Sdílej:
j grey - Otřesná ohavnost, Den Deklarace Přečteno 23352 krát.

Den deklarace je klamný příběh pro lidi, aby věřili tomu, že jakási jasně viditelné mimozemská moc převezme vládu nad zemí. Nebude to žádná mimomezmská moc, ale Druhá Morálka a Genderová ideologie, která jako otřesná ohavnost zachvátí celý svět.

Toto je příklad prohlášení satanské doktríny a odstoupení od Boha:
Smyslem iniciativy …. je snaha pomáhat mužům vymanit se z dobové patriarchální role a díky tomu žít svobodněji a přitom férověji ve vztahu k ženám. Specificky mužských výzev ubývá, ale naléhavost jedné výzvy s postupujícím časem neustále roste. Jde o výzvu ženám skutečně nedostupnou: sebereflexi mužství. Sami sebe můžeme v zrcadle nahlédnout opravdu jen my sami. Iniciativa a stejnojmenný projekt…..i o.p.s. se k tomu snaží vytvořit bezpečný prostor. Cílem je zjistit, co muži mohou/mají/musí dělat, aby se úroveň genderové rovnosti v České republice zvýšila.

Den Deklarace je vzletný název pro den, kdy padne první Věda a nastoupí Druhá Věda. Tedy okamžik, od kterého bude muset každý člověk brát jakékoliv okultní vědy a informace z channelingu vážně, protože lidé sami sobě ve své pýše dokážou, že je nutné jim věřit.

“Až uvidíte onu otřesnou ohavnost, jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať neschází do domu, aby si odtud něco vzal. Kdo bude na poli, ať se nevrací ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, aby to nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené. Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem.“

Tajemství Bezbožnosti

Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn zhouby, který se protiví proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo posvátnost, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás? Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní duchem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu.

Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a zázraky lži a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku Pravdy, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži, a aby všichni, kdo neuvěřili Pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. My pak jsme zavázáni, bratři milovaní od Pána, stále za vás vzdávat díky Bohu, že si vás vybral jako prvotinu k záchraně v posvěcení ducha a víře v pravdu. K tomu vás i povolal skrze naše evangelium, abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista. Proto tedy, bratři, stůjte pevně a držte učení, která jsme vám předali a kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem. Sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a v milosti nám daroval věčné potěšení a dobrou naději, nechť vaše srdce povzbudí a upevní v každém dobrém skutku i slovu.

Nacházíme se na konci tisíciletého Kristova Božího království na Zemi

A Spoutaný Satan bude muset být nakrátko propuštěn, aby s sebou svedl celý bezbožný Svět. Aby neměl nikdo ze svedených výmluvu, že se ještě nerozhodl. Satan zaútočil na Boží Chrám, který tvoří ti, co jsou věrni Bohu a Kristovu učení. Tisíce tisíců falešných bludařů Satan shromáždil tak, aby zaútočili na pravdu všemi metodami.

Bible říká: A bylo jich tolik, že byli jako písek v moři… https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/duch-bezboznosti/

Satan rád vydává Ducha bezbožnosti za Ducha Svatého, a sebe za Ježíše Krista. Vrcholným činem velkého Satanova podvodného dramatu je vydávání se za Boha stvořitele lidí.

Už jen kvůli tomu satan mocně vyučuje lid světa pomocí trikových velkofilmů. Proto existuje přikázání NEZOBRAZÍŠ… Aby člověk nebyl oklamán divy a zázraky počítačových simulací reality ve sci-fi duchovních velkofilmech.

A příchod Ohavnosti bezbožníka je připravován nejenom služebníky, ale i těmi, co kupčí mezi křesťany se zhoubnými bludy.

příbuzný článek:
https://odkrytepravdy.cz/slovnik/duchovno/
https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/duch-bezboznosti/
https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/duch-bible/
https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/zrakove-vjemy-vnimame-jako-by-to-byla-pravda/
https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/myslenka-ze-bible-vynechala-zminku-o-mimozemskych-civilizacich-je-klic-k-prichodu-satana/
https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/mimozemstane-myslenkovy-zaklad-odporu-proti-bohu/
https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/taktiky-satana-na-oklamani-sveta/
https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/maitreya-metteyya-prichod-cz/

Sdílej:

Related Posts

 • delhi 1897749 1920 150x150 - Otřesná ohavnost, Den DeklaraceNauky Jednoty budou a jsou výstavní, na oko krásné a okázalé Součástí Satanovy taktiky na oklamání celého světa je prosazení nauky na ovládání sama sebe bez Božího slova, takzvané humanity. Nauky, která je sice logická, ale nedá se podle ní žít jinak, než ve lži. Jedná se o takzvané "sjednocení…
  Tags: a, se, o, lži, v, odkryté, proroctví, rozsuzujte, slovník
 • laptop 2562361 1920 150x150 - Otřesná ohavnost, Den DeklaraceProtože Věda sama o sobě prohlašuje, že existuje pro popření Boha Věda existuje proto, aby popírala Boha. Ve snaze přesvědčit nevěřící nebo upevnit svou vlastní víru se někteří křesťané (kreacionizmus) spoléhají na to, že Věda jim poskytne důkazy pravdivosti Bible a existence Boha, což je logická chyba. Písmo Svaté nás…
  Tags: a, o, se, v, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • square 1545822 1280 150x150 - Otřesná ohavnost, Den DeklaraceProrok není věštec, který předpovídá budoucnost na požádání, prorok oznamuje Boží věci lidem, podle Boží vůle. Protože skuteční Boží proroci stojí proti dílu Bezbožnosti, překroutil trvalý vliv Božího Odpůrce význam slova "prorok" tak, aby ho většina lidí vnímala jako synonymum pro "věštce", tedy pro člověka, který okultními metodami napodobuje předpovídání budoucnosti.…
  Tags: a, v, se, odkryté, lži, proroctví, rozsuzujte, slovník
 • pixabay 592256 1280 150x150 - Otřesná ohavnost, Den DeklaraceLevný a energeticky nenáročný trik, jak dělat záhadno a symboliku ve velkém, jsou kruhy v obilí Úkolem piktogramů je šířit démonickou symboliku, pocit nepochopení tajemna a neustále připomínat, že démonické jevy jsou reálně zde. Je vcelku jedno, zda-li jsou ty které kruhy tvořeny skupinou šlapačů nebo přímo démonskou silou...(okultista by jí…
  Tags: a, v, se, o, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • fig 07 12 2018 14 16 01 150x150 - Otřesná ohavnost, Den DeklaraceLucidní snění se dostává do popředí zájmu mnoha lidí, k čemuž přispívá i zpopularizování tohoto fenoménu Vědou. Toto není náhoda, ale součást do detailu promyšleného plánu. Pojem lucidní snění označuje (údajně) sen, při němž si člověk nejen uvědomuje, že sní, ale je také schopen svůj sen ovládat. Vědci, kteří donedávna tento jev…
  Tags: se, a, v, o, odkryté, lži, proroctví, rozsuzujte, slovník
Translate »