Křesťanská meditace představuje čistě satanskou nauku chytře maskovanou za křesťanské termíny a slova jako Bůh, Kristus, Kristův Duch a podobně.

Aby byl zachován křesťanský dojem, doporučuje se meditovat se slovem “maranatha”, které je křesťanům blízké a povědomé, protože je zmíněno v Bibli.

Snaží se křesťany nalákat na prohloubení vztahu s Bohem, prožití Boží lásky a duchovní růst. Ve skutečnosti učí křesťany vstupovat do změněného stavu mysli tím, že budou opakovat mantru.

Aby byl zachován křesťanský dojem, doporučuje se meditovat se slovem “maranatha”, které je křesťanům blízké a povědomé, protože je zmíněno v Bibli. Křesťanům se podsouvá, že teprve při meditativním zklidnění (jehož má být dosaženo omíláním mantry) se mohou dostat do skutečně hlubokého vztahu s Bohem a prožívat Jeho blízkost.

Vznik hnutí

Stačí prostudovat něco málo z historie vývoje tohoto hnutí, které narostlo do obludných celosvětových rozměrů, aby nám bylo jasné, že jde o zákeřnou lest. Za zakladatele křesťanské meditace je považován katolický diplomat a benediktínský mnich John Main. Citujme z informačního zdroje popisujícího křesťanskou meditaci: “Johna Maina, mladého katolického diplomata pracujícího na Dálném Východě, seznámil s meditací hinduistický mnich Swami Satyananda. Main okamžitě rozpoznal důležitou úlohu tohoto cvičení, které prohloubilo a obohatilo další formy křesťanské modlitby.” Skutečný význam tohoto sdělení je zhruba následující: Johna Maina, služebníka esoterní, Satanu sloužící instituce, která se vydává za křesťanskou, seznámil s meditací další Satanův služebník, vyznávající učení démonů zvané hinduismus. Main okamžitě rozpoznal, že tato metoda je přínosná pro duchovní znečištění křesťanů a přinese jim to příjemné tělesné pocity, které je oklamou. Ježíš upozorňuje své následovníky, že nemají naprázdno opakovat slova jako pohané.

Skutečná modlitba není mantrou donekonečna omílaného slova či slov!

Tímto postupem se člověk krok za krokem naučí vzdávat vlády nad svou myslí a přecházet do změněného stavu vědomí, ať si to připustí, nebo ne. Není divu, že takto meditující lidé u sebe pozorují zklidnění, utlumení.

Je to typické pro všechna démonická náboženství pracující s metodami vyprazdňování mysli opakováním určitého slova či hlásky
Je to typické pro všechna démonická náboženství pracující s metodami vyprazdňování mysli opakováním určitého slova či hlásky. Není od věci, že tím, kdo toto učení zavlekl mezi křesťany, byl člen římskokatolické instituce. I v učení této církevní organizace nalezneme mantry – a to v modlitbě růžence, která spočívá v omílání stále týchž slov mnohokrát za sebou.

Alarmující fakta

Je absurdní věřit, že služebník Satana, jakým hinduistický mnich bezpochyby je, by mohl křesťanům doporučit cokoli užitečného a přínosného. Skuteční Boží služebníci se takovému člověku hnusí a služebník Satana vždy usiluje o to, aby Božím následovníkům uškodil, protože takto ho vede jeho pán a bůh tohoto světa. To, že katolický a hinduistický mnich neměli žádný problém spolupracovat a jeden od druhého se nechal něčemu vyučit, svědčí o tom, že oba slouží jednomu pánu, a tímto pánem není Bůh Stvořitel, jak Jej představuje bible. Další ze současných představitelů a propagátorů křesťanské meditace, Laurence Freeman, se účastní mezináboženských dialogů s představiteli jiných vyznání, mimo jiné se také účastnil setkání s dalajlámou. Člověk, který tedy o sobě prohlašuje, že je křesťanem, nemá sebemenší problém navazovat společnou řeč s těmi, kdo slouží otevřeně Satanu v rámci nejrůznějších démonických náboženství (ať už jde o buddhismus, hinduismus nebo jakékoli jiné).

Bůh ve svém Slově nedovoluje svým následovníkům, aby se znečišťovali satanským učením. I tento fakt je alarmující.

Shrňme si teď, proč je křesťanská meditace duchovně závadným a satanským učením:

1) Samotný její počátek byl iniciován služebníkem Satana – hinduistickým mnichem
2) Pracuje s protibiblickým principem mantry – monotónního omílání stále téhož slova, které způsobí utlumení mysli
3) Odměnu uspokojení v tělesné rovině (pocit vyrovnanosti, vnitřního pokoje atd.) vydává lživě za přiblížení se k Bohu, které se ale ve skutečnosti odehrává v rovině duchovní a emoce nejsou ukazatelem toho, nakolik se člověk k Bohu přiblížil.
4) Lže křesťanům v tom, že opakování mantry a utlumování mysli je cestou k hlubšímu poznání Boha. Poznávání Boha je ale aktivním procesem, který se ubírá cestou  modliteb (tedy rozhovorů s Bohem, nikoli drnčení manter) a studování Božího slova. Termín “ztišení před Bohem” také neznamená, že je nutno vyprázdnit a utlumit mysl, aby Bůh s námi mohl jednat. Matouš 6,6 Když ty se modlíš, vejdi dosvého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Nemálo křesťanů, jejichž naivita a potažmo hloupost se spokojí s vnější „křesťanskou fasádou“, se nechalo lapit do této pasti a zahrnuli vyprazdňování mysli do svého každodenního programu s vírou, že toto je cesta k hlubšímu poznání Boha.

Návod na křesťanskou meditaci se principem vůbec neliší od podobných návodů v démonických náboženstvích (hinduismus a v rámci něho jógabuddhismus a další), jediný rozdíl představuje křesťanská frazeologie, takže se návody na křesťanskou meditaci hemží termíny Bůh, Ježíš, modlitba, čistota, svatost, chudoba ducha. Nemálo křesťanů, jejichž naivita a potažmo hloupost se spokojí s vnější “křesťanskou fasádou”, se nechalo lapit do této pasti a zahrnuli vyprazdňování mysli do svého každodenního programu s vírou, že toto je cesta k hlubšímu poznání Boha.

Ale každý, kdo skutečně miluje a chce následovat pravdu, při bližším rozsouzení rozpozná, že se za těmito křesťanskými termíny skrývá Satanovo učení.

MATOUŠ 6 kapitola 6. Ale ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, a když zavřeš dveře, modli se ke svému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně. 7. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 8. Nebuďte jim tedy podobní, protože váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. 9. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! 10. Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. 11. Dej nám dnes náš každodenní chléb, 12. a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. 13. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen. 14. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí váš nebeský Otec i vám. 15. Ale jestliže lidem neodpustíte jejich prohřešky, pak ani váš Otec neodpustí vaše prohřešky vám.”

Zhlédnutí: 1055