Boží plán pro naši spásu je tak jednoduchý, že ho může pochopit i malé dítě.

Kdokoli by vzýval jméno Páně, bude zachráněn

 

1. Všichni jsme zhřešili (udělali něco proti Božímu zákonu):

Římanům 3:10 Jak je psáno: “Nikdo není spravedlivý, není ani jediný;
Římanům 3:23 všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.
Římanům 5:12 Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.

Všichni jsme svou povahou i tím, co jsme si zvolili, hříšníci. Bůh vidí všechny naše skutky i cesty, po kterých chodíme. Zná všechny naše myšlenky a motivy. Nikdo není dokonalý. Všichni děláme věci, které bychom dělat neměli.

2. Existuje trest za naše hříchy:

Římanům 6:23 Odměnou hříchu je totiž smrt..To slovo „odměna“ znamená, že je to, co jsme si zasloužili. Z toho vyplývá, že protože jsme všichni zhřešili, všichni si za své skutky zasloužíme smrt. Bible zmiňuje dvě smrti. Zjevení Janovo 20:14-15 Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Dvě smrti, které jsou zmíněny, jsou tedy fyzická smrt a duchovní smrt (duchovní smrt je věčným oddělením od Boha). Jelikož jsme všichni zhřešili, zasloužíme si obě tyto smrti. Náš hřích nám brání ve vstupu k Bohu.

3. Ježíš ten trest zaplatil na kříži:

Římanům 6:23 … ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Římanům 5:8 Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci.
Bůh nás tak moc miluje, že poslal svého jednorozeného Syna, aby zemřel místo nás na kříži, a my tak mohli jít do nebe. Jediná cesta, kterou můžeme jít do nebe, je zaplacení našeho trestu. Jediný způsob platby je smrt. Proto za nás Ježíš zemřel. On je tou jedinou cestou do nebe.Efezským 2:8-9 Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Církev za nás nikdy nezemřela, takže nás nemůže spasit. Náboženství za nás nikdy nezemřelo, takže nás také nemůže spasit. My sami nejsme dost dobří, abychom se mohli sami zachránit. Jednoduše potřebujeme Spasitele – Ježíše Krista.

4. Můžeme být nyní spaseni!

Římanům 10:13 Vždyť “Kdokoli by vzýval jméno Páně, bude zachráněn.”„Kdokoli“ znamená jakýkoli člověk, „vzývat“ znamená žádat, volat „jméno Páně“ to je volat Ježíše. Kdokoli požádá Ježíše o záchranu, ten bude zachráněn. Bible nám říká, jak to učinit.Římanům 10:9-10 Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.

Musíš svým srdcem uvěřit, že Ježíš je jedinou cestou a požádat Ho, aby tě přijal. Ježíš Tě chce spasit. Chceš i Ty, aby byl Tvým Spasitelem?

Pak ho můžeš poprosit: “Pane Ježíši, děkuji Ti, že se mě chceš ujmout a učinit Božím dítětem. Odpusť mi prosím všechny mé hříchy, které jsem v životě učinil. Přijď prosím do mého života, dej se mi poznat. Amen.”