Všichni známe klasický argument používaný lidmi k popírání Boha:

“Kdyby Bůh existoval, tak by nedopustil (něco si doplňte)”.

Tato argumentace má ale CHYBNOU VNITŘNÍ LOGIKU. NEPLATÍ A JE NESMYSLNÁ.

Při nepozorném poslechu se toto tvrzení jeví jako pádný argument, ale ve skutečnosti je to úplná hloupost. Ten, kdo toto tvrzení pronáší prostě skrývá fakt, že onen popisovaný nepříjemný jev se skutečně děje.

Skutečný důkaz že Bůh NEEXISTUJE by to byl POUZE TEHDY, pokud by se popisovaný nepříjemný jev ještě nikdy nestal ani se nemohl stát. Takže ve skutečnosti může být toto tvrzení pouze důkazem že Bůh existuje. Dotyčný pouze nechápe důvody, proč Bůh danou věc dopouští.

Vysvětlení logické smyčky “kdyby existoval, tak by nedopustil..” na příkladech

Podobně by mohly znít třeba tyto věty:
“Zákon neexistuje. Kdyby existoval zákon, nikdy by to ten zloděj neukradl. Doktoři neexistují. Kdyby existovali doktoři, nepřipustili by nemoci”.
Jak sami vidítě, ty věty vyzní dětsky hloupě. Vůbec nic se jimi nedá dokázat, pouze tím ukazujeme na fakt, že existence něčeho nezpůsobuje neexistenci nějakých dějů.

Pokud ale chceme dokázat neexistenci Boha, nemůžeme vycházet při důkazu neexistence z poznání že Bůh existuje. Pokud tím tvrzením chceme dokázat neexistenci něčeho skutečně neexistujícího, museli onu neexistující věc, jejíž neexistenci dokazujeme, pojmenovat jako něco neznámého nám neznámých vlastností. Tedy:
“Kdyby existovalo to co neexistuje, nedopustilo by to, aby se staly zemětřesení…”

Znova je vidět, že touto smyčkou se nedá dokázat, že neexistuje to, co něco připouští. Naopak, to, co něco připouští prostě musí existovat. Bůh existuje, a neštěstí se dějí, taková je Pravda. A my mužemě zjišťovat proč tomu tak je…

Další varianta logické smyčky

Nesmyslnost tvrzení “Kdyby Bůh existoval, tak by nedopustil (něco si doplňte)” také vinikne, pokud tvrzení zopakujeme v jiném pořadí slov:

Proč Bůh nic neudělal, když NEEXISTUJE!

To je již absurdní na první pohled. Nemůžeme za důkaz neexistence považovat reakci něčeho na něco, když by to mělo dokazovat, že to něco vlastně neexistuje. Neexistující věc nemůže na nic reagovat a proto je celé předchozí tvrzení buď nesmysl, a nebo přímo důkazem existence té popírané věci.

Stejně můžeme dokázat, že neexistují třeba PADÁKY. Použijme podobenství:

Cestující se vykláněl z koše balónu až vypadl ven. Padal kilometr přímo na asfalt. Co z toho vyvodíme? Kdyby existovaly padáky, nikdy by se nezabil!

Co z tohoto podobenství vidíme?

Vidíme, že cestující se zabil. Vidíme, že existuje balón letící velmi vysoko. Vidíme, že existuje zařízení se jménem “padák”, které může zabránit zabití při vypadnutí z koše balonu.

Nemůžeme najít věcnou logiku, která by na tomto příkladu dokazovala, že padáky neexistují. Spíše je zde jiná otázka. Vůběc nechápeme, proč se dotyčný nakláněl tak nebezpečně a proč pro jistotu padák neměl.

Proč se tedy musí dít ty nepříznivé věci a katastrofy, kvůli kterým lidé říkají že Bůh neexistuje

Takže stejně v tvrzení “Kdyby Bůh existoval, tak by nedopustil (něco si doplňte)” nacházíme jen nepochopení, proč se daná věc musela stát, než nějaký důkaz, že Bůh neexistuje.

Důvodem proč se věci dějí je proto, že Bůh nechce náš svět nadpřirozeně kontrolovat a manipulovat, neboť by tím okamžitě skončila svoboda člověka a nastala by neomezená vláda Boží a úplná lidská podřízenost a vynucená poslušnost. Lidé by prostě byli skřípnuti v bolestné nutnosti milovat Boha povinně, aby se vyhnuli nepříjemnostem.

Bůh je dokonale spravedlivý a proto nikomu nestraní. Hledejte Boha, ptejte se na něj a zkoumejte jeho úmysly. Bůh nás vytvořil aby nás miloval a my svobodně milovali jeho. My jsme stvořeni k jeho obrazu, milujeme a vyžadujeme spravedlnost. Bůh také spravedlivě trestá všechny, co se dopouštějí zlých skutků.

Zhlédnutí: 9