Koketování s myšlenkou na mimozemské civilizace a na mimozemský původ UFO je pro křesťana extrémní formou rouhání, nebo je přímo synonymem pro odpadnutí od víry. Pro křesťana to znamená, že přemýšlí nad možností, že nás Bůh vlastně tahá za nos. Že kromě nás si stvořil ještě další civilizace (představované většinou lepší než nás) a všechny údaje v Bibli jsou prostě jen lokální dezinformace pro místní civilizaci.

NEPŘIPOUŠTĚJME SI TYTO ROUHAČSKÉ MYŠLENKY A OČISTĚME SVOU MYSL OD TOHOTO FALEŠNÉHO UČENÍ PŘIJÍMANÉHO SKRZE VĚDU A SCI-FI FIKCI. KDO PŘIJÍMÁ TOTO UČENÍ, MUSÍ SE OČISTIT, NEBOŤ ZTRATIL VEŠKEROU JISTOTU V TO, CO JE PRAVDA.

Jinými slovy: Kdo si připouští existenci mimozemského života, ten pak už musí věřit a uznat, že cokoliv se zjeví “z Nebe” je pro něj už nutně přijatelná pravda. Od nikoho, ani od anděla z Nebe ale nesmíme přijmout nějaká jiná, dodatečná učení.

Satan je potěšen když lidé věří naukám o “mnohosti světů obydlených”

Satan nám lže do očí: “přeci nejste tak hloupí aby jste věřili (Bohu), že jste jediní ve Vesmíru. Vy jste přeci jen jedna z mnoha civilizací. Vždyť si přiznejte, jak cítíte to vzrušení, když o tom přemýšlíte. Ti ostatní jsou mnohem vyspělejší než vy, že? A oni přijdou vám na pomoc, že? Protože máte problémy se svými životy se kterými si nedokážete poradit, tak vám přijdou poradit mí pomocníci z Kosmu a vy je budete vítat! A já přijdu v jejich čele jako váš bůh”

Aby si Satan vše podchytil v dokonalém svodu, seslal své démonské anděly k takzvaným “prorokům” a předal jim interpretace Bible, které myšlenky na mimozemšťany a jiné (bezhříšné) civilizace v křesťanském duchu “povolují”.

Povšimněme si faktu (tedy sledujme po ovoci), že myšlenky podporující UFO, existenci mimozemských civilizací, jejich množství, chování a podobně… to vše jsou produkty satanské (k popírání Boha vedoucí) logiky Vědy. Původcem je Satan, živící ve vzpurných lidech touhu po vyrovnání se Bohu a náhradě Boha vlastní činností a společným věděním, jako v případě budování Babylonské věže.

Nejsou žádné záhady na tomto světě ani ve Vesmíru

Jevy, které pozorujeme a jsou nám vykládány jako “vědecké záhady”, jsou plně v souladu s Biblickými pravdami. Pouze Satan skrze Vědu (a své falešné proroky) změnil vnímání některých pojmů a proto dnes to, co tvrdí Věda, vnímají lidé často jako prověřenou a nezměnitelnou PRAVDU. Tak to ale není, jedná se jen o dočasnou iluzi.

Mimozemské civilizace, záhadné jevy a UFO: to jsou projevy démonické aktivity na Zemi maskované za těmito rádobymoderními názvy. Jsou součástí satanovo tělesno-logického klamu ztělesněného do Vědy, která není skutečným Poznáním. Neboť Věda má přísná pravidla co smí a co nesmí popisovat a evidentně často popírá sama sebe.

Největší nebezpečí pro pravdu pochází z “křesťanské vědy”, kreacionismu a podobně

Pozor i na “křesťanské vědecké pořady” , křesťanské fikceKREACIONISMUS, které vás mohou přesvědčovat pomocí satanských argumentů a připravit vás tak na falešnou cestu tělesné logiky, pomocí které můžete tolerovat veškerá démonická učení jako “s křesťanským viděním slučitelná” a stanete se tak opět obětí mistrného satanského klamu uprostřed Církevní Organizace.

