Křesťanská fikce v podobě různých knih a videí je přímým prostředkem šíření Nepravosti

Někteří lidé tak milují nějaké věci, že je chtějí mít pořád na očích. Nestačí jim to, co již poznali, chtějí stále víc a víc. Takovému pak nestačí Písmo, živé svědectví lidí, rozsuzování proroctví, chtěl by i nadále konzumovat texty, kde vystupuje Ježíš a Bůh. Sahá tedy lačně po KŘESŤANSKÉ FIKCI. Dobrým příkladem křesťanské fikce je kniha Wm. Paul Young, Chatrč.

Podobenství o matce a dopisech

Představte si matku, jejíž dítě odcestovalo velmi daleko. Dítě nechtělo psát rozsáhlé a časté dopisy. Matka však chtěla číst mnohem více dopisů, aby věděla, co její milované děťátko dělá. Byla velmi nedočkavá na každou novou větu. Myslíte si, že si proto najala nějakého spisovatele, který by byl dost šikovný, aby dokázal napodobovat dopisy toho dítěte? Aby je matka mohla s radostí číst? Pokud vám to připadne jako naprosto hloupé jednání tak vězte, že stejně se to má s křesťanskou fikcí – vymyšlenými příběhy o Bohu, s Nepravostí. Člověk nemilující Pravdu si rád koupí knihu, kde bude číst jakoby o Bohu vymyšlené příběhy. To je úplně stejná hloupost.

Bůh říká: “Mě se neptáte, mě nehledáte. Raději se uchylujete k bájím a obklopujete se učiteli, kteří vám umí povídat to co chce vaše ucho poslouchat.”

Podobenství o knize s Vašimi příběhy z minulého léta

Představte si, že by někde vyšla kniha, která by mluvila o vás. Také by se v ní psalo o tom, co jste dělal nějaké lidi minulé léto na smyšlené dovolené se smyšlenými lidmi. Autor by tu knihu psal takovým způsobem, aby vypadala jako naprosto věrohodná a používal by v ní všechny rekvizity z vašeho života. Čtenáři této knihy by pak posuzovali vaší osobnost a vaše rozhodování skrze tuto knihu. Ptali by se vás na to, jakpokračují příběhy z onoho léta a co jimi bylo myšleno. Co byste takovým lidem říkali?: “Né, to jsem neříkal já, to se nikdy nestalo, to NEJSOU MÁ slova!” Přesně tak to říká Bůh, když ho lidé hledají a posuzují podle křesťanské fikce.

Novodobý termín “duch Bible”

Pro lidi, co rádi konzumují křesťanskou fikci, do které patří i démonský chanelling mířený na oklamání křesťanů, vynalezli nový termín. Říká se, že to nové čtení má “duch Bible”. I když se to snaží tvářit jako duchovní pojem, ve skutečnosti je to odvozeno od klasického světského rčení, že “je to ve stejném duchu”. Tedy jako čínská restaurace je v duchu čínských tradic, bar u řeky je vyzdoben v duchu vodáctví, tak je i fikce a dezinformace pro křesťany připravena v duchu Bible. Jinak by nebyla cílovou skupinou dobře zkonzumována.

Místo pravdy tedy přichází báje, vždyť jsou příjemné pro ucho a tělesné smýšlení

Kdokoliv píše o Kristu ve fiktivní literatuře a mluví jeho ústy, dopouští se lhaní! Mluví za cizího a podává křivé svědectví. Spisovatel píše, co si myslí že daná postava chce říci. Kdo by chtěl, aby někdo psal smyšlené příběhy a mluvil za něho jeho vlastní přímou řečí! Vše takové jsou falešná kázání cizího. A NELZE z něj čerpat poučení ani posílení, neboť je to posílení falešné.

Lidé, co sahají pro fikci raději než po pravdě většinou hledají falešnou útěchu

Velmi často se takové posilování týká rozbolavělých lidských srdcí, které tíží veliké utrpení tělesného rozumu. Takoví velice rádi sahají po fikci, ve které Bůh těší a konejší utrpení tělesného rozumu a strádání, je jim jedno, že toto Bůh či Ježíš NEŘÍKALI. Takoví se chovají podobně, jako matka s falešnými dopisy v podobenství výše. Můžou číst slova, co se jejich očím líbí, ale musí přeci vědět, že jsou to slova jiného ducha.

http://online.bible21.cz/bible.php?kniha=2timoteovi#4

3Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. 4Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. 5Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.

Láska k milosrdné fikci

Bude mnoho argumentů, že báje a “křesťanská fikce” je mnohem vhodnější pro lidi, co odmítají pro ně nesrozumitelnou Bibli. Že je taková fikce dobrým předstupínkem ke skutečné víře v Boha. Je to podobné, jako by jste chtěli, aby za vámi přijeli známí na horskou chatu, a vy jste jim v obavě z odmítnutí zatajili, že budou muset vzít peníze na lanovku a že velká část cesty je nutno absolvovat se sněžnicemi.

Raději sami dejte svědectví a zasejte semínko, a neuvádějte své blízké v klam!

Satan si použije jakékoliv pochybení a nepřesnost v křesťanské fikci k rozvinutí MOHUTNÉ falešné hry na Boha. Může například dotyčnému časem dokázat, že kniha je opravdu jen fikcí a že obsahuje výmysly. Potom čtenáře navede na myšlenku, že i Bible je stejná sbírka fikcí a tudíž nemůže být ničím jiným, než povídkovou knihou, možná snad podobnou nějakým filosofickým moudrostem Toltéků. Kdo jednou uvěří lži, UŽ SE PO NÍ VEZE.

Nastaly časy, kdy démoni přímo diktují knihy svým lidským služebníkům skrze chanelling. Kdo může obstát v kupčení s nadlidskou inteligencí Satanovo? Pouze ten, kdo se drží Boha a jeho zaslíbení!

Poslouchejte, co potvrzuje Duch Svatý ve vás a odhoďte tyto falešné báje, které NEMŮŽOU být pravdivé a nejsou nic zdravého k vyučování ani ke konzumaci. Neurážejte Boha a nerouhejte se tím, že budete číst něco, co je vydáváno ZA JEHO UČENÍ A JEHO SLOVA, na svědectví před statisíci oklamaných čtenářů.

Nepodílejte se na tomto díle klamu. Vždyť všichni čtenáři bájí byly vyučeni nepravostem! Je to významná zkouška věrnosti Bohu, kdo bude činit pokání a bude chtít odhodit co si zamiloval a kdo prostě zůstane u toho, co se mu líbí. Odvraťte se od všeho, co jste přijali skrze křesťanskou fikci (kterážto je vždy víceméně andělskou naukou) a čiňte pokání!

Přemýšlejte nad tím, jaké pohnutky a jaký záměr může vést člověka, aby takovou křesťanskou fikci napsal. Komu asi myslí, že tím posloužil. Jako jeden příklad z mnoha uvádím knihu CHATRČ, Wm, Paul Young. Ale křesťanskými fikcemi naprosto přetéká každá knihovna sborů Církevních Organizací.

Kdo ale miluje FIKCI, tedy NEPRAVÉHO JEŽÍŠE, ten může třeba mít rád i fikci Lorbera, nebo jakékoliv chanellingy s křesťanskou tématikou. Tam se každý dočte přesně to, co jeho duše chce číst. Pozor, není to ale PRAVDA, je to jen podvrh, který je určen pro to, aby se lidé zamilovali do lži. Fiktivní Ježíš může být docela COOL, ale pozor! Není to ten Ježíš, kterého nám dal Bůh, aby kdo v něj věří nezahynul, ale měl život věčný.