo již dostatečně vyzbrojen na to, aby se mohl utkat s démonickou lží a se satanovo nepravdou, jsou pošetilé. Když budete stále jen čekat na tu pravou chvíli, kdy budete k tomuto dostatečně vyzbrojení, tak taková chvíle nikdy nepřijde. Používejte svou víru a modlitby. Mluvte o tom s Bohem. Bůh zkrátil dny satanova působení tak, aby ti, co mají být zachráněni, byli zachráněni. Nemůžete se minout s Boží vůlí, ale můžete minout své povolání, mějte víru a nebojte se.

Všeobecně jsou věřící udržováni v umělém klidu (neboť dle konspiračních teorií čas konce ještě nenastal) , neboť to je účinná metoda nepřítele. (V klidu je možné udržet nepřítele hlavně tím, že odstraníte jeho rozvědku.)

V Církevních organizacích nejsou proroci

Zatím co satanovo armáda připravuje stovky pastí na hledající pomocí aktuálních channelingů a zjevení, Církevní organizace se často o aktuální podmínky vedení boje nezajímají, protože jsou drženy bez informací. Všeobecně se uvěřilo v to, že vše potřebné už víme. To je ale pravda jen částečně, neboť v Písmu se o našich časech hovoří jen ve Zjevení. Na konkrétní informace jsou zde proroci z Ducha Svatého.

Měli by si cenit prorocké služby a všech, kteří z Ducha Svatého směřují ke smysluplným aktivitám. Místo toho se ale vytváří organizované skupiny, které proroky kontrolují a umlčují. (Podle ideálu “můžeme přeci prorokům vymezit, co mohou říkat”)

Mnozí podlehli satanskému svodu, neboť FALEŠNÝCH VIDĚNÍ o budoucnosti máme díky démonické sci-fi vizualizované k nerozeznání od reality PŘEMÍRU. Velká část lidí je Světem přesycena a další informace o budoucnosti jim splyne s filmy a videem. Proroci tak nikomu nechybí.

Z Písma však víme, že Duch hovoří jasně o odpadnutí lidí k bludným naukám a ke svedení zbytku světa. O propuštění Satana po tisíciletém Božím Království na Zemi.

Pokud chceme zachraňovat lidi pro Boží království, zachraňujme je, ale nezapomínejme, že tím zároveň velmi mnoho lidí usvědčíme z toho, že milují lež a Boha nechtějí a to rozhodně nebude příjemné pro ně ani pro nás. Pokud začnete říkat pravdu, nebudete oblíbenými lidmi. Pravda není “jen informace” jak učí Satan. Pravda je přeci Pravda, a ta má moc zachránit od zlého!

Krom zachraňování narkomanů a dalších potřebných proč také nezachraňujeme ty, jenž podlehli okultnímu zlu. Nezachraňujme lidi na opačném konci kontinentu, když u nás za okny je práce dost a dost.

Smýšlení o Bohu bude podrobeno tvrdé zkoušce, neboť satanovo Svět obrátí veškeré světské vědecko-logické důkazy proti Bohu. Falešné podvržené historické nálezy a vědecké informace hovořící o našem pochybení nás zcela zaplaví. Vše bude zcela ve shodě s chladnou světskou logikou Vědy. Proto ten, kdo těmto logickým důkazům neuvěří, bude považován za nebezpečného fanatického blázna.

Lidé odejdou k bludným naukám a ti ostatní budou konfrontováni s důkazy, že vše, čemu věří, je špatně. Chceme vás na to připravit!

Bůh není hypotetický a Bible je pravdivá. Bůh nás nenechal v nevědomosti a dal nám před Satanem náskok ve všem, včetně vědění toho co se má stát. Ježíš nás neopustil, vždyť nám dal Přímluvce Ducha Svatého. Přišel čas kdy si lidé zvolí mezi tím líbit se světu a líbit se Bohu. Jak si zvolíte vy?

příbuzný článek:

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/sekta-praetorianu-sekta-pretorianu-pretorianska-sekta/

https://odkrytepravdy.cz/nezarazene/vyznani-skupiny-praetorian-kdo-jsme/

Views: 414