Pozor také na křesťanské směry, které se vás budou snažit přesvědčit o zbytečnosti proroků (často ale zároveň doporučí “svého” arciproroka). Pozor na ty, co se snaží chybně vykládat působení Ducha Svatého, aby jste si ho spletli s channelingovým našeptávačem.

Abyste zůstali jak bez rozvědky slepí a tápající uprostřed oceánu lží, filmů a falešných nauk a multimediálních vizí. Takto vás Zlý snadno udolá a potopí. Takové křesťanské směry poznáte dle toho, že nemají proroky a systematicky tupí, omezují, pronásledují a umlčují vše, co by mohlo vést k poslouchání Ducha Svatého. Ostatně, tak tomu bylo vždy před tím, než nastali velké problémy.

Správný postup prověřování pravdy

Bibli nepoměřujeme satanskou Vědou. Vědu naopak usvědčujeme ze lži pomocí Bible. Jinak jsme dokonale sešli z cesty a jdeme jen po stopách satanovo učení Světa.

Bůh nám zjevuje, že v posledních časech velmi vzroste vědění a dokonce, že na mnoho lidí bude seslán duch od Boha, aby prorokovali. Nemusíme být tedy překvapeni ze současných možností elektronické komunikace a počítačových sítí. Tohoto samozřejmě využijí satanští démoni, neboť jim bude (Bohem) dáno, aby lidi nestálého myšlení upevnili ve falešných démonských naukách.

Ač nás to může dost překvapovat, mezi falešné nauky se “vědní” obory počítají také. Rovněž veškerá záhadologie, moderní oklultní směry, staronová esoterika, ufologie, exopolitika, příchody osvícených bytostí, převibrování, fotonové pásy lásky a ostatní podobné věci jsou těmito falešnými naukami démonů.

Pokud i přes to všechno křesťan koketuje s myšlenkou, že “Vesmír je  vědou změřený a tak velký, že matematikou a logikou je jasné, že někde MUSÍ být další civilizace”, je postaven před zásadní volbu a MUSÍ, SE ROZHODNOUT:

Buď bude nadále věřit Bohu a pravdivosti Písma a zůstane tak u zdravého učení a věrnosti Bohu, nebo uvěří tělesné “vědecky podložené” logice démonů a andělsky přijatých doktrín, přijme další alternativy do svého myšlení a bude pro něj nadále zbytečné se považovat za křesťana.

Křesťan například uvažuje na základě “vědeckých pořadů v televizi”:
Jak můžeme být v tak velkém vesmíru sami. Vždyť Věda dokazuje že jsou tisíce miliard toho a toho, tisíce miliard kilometrů toho a toho. Vždyť Věda říká že to a to a to a to. A navíc to říká doktrína mé Církevní Organizace… A vždyť je to přeci logické…. Musíme to nějak sloučit…. Musím nějak vysvětlit proč Věda tvrdí to a Písmo něco jiného….Musí to být přeci jistě platné obojí…. jdu hledat do Písma místa, která jsou sporná ale mohla by se interpretovat pomocí Vědy….áááá… už to mám. Tento verš by z pohledu Vědy mohl znamenat že…..

…a jsme u toho. Satanská Věda interpretuje Bibli.

Po této interpretaci pomocí Vědy si tedy Satan argumenty pojistil, že dospějeme vždy ke ZHOUBNÉMU výsledku. Tedy například:

 • že Bible není dostatečně kompetentní a NENÍ všeobecně platná. Že je to jen návod na použití našeho těla na této planetě jako jedné z mnoha planet. Tedy nemá cenu se jí přiliš zabývat, neboť je tedy lživá.
 • ze Boží informace jsou jen lokální zde pro nás a naší planetu. Tedy jakákoliv další civilizace co přiletí nám dá nové, lepší poznání. Že tedy Bible je lživá.
 • že Bůh nás podvedl, protože má ještě jinde spousty dalších dětí, kterým dal větší moudrost, požehnání a lepší planety. Že není nutné se tedy jeho slovy příliš zabývat a že máme očekávat příchod osvícenějších ras. Protože Bible je tím pádem podle tohoto učení lživá.
 • že démoni neexistují, ale existují jen technologicky a morálně vyspělejší rasy, nikoliv nepodobné Aštarovo flotile Vesmírných lidí a že tudíž musíme být připraveni přijímat od nich učení.
 • Jinými slovy myšlenkou na mimozemské civilizace přijímáme, že nám Bůh lže a že jeho dobrým dílem posledního dne Stvoření nejsme my, ale někdo mnohem vysvěplejší, tedy mimozemšťané. Takového boha by nikdo nechtěl poslouchat.
 • Satan tedy bude spokojen, pokud tyto rouhačské myšlenky a falešná učení Vědy přijmete a rád vám poskytne další a další informace na ufologických portálech a portálech příchodu Mistrů.

Na závěr jedno malé shrnutí. Komu se líbí myšlenka na mimozemské civilizace a v duchu jí přijal a nechce se jí zbavit, je pro něho nesmyslné aby zůstal dál praktikujícím křesťanem. Je totiž jasné, že se rozhodl důvěřovat jinému učiteli a jiným učením.

Tragédie obelhaných lidí

Dnes se tedy setkáváme s tragédií, kdy většina věřících zároveň věří veškerým Satanovo učením o nutnosti existence mimozemských světů a kompletních civilizací. Každý kdo tomuto věří ale zároveň přiznává, že tím pádem:

 • považuje Boha za lháře
 • Bibli považuje za lokální knihu, kterou sepsali lháři
 • A to je opět přesně to, co Satan plánoval a zamýšlel.

POZOR!

Křesťané důvěřující Vědě jako zdroji neomylné a úplné Pravdy nevědomky připravují půdu pro úspěšné působení ducha bezbožnosti v církevních organizacích i mimo ně!

Příbuzné články

 • Apostáze, vysvětleníOdklon od veškerých duchovních poznatků minulosti a jejich nahrazení Druhou Vědou je úkol MOŠ (Internetu) a je přípravou k příchodu Bezzákoného.
  Tags: a, k, odkryté, lži, s, u
 • Humanita, humanismus, teror humanityHumanita je nesmyslná nauka založená na lidské pýše Tento článek nehovoří o uměleckém směru s názvem "humanismus". Korektní by bylo používat název HUMANITA Základem humanismu je lidská pýcha na sebe sama. Tato pýcha vede k základní chybě celé nauky. Humanita chybně předpokládá, že v podstatě každý člověk se chová čestně,…
  Tags: a, že, k, odkryté, lži, s, u
 • PokáníPokání znamená: "změna smýšlení" Pokání je jedno ze slov, u kterého Odpůrce Boha záměrně změnil význam tak, aby díky nově přijatému významu lidé nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace. (Patří tedy do kategorie slov s vylhaným novým významem, mezi které patří slova Hřích, Spasení, Evangelium, Prorok, Nepravost, Peklo a další) Co…
  Tags: a, k, že, odkryté, lži, s, u
 • Každý kdo vypočítává data konce světa a kdo zvěstuje data a termíny apokalypsy, ten je Lhář. Boží lid ale je schopen pozorovat jasné znaky blížícího se konce. Bůh si ponechal toto datum ve své svrchované moci, aby je NIKDO jiný neznal. Lháře není dobré poslouchat, neboť jeho prohlášení je vlastně kletba…
  Tags: a, lži, že, nejen, křesťany, odkryté, s
 • Feng Shui, Feng-shui, Feng-šuej - co je jeho podstataDémonské učení, které je součástí magických obřadů zasvěcení obytných prostor démonické bytosti. Osoby, které se věnují tomuto rituálu a jsou již démonem dobývány, bývají agresivní při odkrývání démonské podstaty tohoto učení a propadají záchvatům velkého vzteku. Feng-shui je démonická nauka, nepřátelská člověku. Pokud někdo věří, že feng shui funguje, dostává…
  Tags: a, že, odkryté, lži, s, u
Translate »