Mnohé Církevní Organizace Lidí si jako záminku k budování mocenských struktur a finančního zázemí dávají závazek, že udělají vše pro to, aby hlásaly evangelium. Přitom se často používá velmi zkreslený pohled na skutečný význam této činnosti.

Kázání evangelia je v první řadě k odsouzení Světa. Nemusí se tedy před lidmi zatajovat, že odmítnutí evangelia je jejich svobodné rozhodnutí, které je pro ně potvrzením jejich oddělení od Boha. Mnozí sice budou hledat “něco třetího”, nějakého “alternativního boha”, ale najdou jen jednu z mnoha Satanovo pastí.

Kázání evangelia je nutné zaměřit na Pravdu, tedy na Boží Evangelium

V minulosti existovalo také hodně klamných směrů, ale z logiky Biblické zvěsti vyplývá, že s blížícím se koncem bude stále více vystupovat Bezbožnost na místo Pravdy, aby jí nakonec úplně nahradila. Z toho jasně plyne, že je zde zapotřebí veliké trpělivosti, neboť je při odkazování lidí na pravdivé zdroje nutné velice pečlivě vybírat, zdali tyto už nejsou také pod vlivem Bezbožnosti. (Tedy zda-li se jen jako pravdivé netváří)

Církevní Organizace NEMAJÍ “ve vyrábění Božích dětí” svůj podíl, mohou pouze povolat k následování Ježíše Krista

Upřímní lidé, kteří mají ducha Božího, jsou Bohem Stvořitelem vždy nalezeni. I když se říká, že oni sami Boha našli, je to nepřesná představa. Boží dítě patří Bohu od malička. NEZÁLEŽÍ na tom, v jaké je Církevní Organizaci, státu, nebo politickém zřízení, nebo v jakém je čase (století). Blaze těm, kteří se narodili po příchodu Mesiáše, neboť takoví mohou přijmout následování Krista, stávají se Kristovci. Člověk co není z Boha se nemůže stát Božím, ani po nějakém přemlouvání, nebo po nabízení  VÝHODNÝCH VĚCÍ. (Například bohatství, vylepšení života, záchrany života, uzdravení ze všeho možného, atd…)

Uvědomnění si těchto faktů je velmi nepříjemné právě pro Církevní Organizace, neboť takové si chtějí přivlastnit právo na to, že zachraňují lidi a že je domanipulovali ke správné cestě a že je dovedou až ke “správnému cíli”. Aby si sami před sebou takové organizace mohly ukazovat VÝSLEDKY, používají k přemlouvání a manipulaci lidí všechny možné metody, které jsou ve většině případů LEŽ, jen aby měly co nejvíce členů. Jestli členové Organizací milují Pravdu nebo ne, je pro vedení Organizací zcela druhořadé.

Být Kristovcem znamená být spravedlivým kněžím v tomto světě a kralovat s Kristem v jeho pozemském království až do druhého (a posledního) příchodu Krista, který bude koncem Času.

Aby mohli Kristovci být spravedliví před Bohem, přijímají Spasení, neboť si uvědomují, že vzhledem ke spravedlnosti nemohou před Božím zrakem nikdy obstát. Tím jsou v hříšném těle povoláni k novému životu a tento nový život nemůže hřešit. Povoláni jsou mnozí, vyvolených je však málo.

Toto se velmi nelíbí Církevním Organizacím lidí, neboť ty potřebují mít pořádný prodejní “artikl” pro své fungování. Potřebují nabízet “něco, co se nikde jinde nenajde”. Nabízí tedy SPASENÍ jako odměnu za členství v Organizaci a učí, že se Spasením (velmi často spojeným s nějakým zapojením do vyučovacího systému Organizace) je současně přijímán VĚČNÝ ŽIVOT, což není pravda.

