Oblíbené Satanovo jméno pro Bezbožníka

„Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. Jemužto odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují“ (1. Petr 5:8–9).

Samo jméno je odvozeninou ze sanskrtu, a znamená něco jako milovník pokoje. Prakticky je tak připravena hlava New Age, nové duchovnosti, v níž zvítězí láska a humanita nad pravdou a lidskými právy. Přesně podle Satanova plánu. Pod jménem Maitreya již ho nyní uctívá a jeho příchod připravuje mnoho lidí. Tito napomáhači satana se velmi snaží pomoci, aby připomínal například Krista, neboť v jeho podobě osloví lidi a oklame je nejlépe.

Satan použije své znalosti lidské fyziognomie, touhy a potřeb k tomu, aby ovládl myšlení společnosti sofistikovaným klamem pomocí Mluvícího Obrazu.  Nenápadně tak lidi poníží do úrovně zvířat, což on dělá s radostí. (Tak totiž on lidi nazývá před Bohem. Říká o lidech, že jsou “nejzkaženější ze všech zvířat”. Myslí tím však, že jsou zkažení Duchem, kterého do nich vložil Bůh)

Jeho pravidla řízení života (satanistické devatero), podtrhuje animální způsob jednání bez lidské důstojnosti a přítomnosti Ducha Svatého. Ten prosadí jako společenskou normu, která bude nazývána humanita.

Povšimněme si faktu, že jednotlivá učení o příchodu Maytreie se zásadně nenapadají a v různých podobách spolu bezproblémově koexistují. To je samozřejmě neklamné znamení lživých učení, která mají za úkol prostřednictvím Mluvícího Obrazu šířit zmatení. Každá lež se totiž hodí a Mluvící Obraz o každé své lži dobře ví.

* O vysvětlení duchovnosti coby stavu tělesných rozkoší se snaží podrobně například u channelingového tlumočníka Neala Wasche.

Bible říká: Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Proč se zde lež nazývá “hanebností”? Je to snadné. Protože ti, kdo ji vypustili, přeci ví, že je to NEPRAVDA. Hanba jim, že pro slizké odměny od Satana vypouští nepravdivé informace a vydávají je za pravdu jen proto, aby oklamali. Jméno pro lež je HANEBNOST

Dobrý příklad hanebnosti je, že Kristus je pojmenování pro duchovně vysoce postavenou bytost, ale její pravé jméno je Martreya. Toto je dokonalá hanebnost, neboť se za jménem Ježíše se skrývá Satan.

 Tajemství bezbožnosti (Bible, Tesalonickým 2)

A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!

Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? 6Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené. Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem.“

Příbuzné články

 • A udělali obraz té Šelmě, tak aby mohl mluvit"Věda a technický pokrok" byl jen klam. Lidé vytvořili jen Mluvící Obraz Šelmy Internet a systémy netělesné duchové komunikace lidí, to je Obraz Šelmy, který nepřetržitě mluví a vyučuje lež, Bezbožnost a Nepravost - protože tak byl vytvořen aby toto dělal. Lidé pořád chtějí být jako bohové, chtějí vědět vždy…
  Tags: a, se, v, nová, proroctví, slovník, odkryté, lži, s, u
 • Satanova mystifikace ženstvíSatan rád přesvědčuje ženy (svého úhlavního nepřítele), že jsou mystické bytosti nadané nejrůznějšími nadpřirozenými schopnostmi od intuice až po samoléčení. Satan stále více lechtá ego „moderní“ Evy pocitem, že jako žena je něčím více – mysteriózní a duchovně povznesenou bytostí, která může odhalit své „božství“ skrze všelijaké rituály a iniciace.…
  Tags: a, se, nová, proroctví, slovník, odkryté, lži, s, u
 • PokáníPokání znamená: "změna smýšlení" Pokání je jedno ze slov, u kterého Odpůrce Boha záměrně změnil význam tak, aby díky nově přijatému významu lidé nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace. (Patří tedy do kategorie slov s vylhaným novým významem, mezi které patří slova Hřích, Spasení, Evangelium, Prorok, Nepravost, Peklo a další) Co…
  Tags: a, se, v, že, slovník, odkryté, lži, p, s, u
 • Milénium, tisíciletá říšeTisícileté království Ježíše Krista na Zemi započalo spoutáním Satana při ukřižování Ježíše a bude trvat až do Druhého příchodu Ježíše Krista, který bude také koncem dějin Světa, koncem Času. Tisícileté království Krista na zemi PROBÍHÁ NYNÍ. Nebude v budoucnu. Bludným naukám, plně podporovaných Satanem, se podařilo oklamat obrovské množství křesťanů…
  Tags: a, se, že, v, s, slovník, m, odkryté, lži, u
 • Sekta Praetorianu, sekta pretoriánů, pretoriánská sektaŽádná sekta Praetoriánů neexistuje Lidé, kteří zaslechli nějaké informace o Praetorianech, časopisu Praetorian, praetorianských webech a chtějí, aby se jednalo o "další sektu", (podvědomě každý vnímá slovo sekta jako místo k vyučování lží a to by potom zaručovalo, že tyto zdroje hovoří lži) vyhledávají na webu informace o tom, kde…
  Tags: a, se, v, že, slovník, odkryté, lži, p, s, u
Translate »