Čerti sedí u kotlů, hrají mariáš a jedí zelí…

Podívejme se detailněji, jak v pohádkách (které jsou mimochodem oblíbené jak u dětí, tak u dospělých) vystupuje postava čerta, jak se chová, jaké má vlastnosti.

1. Čert – vykonavatel spravedlnosti

V některých pohádkách plní čert funkci jakéhosi dozorce, ale i soudce. Zaznamenává hříchy lidí (vzpomeňte si na pohádku s Čerty nejsou žerty), a rozhoduje se, kdy je kterého hříšníka na čase přinést do pekla, což také samozřejmě čert udělá. Stává se tak vlastně vykonavatelem “spravedlivého” trestu.

2. Čert – pokušitel

Postavička nejčastěji v mysliveckém stejnokroji, s šibalským úsměvem nabízí obchod. Splním ti, co chceš, jen za takový malý podpis tvou krví tady na té smlouvě. Za rok (10 let, 20 let…..) si pro tebe přijdu a odnesu si tě do pekla.

3. Čert – skoročlověk

Čert nejčastěji “nižší kategorie”, který se zpravidla spřátelí s člověkem, popřípadě se dokonce i zamiluje, a vrcholem všeho byla pohádka, ve které se čert na konec stal člověkem. Jinými slovy-tento druh pohádek popisuje čerta jako malého chudáčka, který je tolik nešťastný a chybí mu vlastně jenom láska. Vůbec není tak strašný a zlý, jak si lidé myslí.

4. Čert – mentor, vychovatel a komik

V pohádce Taneček přes dvě pekla byla čerticím dána role vychovatelek, které měly potrestat nafoukaného mladíka. Čerti v téhle pohádce jsou oproti mazaným čerticím ospalí, líní, přihlouplí a jejich cílem je spíš pobavit. Maximálně mohou strašit zlobivé děti, a aby měli správný škleb, musejí jíst kyselé zelí. Nejraději ze všeho ale místo práce hrají mariáš.

čert dobrodinec

5. Čert – dobrodinec

V mnoha pohádkách vystupuje čert kromě všech výše zmíněných rolí taky jako dobrodinec, který “spravedlivým” lidem může prokázat i dobré služby. (Z pekla štěstí, mnohokrát přepracovaný motiv pohádky Čertův švagr aj.) A světe div se-ani za to nechce duši.

6. Čert-soupeř, kterého je možné “přechytračit”

Pohádky a pověsti často pracují s motivem vítězství nad čertem lidskou chytrostí, obratností nebo lstivostí. Hrdinové těchto pohádek například obehrají čerty v kartách, uhodnou obtížnou hádanku, nebo uloží naopak čertu úkol, který nedokáže splnit apod. Takové příběhy tedy nesou poselství o tom, že oni ti čerti nejsou tak nebezpeční, když víte, jak na ně. A že když je člověk dost chytrý (nebo vychytralý), může od čerta dostat to, co chce, a přitom mu nic nehrozí.

7. Čert – rarášek

Veselá postavička, která provází např. dětskými pořady (vzpomínáte si na čertíka Bertíka?), nebo se objevuje v říkankách, písničkách a pod. Takový čert nejen že není zlý, ale dává najevo, jak moc má rád děti, jak s nimi chce kamarádit a hrát si.

8. Satan – bůh se záporným znaménkem

Satan je často představován jako jakási protiváha Boha, protože Bůh = dobro a satan = zlo. Jinak řečeno často se satan představuje jako bytost, která hierarchicky stojí stejně vysoko jako Bůh, jen na opačné straně barikády.

9. Satan – vládce pekla

Pekelný kníže, král pekla, jeho pekelná výsost. V pohádkách se můžeme setkat s pestrou paletou titulů satana, které mají jedno společné-označují satana (nejčastěji nazývaného Lucifer, nebo Luciper) za vládce nad peklem. Má své “podřízené” čerty, kteří mu slouží a vykonávají jeho rozkazy.