Ono to pak totiž vypadá, že bez Církevních Organizací by lidé neměli šanci na věčný život a proto tak naoko získávají Církevní Organizace STRAŠLIVOU MOC A DŮLEŽITOST. To nutí lidi až k fanatickému následování a bláznivé oddanosti Organizacím. Fanatičtí obránci svých KLUBŮ pak stejně jako ve fotbale tvrdí, že oni jsou nej a nenechají si na svůj KLUB “házet špínu”. A tím už je mají Satanské síly ve své moci, neboť pozemské organizace patří Světu.

Účelová modifikace učení Ježíše Krista pro Církevní Organizace

Aby Církevní Organizace dosáhly svých světských cílů, MUSÍ PONĚKUD UPRAVOVAT vnímání některých pojmů Bible ke svému prospěchu, a tím napomáhají k antikristovskému dílu.

Církevní Organizace tedy pro zachování zdání své “důležitosti” pro své členy zavádí nauky:

  • že Spasení je Věčný život a pro něj je nutné dělat procedury v jejich Organizaci
  • že kralovat s Kristem budeme až někdy po smrti a že tisíciletá říše Kristova bude někdy v budoucnosti
  • že Satan není spoután, že teprve bude spoután.
  • že je důležité dávat desátky Bohu, což znamená dávat peníze do klubové kasy Organizace

Úkoly povolaných Kristovců

Být Kristovcem znamená přijmout úkoly Ježíše Krista a učit to, co učil on. Zde se setkáváme s naprostým rozkolem, neboť ti, co si říkají Křesťané už učí mnohdy zcela opačné věci a působí tak přímo protiktistovsky. I když se tváří jako Beránek, mluví jako Satan, ten dávný Drak.

Všichni vědí, co dělal Ježíš a jsou to ty věci, které mají dělat i jeho následovníci. Mezi některá často zapomínaná či překrucovaná fakta patří například:

  • Ježíš nenutil provozovat PŘEMLOUVÁNÍ lidí, aby věřili v Boha, nebo, aby chtěli milovat Pravdu.
  • Ježíš nabádal ke kázání Božího evangelia tak, aby se uchytilo tam kde má. A tam kde nemá úrodnou půdu (tedy srdce člověka), tam odmítnutí způsobí odsouzení k věčné smrti.
  • Ježíš učil, že kázání evangelia k odsouzení Světa je důležité pro spravedlivý konec dějin, neboť každý kdo nemiluje pravdu, je Božím Odpůrcem sveden a zamiluje si bezbožné učení klamu.
  • Ježíš rozhodně nemluvil o žádném budování světské moci nebo nějakých úřadů.
  • Ježíš neučil žádné bohatství a prosperitu. V učení Ježíše je vždy v první řadě láska k pravdě a spravedlnosti, která vede k poznání Boha. Zdraví, prosperita a pozemský blahobyt je v učení Ježíše vždy jako druhořadý výsledek Boží lásky ke svým dětem.
  • Ježíš říkal, že NEBUDOU již zapotřebí žádné chrámy nebo kostely.

Klíčová otázka dneška tedy zní: Kdo myslíš, že nás stvořil?

Položte dnes komukoliv tuto otázku, aby se tázaní sami projevili, čí znamení mají “napsáno na svých čelech”.

Ptejte se lidí: “Kdo myslíš, že nás stvořil. Proč tu jsme?” Tázaní se budou různě vykrucovat. Někdo řekne rovnou, že nás stvořil Bůh. Ale častěji budou lidé spekulovat o podílu jakýchsi “mimozemšťanů”, neboli dávných bohů z Vesmíru. Ti, co nepatří Bohu, budou hledat spásnou odpověď ve spekulacích a teoriích “vědy”. A proto velmi rádi přijmou démonská channelingová učení “našich vesmírných bratří” a všechny novinové titulky, které budou ukazovat démonské odhalení Satanovo falešných důkazů.

Příbuzná témata: chybná církev, problémy církve, současná církev, církev a pravda, církev a kázání evangelia

Zhlédnutí: 1775