Jsme nejmenší z nejmenších.

Nepatříme k žádné Organizaci lidí. Nejsme skrytou anonymní aktivitou nějaké Cíkevní Organizace, propagující doktrínu přijatou od anděla či skrze channeling. Nepatříme k žádnému “hnutí” lidí, ani žádné hnutí a lidské učení nepodporujeme. Kdo tvrdí opak, lže (snaží se vás oklamat).

Kdo nás povolal

Bůh nás povolal ke službě svědectví o Ježíši Kristu, Pravdě a nebezpečí Satanova svodu, aby nás použil k záchraně těch, kteří mají být zachráněni v tento čas. A aby těm, co chtějí vytrvat a vytrvají, bylo dáno potěšení pravdy na cestě plné nástrah tak svůdných, že by byli svedeni všichni, kdyby to bylo možné.

Zdroje poznání

Zdrojem našeho poznání je Bůh a Duch Svatý, který nechal vyučit naše proroky k tomu, aby mohli o něm hovořit. Svá tvrzení opíráme o Boží Slovo, Bibli, neboť ta je inspirována Bohem. Neopíráme se o zdroje, které, byť obsahují “zajímavé” informace, mají důvod lhát.

Satanovo mocné protiopatření

Internet je a bude zaplaven stránkami, které budou obsahovat všechny varianty slova PRAVDA. (například: cestypravdy, skutecnepravdy, jedinapravda, poznanipravdy, mojepravdy, vlastnipravda) Nemáme s nimi nic společného, a představují pravý opak toho, co je psáno na těchto stránkách. Učení klamu démonů proti Boží Pravdě Ducha Svatého. Zatím co ostatní stránky se tolerantně shodnou ve lžích, se stránkami OdkrytePravdy a OdkryteLzi se shodnout nemohou. Z Bible víme, že to tak musí být. Na těchto stránkách tedy najdete Pravdu od Boha, kterou potvrzuje Duch Svatý a Bible. Stránky odkrytepravdy si spousty lidí bude plést s dalšími stránkami šířící iluze a proto si je přidají mezi oblíbené. Lháři milují a často používají slovo Pravda, ale moc jim nevoní slovo Lež, proto mnoho lidí odradí název odkrytelzi.cz.

Mise OdkrytePravdy.cz

Naše pohnutky nejsou neznámé ani tajné. Hlásáme Pravdu zjevovanou Bohem pro všechny lidi (každý si může vše prověřit), protože milujeme Pravdu a provozování lži máme za ohavnost. Pro naší práci je Pravda nejdůležitější, proto nepovažujeme za důležité, zda-li se pravda někomu líbí či nikoliv. Víme, že je logické, že většině lidí se Pravda nelíbí. Zastáváme názor, že každý hledá podle svého srdce. Někdo přijal lásku k Pravdě, někdo dá přednost lákavé iluzi, kterážto se vždy bude také nazývat slovem “pravda”, aby jako Pravda vypadala.

Pro někoho jsou tyto stránky sladkou vůní záchrany, pro někoho jsou pachem odsouzení.

Tyto stránky jsou mnohými vnímány jako útok na křesťany. Nejsou ale útokem, nýbrž jsou připravovány s láskou. Informace na těchto stránkách jsou posílením a povzbuzením od Boha pro jeho věrné, bojující s přemírou klamných informací ze světa, ti jenž jednají opačně a milují lež, samozřejmě slova Pravdy rozčilují.

Tyto stránky jsou připravovány s přáním zachránit a upozornit před svodem ducha Bezbožnosti co nejvíce lidí. Pokud by toto stránky byly útokem, všichni nepřátelé křesťanů by JE POUŽÍVALI PROTI křesťanům věřícím v Boha jako útok. Nepřátelé křesťanů a nepřátelé Boha je však nemohou použít, protože by tím rušili dílo Satana ukazováním na Pravdu!

Přesvědčení

Nevěříme slepě. Věříme tomu, o čem jsme se přesvědčili, že je pravdivé. Důsledným prověřováním s veškerým dostupným poznáním. Co rozsoudíme jako chybné, to odstraníme. Neboť takový postup vidíme jako jediný způsob, jakým může Bůh pracovat s člověkem aniž by to byla manipulace a ovládání. Nerozebíráme učení těch, kteří mají důvod lhát, neboť víme komu jsme uvěřili a z jakého důvodu.