10. Peklo

A jaká je představa pekla? Téměř v každé pohádce je to místo plné ohně, jsou v něm kotle určené hříšníkům. Jeho vládcem je, jak jsem zmínila výše, Lucifer. Peklo je údajně místem, které nikdy nevydá to, co vzalo, ale navzdory tomuto tvrzení některé pohádkové příběhy pracují s motivem omylem uneseného člověka, kterého jiný odvážlivec přišel zachránit a vyvést z pekla ven.

 

A jak to celé vidí Bible

 

Podívejme se teď, jak popisuje osobu satana (ďábla, čerta)

1. Čert-vykonavatel spravedlnosti?

Jób 21,22 Bude někdo učit Boha vědomostem? On soudí přece i vysoko postavené.
Žalmy 7,12 Bůh je spravedlivý soudce; každý den má Bůh proč vzplanout hněvem.
Žalmy 50,6 Nebesa hlásají jeho spravedlnost, Bůh sám bude soudcem.
Žalmy 75,8 jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší.
Žalmy 105,7 Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi.
Kazatel 12,14 Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.
Římanům 4,7-8 Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích.‘

Jen těchto několik veršů ukazuje jasně, že jediným soudcem je Bůh sám, a že On také počítá hříchy lidí. Satan není žádným Božím exekutorem a vykonavatelem spravedlnosti.

2. Čert-pokušitel

V tomto případě nejsou pohádky zcela “mimo”, satan nás skutečně může pokoušet a pokouší ke zlému, k tomu, abychom Boží vůli obcházeli tím, že se obrátíme k satanu; nicméně pohádky podávají toto téma jako žertovné, nebo zacházejí s motivem pokušení jako s něčím, co se na konci pohádky stejně podaří vyřešit, čert je obelstěn a hříšník před peklem unikne. Bible naopak bere zahrávání si se satanem a čímkoli od něho jako velmi vážné a nebezpečné.
Lukáš 4,1-13:1 Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti 2 čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl.3 Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb.“ 4 Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem.“ 5 Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země 6 a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: 7 Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“ 8 Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“ 9 Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; 10 vždyť je psáno ‚andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili‘ 11 a ‚na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen‘.“ 12 Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého.“ 13 Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.

Ježíš nám dal příklad, jak máme na pokušení reagovat. V žádném případě nám nedovolil si s pokušením zahrávat, naopak ho okamžitě odmítl.

1. Tesalonickým 3,5 A tak když jsem to již déle nemohl vydržet, poslal jsem Timotea, abych poznal vaši víru, zdali vás snad pokušitel nesvedl, takže by naše námaha vyšla naprázdno.

V případě, že by křesťany v Tesalonice pokušitel svedl, snaha apoštola Pavla by vyšla naprázdno-v tomto listu Pavel ani trochu nežertuje, nezlehčuje snahu pokušitele-ďábla.

3. Čert-skoročlověk

Nikde v Písmu nenajdeme zmínku o tom, že by se ďábel mohl stát člověkem. Satan byl stvořen jako archanděl, který byl nejen moudrý, ale i dokonale krásný.

Ezechiel 28,12-14: Toto praví Panovník Hospodin: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. 13 Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. 14 Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů

A jak pokračoval příběh dál?

Ezechiel 28,15-17: 15 na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. 16 Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů. 17 Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost.

Satan byl stvořen jako cherub, nemůže být a nikdy nebude člověkem, ani polidštěnou bytostí. Z krásného a moudrého cheruba učinila jeho pýcha satana-odpůrce.

Jan 8,44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

Ďábel nemůže a nedokáže milovat, Bible ho nazývá lhářem a vrahem, který nestál a nestojí v pravdě. Obraz zamilovaného čerta je tedy v naprostém rozporu s Božím slovem.

4. Čert-mentor, vychovatel a komik

Jak je zmíněno výše-ďábel se po svém pádu stal lhářem, otcem lži a vrahem. Satan nemůže být vychovatelem či mentorem, protože sám není schopen páchat nic než zlo. Nicméně se jedná o velmi mocnou bytost, kterou rozhodně není moudré zesměšňovat. Z následujících veršů vidíme, že ďábel má moc svádět celý svět, uvrhnout lidi do vězení apod.
Zjevení 2,10 Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.
Zjevení 12,9 A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

Petr mluví naprosto vážně, když v níže citovaném verši varuje před ďáblem:

1. Petr 5,8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

Ďábel nemá zájem na napravování lidí, na jejich výchově-naopak se snaží o to, aby lidi zapletl do hříchu a získal tak právo ovlivňovat jejich životy.

