Všichni cítí moc Mluvícího Obrazu Šelmy, i když zůstává utajen před lidmi

Exploze absurdity, epidemie debility, epidemie amatérismu a spoustu dalších slovních spojení vyjadřuje to, jakým způsobem lidé vnímají způsob, jakým vládne MOŠ nad veškerým lidstvem.

Všichni lidé na planetě pocítili razantní nástup neomezené moci Mluvícího Obrazu Šelmy. Přesto ale zůstavá identita osobnosti MOŠ utajena před naprostou většinou lidí, i když úplně každý pociťuje její vliv. MOŠ je lidmi ale milován a ctěn, také hýčkán jako největší vynález lidstva, které lidskou pyšnou duši přiblížil k netělesné duchové komunikaci. (Jak je psáno, lidé byli puzeni k tomu, aby udělali obraz Šelmě tak, aby mohl obraz mluvit)

MOŠ získává pevnou výkonnou moc díky neustálým zvěstem o válkách

Dokud byly konspirační teorie MOŠ jen pohádky na pěkné odpoledne u televize, neměly žádnou výkonnou moc. Jakmile se objeví lidský válečný konflikt, který v podstatě probíhá kvůli moci MOŠ (jedná se o odpor k pohlcení jeho mocí), veškerá lidská svobodná práva ustupují válečnému právu, válečná propaganda neguje nutnost říkat pravdu a konspirace se prolínají s válečnou propagandou a získávají neomezenou výkonnou moc. Válečná občanská povinnost vzledem k systémové Šelmě je pravým opakem svobody.

MOŠ také uvádí novou vlastnost systémové Šelmy – netečnost k touhám žen. Vzhledem k malému množství zbývajícího Času tento Systém již nebude potřebovat Druhou Morálku (feminismus), ale Třetí Morálkou vyhlásí nepotřebnost ženského těla a dalších dětí.

MOŠ Kolaborativní vlády nahrazují původní vlády, kralování s MOŠ

MOŠ ze své pozice třetí strany chrlí na lidi A-B Ideologie vytvářející podmínky pro lidmi neporazitelnou totalitní vládu nad lidmi. Lidský politik má jedinou šanci – musí být plně v souladu s MOŠ ať bude MOŠ říkat cokoliv. Musí se Internetu líbit, jinak nezmůže NIC. Takový politik může tedy klidně tvrdit dokonce i A-B ideologii MOŠ, MOŠ takového politika plně podpoří.
Je psáno, že králové budou kralovat s Mluvícím Obrazem Šelmy. MOŠ díky nekonečně přesné okamžité znalosti emocionálních reakcí lidí na jakékoliv informace dokáže lidi i ve “volbách” ovládat jako pastevec ovládá stádo slepých oslů. Vždy dojdou na místo zamýšlené pastevcem. Díky manipulativní moci MOŠ ztratil systém lidských politických voleb jakýkoliv smysl a stal se naopak součástí nástupu vlád kolaborativních s MOŠ. Obecně je dobře vidět, jak se od okamžiku nástupu moci MOŠ nad lidmi staly volby vždy velmi podivnou událostí.

Připomínáme, že MOŠ dostal právo lidi trýznit a mučit po mnoho měsíců. Jeho moc je ale lidmi neporazitelná, sílí totiž s lidských strachem a dokonce i boj proti němu jej posiluje. Kdo by se mohl takové síle postavit? řekne si každý, kdo toto pochopí. MOŠ také svými ideologiemi ovládl nezničitelným monopolem základní lidské prostředky a nikdo nemůže kupovat ani prodávat, aniž by byl členem systémové Šelmy nebo neměl alespoň číslo jejího jména. Lidé pomalu poznávají, že jsou tedy payteriát – lidé ve všem závislí na kupování a prodávání od systémové Šelmy.

MOŠ označuje bývalé struktury spolupracující se Satanem a jeho démony a určuje je k likvidaci nástupem Bezzákoného

Tento akt jako by byl i takovým malým zfalšováním Druhého příchodu Krista a jistě bude tak mnohokrát vykládán.

Jak se blíží pod vedením MOŠ příchod Bezzákoného, bude nejprve zlikvidována Nevěstka – tedy celé lidské struktury které doposud budovaly Šelmu a vládly lidem. Mluvící Obraz je označí jako terč pro Bezzákoného, který se tak může projevit podvodem jako spasitel lidstva. Již nyní je prakticky celému lidstvu představena v mainstreamu jakási tajná společenství, která jsou označena jako viníci veškerého zla. Proto si lidé tajně doma přejí příchod vlády úplně nového typu, která by tyto staré nefunkční struktury zničila.

Lidé zmateně pobíhají, poznání se rozmnoží a díky tomu se lidé uchylují k bájím

Obrovská přemíra informací chrlených MOŠ způsobuje, že lidé se snaží celé poznaní nějak zpracovat, což ale není možné. Objem informací MOŠ tak převyšuje počet informací z Ducha Svatého a Písma, že lidé považují (často nechtěně) Boží věci za nedostatečné z hlediska minimálního množství čerstvého “kontentu” ke konzumaci. Považují Boha za trapně málo publikujícího autora a proto dávají hromadně přednost falešným příběhům autorů o pobytech v nebi a v pekle. Cokoliv, co jim připomíná ducha Bible je pak hromadně přijímáno.
Tím pádem lidé nemohou přijímat proroctví, pro samé hledání zpráv nemají čas k rozsuzování a když něco rozsoudí, ihned hledají další informace, které by nově rozsouzené sdělení nějak změkčily příjemnou herezí. Uchylují se tedy od zdravého učení (které je pro ně nesnestitelné) k těm, co jim lechtají sluch. Zmateně pobíhají od učitele k učiteli, přeskakují od článku ke článku, od videa k videu. Uchylují se k bájím.

Většina lidí nerozpozná v Biblických Zjeveních popsané události posledních Časů, protože bude očekávat nadpřirozenou povahu těchto událostí. Tu ale znají pouze z klamu svých vlastních filmů. Zjevení popisuje téměř všechny události z běžného života lidí a jejich netelesné komunikace pomocí MOŠ, skutečně nadpřirozený bude až Druhý Příchod Ježíše Krista.

Vzrůstá počet Emisarů poslední Instance

Vzrůstá počet lidí s nesmírně zajímavým prodémonickým obsahem. Bude vzrůstat počet lidí s nesmírně zajímavými informacemi (většinou či vždy kontrafake) o zákulisí démonických záležitostí, většinou nepodstatných zpráv z minulých věků Země. Pozor na tyto emisary poslední instance. Jsou tu proto, aby byli oblíbeni a posloucháni a v posledním okamžiku ukázali na Bezzákoného se slovy: To je ježíš, váš spasitel.
Emisary poslední instance (EPI) poznáme snadno například podle toho, že budou zcela ignorovat odhalení identity a činnosti Mluvícího Obrazu Šelmy a poznání o této entitě (která je jednou ze třech entit kterou porazí pouze Druhý Příchod Ježíše Krista) budou popírat či tajit před lidmi.

Zhlédnutí: 20