I když si každý z nás dříve tvořil vlastní představy, dáváme pravdivým informacím přednost před pohodlnou osobní iluzí, nabízenou Světem. Klíč k tomuto poznání nám byl zjeven skrze proroctví Boží a Boží vedení, které jsme se svobodně rozhodli následovat.

Boží Pravdy můžeme prověřovat jakkoliv a neustále. Jsou nám zjevovány skrze Ducha Svatého trpělivě a spolehlivě. Na Boží Pravdu útočí pouze ta učení, která jsou vytvořena za účelem popírání Boha. Víme, že mezi tato učení patří Věda, která existuje proto aby ve jménu satanovu popírala Boha. Vše ostatní, co skutečně vidíme, Boží pravdy potvrzuje.

Nevytváříme tedy pravdu z toho, čemu věříme, nýbrž věříme jen a jen tomu, co se prokazuje jako Pravda ve všech ohledech

Nejsme lidskou organizací, takže jsme v tom co děláme zodpovědní jen Bohu a našemu Pánu Ježíši Kristu. Bůh Přímluvce (Duch Svatý), kterého nám zde Pán Ježíš Kristus zanechal do svého druhého příchodu, je dostatečný pro vedení, napomínání a napravování každého dalšího společenství kristovců kteří se nechají vést Duchem Svatým a ne svými vzájemnými vztahy a tradicemi svých spolků.

Nepřemlouváme, nesčítáme, neevidujeme. Pouze svědčíme proti Bezzákonnosti.

Nejsme tu proto, abychom někoho přesvědčovali, že Bůh EXISTUJE. Není v lidské moci někoho přesvědčit, pokud jeho srdce nemiluje Pravdu. O Pravdě svědčí Duch Svatý, a kdo jí nechce vidět, pro toho zůstane svět až do samého konce jen hádankou.

Říkáme to, co nám Bůh vkládá na srdce pro uši těch, kteří chtějí poslouchat. Víme, že takový je princip Soudu nad tímto světem, který probíhá nyní, v Kristovo království na Zemi.

Víme, že v našich končinách již naprostá většina lidí o Bohu slyšela, ale vybrala si raději nějakou z nabízených variant falešné Bezbožnosti, protože je nezajímá Pravda, ale pomoc svému životu. Nezabýváme se proto přemlouváním rozhodnutých ani lákáním pastí na rozhodnuté, aby jsme je nějakou lstí přivedli do nějaké organizace.

Možnosti spolupráce s OdkrytePravdy.cz

Základní možností spolupráce je prosté šíření odkazů na tyto stránky nebo na jednotlivé články. Dále pak rozsuzování těchto článků s dalšími lidmi a zkoumání, zda-li jsou pravdivé a nebo ne. Pokud něco rozsoudíte jako vhodné k vyučování, vyučujte to ostatní. Kdo mají uši k tomu toto slyšet, ti to uslyší. Ostatní neuslyší nic.

Stránky OdkrytePravdy.cz slouží tomu, kdo je doporučuje a jsou proti tomu, kdo před nimi varuje. Kdo se s nimi ztotožňuje, šíří myšlenky z nich dále.

PROHLÁŠENÍ:

 • Držíme se Bible, tak jak je. Ke studiu používáme souběžný překlad z několika jazyků. Bereme ji za závaznou i na základě proroctví našich proroků. I když třeba něčemu nerozumíme, spoléháme na Ducha Svatého, že nám bude zjeveno další poznání.
 • IGNORUJEME všechno dodatečné lidské učení a tradice vzniklé po Kristu a apoštolech. Lidská učení nepovažujeme za závazná, ale přímo za scestná. Necháme se Bohem vést skrze prorockou službu tak jak nám nakazuje Písmo.
 • NEZASTÍRÁME existenci démonů před Světem a ani to, že Satan naplňuje v současné době své plány skrze nauky světa, Vědu. Říkáme lidem, jak jsou klamáni a obelhávání a jak vypadají satanské pasti proto, aby se od nich mohli ještě odvrátit skrze změnu smýšlení (pokání).
 • Jsme si vědomi, že nebojujeme s nevědomostí lidí, ale s obelhanými a zmanipulovanými lidmi. S lidmi, kteří NEcítí NEDOSTATEK informací (jak tomu bylo ve starověku) ale cítí přetlak informací (díky Vědě).
 • Jsme si vědomi, že nás Pán posílá k záchraně těch, kteří byli satanem obelháni a mají být zachráněni pro své upřímné srdce.
 • Jsme si vědomi, že Pravda je zachraňující, ale podle Soudu nad tímto světem bude také čím dál tím více odsuzující. Že Pravda bude úplně zavržena, neboť bude stát proti Bezzákonnosti ze Satanova působení a to bude apostáze, tedy odpadnutí od Boha.
 • Jsme si vědomi, že Satan mění vnímání lidí tak, aby význam slov Písma se nám zdál jiný, než skutečně je. Používá k tomu divy a zázraky dnešní doby.
 • Jsme společenství aktivní služby, rozsuzujeme proroctví a modlíme se k Bohu za moudrost a vedení Duchem Svatým.
 • Zcela odmítáme jakékoliv ústupky modloslužebníkům a démonickým náboženstvím. Kategoricky se odmítáme opírat o aktivity skupin, jež mají činnost infiltrovanou uctíváním démonů a andělskými doktrínami.
 • Dodržujeme hierarchii těla Kristovy církve tak, jak nám Pán v Písmu určil. Nejsme centrálně lidmi řízenou sektou a pastí pro křesťany, která drží své členy v psychologických manipulativních vazbách.
 • Víme, že dobrý způsob jak svědčit o Pravdě je poukazovat na LŽI a uvádět proč jsou lživé a k jakému klamu jsou určeny.
 • Víme, že samu Pravdu dokazuje i to, že veškerá lež cíleně směřuje k zastření Pravdy.

Mluvit o Pravdě se musí bezelstně

Lidi nelze lákat na pravdu jako na koupi nepříliš kvalitního předraženého zboží. Jednou z posledních možností jak pomoci lidem, kteří hledají, je ukazovat na to, jak se tváří lež. Naučit je, jak se lež pozná. Ukázat lidem návod k rozpoznání způsobu, jakým jsou lživé teorie konstruovány a pořád jim při tom na příkladech ukazovat, že Pravda takové vlastnosti nemá.

Pouze pod vedením Ducha Svatého můžeme trpělivě ukazovat, proč jsou lživé satanské pravdy falešné a náš nepřítel toto o naší pravdě říct nemůže. Falešné Satanovo “pravdy” jsou velmi vratké. Nevydrží ani několik krátkých otázek z Ducha Svatého, a ihned se jako lež prokážou a samy sebe usvědčí. Toto jako církev Ježíšova musíme využít. Musíme se postavit za Pravdu, kterou jsme přijali, a nesedět s rukama v klíně. Proto redakce skupiny Praetorian takto funguje a pracuje.

Víme, že platí a věříme:

