A tehdy dostal Obraz Šelmy ústa aby mohl mluvit

Den deklarace bylo dřívejší označení pro klam, že jednoho dne převezme nad lidmi vládu mimozemská civilizace. Není to ale žádná nová neznámá moc, ale rouhavá slova Mluvícího Obrazu Šelmy, který lidé byly puzeni vytvořit tak, aby mohl sám mluvit. Tento jev popisuje Bible jako dobu, kdy Mluvící Obraz Šelmy získá ústa, aby mohl mluvit velké věci, rouhavé vůči Bohu, rozumu a proti lidem. Různé ideologie a totalita, která jako otřesná Ohavnost zachvátí celý svět.

Den Deklarace je vzletný název pro den, kdy padne první Věda a rozum (Bude odstraněna ta překážka) a nastoupí Druhá Věda jako Bohem seslané mohutné dílo klamu. Tedy okamžik, od kterého nebudou mít informace Mluvícího Obrazu Šelmy žádný smysl a prakticky vše bude klam, pro lidi “záhadně” do sebe zapadající. Nastává tak všeobecná pacifikace fikcí, tedy Nepravostí. Jediná Pravda zůstává – ta Bohem zjevená. Zde je zapotřebí trpělivosti Božího lidu, protože zprávy o válkách a bojích povedou všechny k úzkosti, strachu a soužení jaké tu nikdy nebylo. Nenechte se ale Šelmou a jejím Mluvícím Obrazem oklamat, neboť úmysly Satana jsou nám zřejmé a dávno je všichni známe.

“Až uvidíte onu otřesnou ohavnost, jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať neschází do domu, aby si odtud něco vzal. Kdo bude na poli, ať se nevrací ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, aby to nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené. Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem.“

Tajemství Bezbožnosti

Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn zhouby, který se protiví proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo posvátnost, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás? Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní duchem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu.

Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a zázraky lži a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku Pravdy, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži, a aby všichni, kdo neuvěřili Pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. My pak jsme zavázáni, bratři milovaní od Pána, stále za vás vzdávat díky Bohu, že si vás vybral jako prvotinu k záchraně v posvěcení ducha a víře v pravdu. K tomu vás i povolal skrze naše evangelium, abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista. Proto tedy, bratři, stůjte pevně a držte učení, která jsme vám předali a kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem. Sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a v milosti nám daroval věčné potěšení a dobrou naději, nechť vaše srdce povzbudí a upevní v každém dobrém skutku i slovu.

Nacházíme se na konci tisíciletého Kristova Božího království na Zemi

A Spoutaný Satan bude muset být nakrátko propuštěn, aby s sebou svedl celý bezbožný Svět. Aby neměl nikdo ze svedených výmluvu, že se ještě nerozhodl. Satan zaútočil na Boží Chrám, který tvoří ti, co jsou věrni Bohu a Kristovu učení. Tisíce tisíců falešných bludařů Satan shromáždil tak, aby zaútočili na pravdu všemi metodami.

Bible říká: A bylo jich tolik, že byli jako písek v moři… https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/duch-bezboznosti/

Satan rád vydává Ducha bezbožnosti za Ducha Svatého, a sebe za Ježíše Krista. Vrcholným činem velkého Satanova podvodného dramatu je vydávání se za Boha stvořitele lidí.

Už jen kvůli tomu satan mocně vyučuje lid světa pomocí trikových velkofilmů. Proto existuje přikázání NEZOBRAZÍŠ… Aby člověk nebyl oklamán divy a zázraky počítačových simulací reality ve sci-fi duchovních velkofilmech.

A příchod Ohavnosti bezbožníka je připravován nejenom služebníky, kolaborativními vládami s MOŠ a emisary Bezbožné Ohavnosti, ale i těmi, co kupčí mezi křesťany se zhoubnými bludy.

Zhlédnutí: 2312