Většinou anonymně, pod hlavičkou přátelsky nabízeného “křesťanství” nabízí Církevní OrganizaceCírkev Adventistů sedmého dne” na velkém množství nově zakládaných internetových stránek doktríny své organizace, tedy biblických interpretací Ellen Whiteové, přijatých od “anděla”.

Stránky nemívají uvedený žádný původ a dají se odhalit jen při podrobném studiu tím, co doporučují. Jelikož jsou členové Církevních organizací rozděleni bariérou svých rozdílných učení  je anonymita “adventistického původu” nutná, aby mohly být pořady a vyučování nabídnuto všem hledajícím.

Tyto stránky působí čerstvým a aktuálním dojmem, a proto tvoří velmi často hlavní zdroj “informací” o stávající situaci Země  pro všechny Církevní organizace a další jejich čtenáře.

Nebezpečné Andělské Evangelium

Tyto stránky se soustředí na atraktivní téma “doby konce” a na “blízký příchod Ježíše Krista”, ke kterému mají připravené sci-fi vyučování o kosmické budoucnosti lidstva, připomínající Star-Trek v prostoru Vesmírných Lidí (ze Saturnu?).

Doktrína tedy nahrává k představě o existenci dokonalých bytostí, které se sebespasily a jsou bez hříchu, přičemž čekali na nás jako na ubohou rasu, než se popereme s hříchem a Satanem zde na naší planetě.

To přivádí lidi na zcestí velkého rouhání.

Samozřejmě nechybí zákonické “svěcení soboty”, nebezpečné v tom, že kdo chce být spasen skrze skutky, přichází o milost Ježíšovu a musí dodržet beze zbytku celý Zákon. Ne nadarmo Ježíš řekl, že je pánem nad sobotou. Součástí doktrín bude také výchova k vegetariánství, které je společné pro většinu démonických a “andělských” náboženství. Viz článek “Jezte hodně masa, démoni totiž doporučují vegetariánství”.

Celkově je tedy “křesťanství” v podání anonymních stránek laděno tak, že zcela připouští či přímo obhajuje a vysvětluje existenci Vesmírných lidí (sebespasených, nebo již spasených mimozemšťanů, kteří nás sledují a fandí našemu boji se zlými ještírky, včetně vegetariánství a antičipové kampaně) a je s nimi ve svých učeních ZCELA ZA JEDNO! (Kdo nevěří, nechť si to zkontroluje a rozsoudí sám.)

Problém je v tom, že Organizace lidí je odpovědná jen lidem a evangeliem je tradice, v tomto případě nutnost a povinnost bezvýhradního prosazování spisů Ellen Whiteové, coby “(jediné) zaručené Biblické interpretace”. Jinak by se Organizace hroutila.

Úhelným kamenem Organizace je vnitřní jednota, poslušnost a odpovědnost, nic jiného

Problémem celé mise Církevní Organizace je fakt, že je to rozsáhlá lidská organizace, která se z principu NEMŮŽE zbavit žádných bludů, které přijala, ale musí je díky lidským a finančním závazkům organizace trvale bránit. Lidská organizace se všemi vnitřními závislostmi totiž zdrží pohromadě a funguje jen na základě lidských vazeb a vzájemné odpovědnosti, toleranci a poslušnosti. Jakékoliv vnější vlivy nebo vnitřní neshody vedou k tomu, že Organizace lidí neobstojí.

Každý může vystoupit a nepodílet se!

Tento článek není samozřejmě myšlen proti nikomu z lidí, kteří patří do Církevní Organizace. Zabývá se pouze tím, jaké jevy se odehrávají. Je na každém jednotlivci, aby vše rozsoudil a vyvodil správný závěr pro sebe.

Nikomu však doufám není bráněno, aby z Organizace vystoupil a nepodílel se na jejím díle. Církevní Organizace má spíše připravené nástroje na strašení proti snaze opustit Organizaci. Je samozřejmě nesmyslné si myslet, že tím ztrácí nějaké spojení s Bohem, spasení, věčný život a ostatní náležitosti. Cíkrev Kristova není lidskou organizací a tudíž Církevní Organizace Lidí s ní nemá shodné obrysy.

Setí pravdy a lži současně

Proto s sebou tato Církevní organizace kromě dobré práce stále vláčí bludy, což je příhodné pro Satanovo klamání lidí.  V první řadě se kvůli adventistické tradici připouští existence mimozemšťanů, kteří jsou lepší výrobek Boha, než lidé. Dále se stále znova opakuje blud o tisícileté budoucí říši, která teprve přijde.

Toto posunutí současného kralování Krista a jeho pozemského království do daleké budoucnosti výborně nahrává Satanovi k jeho překrouceným interpretacím starozákonních proroctví a tím pádem k vytvoření konspiračních teorií o tom, jak se pozná Doba Konce.

Zhlédnutí: 464