 • že Bible – Písmo svaté a je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím, které je díky Boží nadčasové existenci přesně takové (obsahově i významově), jaké Bůh chtěl a zamýšlel.
 • že je jeden věčně existující trojjediný Bůh: Bůh Otec, Syn a Duch svatý,
 • že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel Času, Nebe i Země, celého Vesmíru a veškerého života,
 • v božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v jeho druhý příchod na Zemi v moci a slávě,
 • v Ducha svatého jako Boží osobu, přinášející Boží nadčasovou moudrost, poznání a rozlišení do konkrétního okamžiku našeho života. Osobu, která byla seslána na věřící v den letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na Božího království na zemi, a že Duch svatý působí dodnes ve stejné moci.
 • Vzkříšení těla a život věčný v Nových Nebesích a na Nové Zemi (Kenogee) pro spravedlivé
Boží plán s člověkem
 • Člověk byl stvořen k obrazu Božímu do světa se svobodou volby. Sveden Satanovou lží, zhřešil neposlušností a ztratil tak obecenství s Bohem, čímž uvedl na celé lidstvo duchovní i tělesnou smrt. Dodnes žije ve svobodě vybrat si mezi Bohem a Satanem.
 • Ježíš Kristus smířil svou obětí lidstvo s Bohem a umožnil tak člověku návrat do života k původnímu stavu a k životu věčnému pro každého, kdo se tak svobodně rozhodne.
 • Věříme, že Ježíš spoutal Božího Odpůrce a od jeho příchodu je hlásáno Nebeské Království, ve kterém již nyní kralují všichni, kdo patří Kristu.
 • Věříme, že Nebeské království je určeno ke kázání Božího evangelia celému světu tak, aby svět byl odsouzen úplným odvrácením od Boha k Bezzákonnosti.
 • Osobní vírou v Ježíše Krista má každý člověk možnost stát se z Boží milosti opět Božím dítětem a dosáhnout života věčného, nebo se může svobodně rozhodnout pro život bez Boha.
 • Duch Svatý usvědčuje svět z hříchů (minutí cesty k Bohu), zjevuje tajemství evangelia a zmocňuje Kristovu církev k plnění jejího poslání na zemi
 • Ve všeobecné odvrácení lidstva od Boha díky učením démonů, což je mohutné dílo klamu, seslané od Boha proto, aby byli odsouzeni všichni, kdo nepřijali lásku k pravdě, ale našli zalíbení v Bezzákonnosti.
 • Přijetí Ježíše Krista pojí věřící v jednu Rodinu Boží, církev Kristovu na zemi.
 • Církev Kristova bude přenesena do Boží slávy.
 • Poslední soud.
 • Stvoření věčných Nových Nebes a Nové Země
 • Spasení všech, kteří přijali dílo spasení v Kristu, zemřeli pro Boží svědectví, nepřijali Znamení Šelmy a vytrvají věrně milovat pravdu až do konce. Takoví budou žít věčně v Nových Nebesích a na Nové Zemi.
 • Existuje ohnivé jezero (věčná záhuba) pro ty, kteří odmítli Krista jako Spasitele, přijali Znamení Šelmy a zamilovali se do Bezzákonnosti. Místo kde není čas ani Boží přítomnost a vše co se tam dostane provždy zmizí.

Člověk tedy potřebuje poznat a prožít:

 • lásku k pravdě a spravedlnosti, díky které vidí svou přirozenou hříšnost a Bezzákonnost ve světle Slova Božího,
 • pokání, (tj. změnu smýšlení), lítost nad hříchem, jehož se dopouští, i odpor k němu,
 • obrácení se ve víře k Bohu, očištění krví Ježíše Krista a Boží ospravedlnění,
 • znovuzrození v Ježíši Kristu – přijetí Božího synovství,
 • křest ve vodě ponořením na základě osobní upřímné víry v srdci,
 • křest v Duchu svatém s biblickým znamením – odkrytím duchovních darů,
 • naplňování Duchem svatým
  • a. k nesení živého svědectví o Ježíši Kristu a kázání Božího evangelia,
  • b. k tomu, aby dary Ducha svatého sloužily ke společnému budování církve Kristovy na zemi. K následování písma a rozsuzování proroctví.
  • c. k plnění velikého poslání církve Kristovy na zemi.

Církev Kristova (chrám Božího království) a její vlastnosti

 • Hlavou církve je Ježíš Kristus a tvoří ji znovuzrození lidé, kteří žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem svatým a Slovem Božím.
 • Byla založena v den letnic vylitím Ducha svatého na učedníky.
 • Boží vůlí je, aby věřící žili v posvěcení skrze krev Ježíše Krista a aby byli zachráněni.
 • Podílem věřících je občanství v Nebeském Království, které povolává z duchovní smrti k životu a službě v moci Ducha svatého.

Bible hovoří jasně, že v Posledních časech odpadnou lidé od víry, svedení naukami bludných duchů a náboženstvím démonů. Proto je zde Skupina Praetorian, Slovník a Příběh všech Příběhů. Je to služba rozeznávání falešných démonických náboženství, rozeznávání Satanových metod a působení na naše smysly. Je to odhalování démonického působení na Zemi, které se snaží zmást všechny a bez Boží milosti by se to podařilo.

Jedněm tu PRAVDA bude pro potěchu a poznání, druhým bude kamenem úrazu, je to Bohem daná svobodná volba každého člověka.

příbuzný článek:

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/sekta-praetorianu-sekta-pretorianu-pretorianska-sekta/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/dopis-lidem-kristovy-cirkve/

Zhlédnutí: 2454