5. Čert-dobrodinec

Naprosto mylná idea, že čert může prokázat dobro “spravedlivým” lidem. Za prvé Bible jasně říká, že žádný skutečně spravedlivý člověk, který by byl naprosto bez hříchu, neexistuje. Všichni lidé zdědili Adamovu hříšnou přirozenost.

Římanům 3,23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
Římanům 5,12 Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.
Římanům 3,10 jak je psáno: ‚Nikdo není spravedlivý, není ani jeden
Za druhé – jak jsem už zmínila dříve, satan není schopen vykonat nic, co by lidem prospívalo, protože lidi nenávidí a chce je zničit.
Skutky apoštolů 26,17 Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany, k nimž tě posílám, 18 abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.‘
1. Tesalonickým 2,18 Proto jsme k vám chtěli přijít, já, Pavel, víc než jednou, ale satan nám v tom vždy zabránil.
2. Korintským 2,10-11 Komukoli něco odpustíte, odpustím i já. A když já něco odpouštím – mám-li co odpouštět – činím to před tváří Kristovou kvůli vám, 11 aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.

Jen naivní domnívat se, že satan nám lidem bude ochotným služebníkem, bude plnit naše přání a pomáhat nám. Nesmíme zapomínat, že je lhář, vrah a nepřítel. Nelze z něho učinit našeho důvěrníka, rádce a přítele.

6. Čert-soupeř, kterého je možné “přechytračit”

Vraťme se teď na chvíli k již dříve citované pasáži z knihy Ezechiel. Jaký byl satan, když byl stvořen (tedy jako cherub)?

Ezechiel 28,12: Toto praví Panovník Hospodin: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný.

Satan byl stvořen jako cherub “plný moudrosti”. Je to velmi inteligentní bytost i po svém pádu. Naší lidskou inteligencí satana porazit nelze. I když je naprosto zlý, není hlupák, a stejně tak nejsou hlupáci ani jeho démoni. Je víc než pošetilé myslet si, že naší limitovanou lidskou inteligencí, která nedovede dohlédnout příliš daleko za hranice našeho světa, můžeme na satana a démony vyzrát. Bible mluví o tom, že satan je nejen úskočný, ale že se dokáže i vydávat za jiného, než jakým je ve skutečnosti. Snaží se vzbudit v lidech zdání, že je dobrý a nabízí něco lepšího než Bůh. Kdyby byl ale satan skutečně dobrým, nepotřeboval by se skrývat pod převlek anděla světla.

2. Korintským 11,14-15 A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti.

Satan se rovněž v lidech snaží posílit přesvědčení, že ho mohou porazit z vlastních sil, konáním dobrých a nesobeckých skutků nebo svou chytrostí. Co k tomu říká Bible?

1. Petrův 5,8-11: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. 9 Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 11 Jemu náleží panství na věky věků! Amen.
Jakub 4,7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
Efezským 6,10-11 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 11 Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

I těchto několik veršů dost jasně ukazuje, že proti ďáblu lze bojovat jen silou a mocí danou od Boha, ne lidskou silou. Přiznat si, že nad satanem nedokážeme vyhrát sami ze svých sil, a musíme se napřed podřídit Bohu a být na Něm zcela závislí, to je pro lidskou pýchu často příliš velké sousto. Ale Boží slovo tady neponechává žádný prostor pro úhybné manévry. Nad ďáblem lze vyhrát pouze mocí ve jménu Ježíše.

7. Čert-rarášek

Představa čertíka-kamaráda dětí je v naprostém rozporu se vším, co zde již bylo napsáno. Zopakujme, že satan je v Písmu označen jako: lhář, otec lži, vrah, nepřítel, úskočný, řvoucí lev, svůdce, žalobce.

Není a nechce být přítelem lidí. Dělá vše proto, aby lidi svedl, vzdálil od Boha a zničil. Živit už v malých dětech představu, že čert je někdo, kdo je milý, zábavný a chce s nimi kamarádit, je nejen naprosto lživé, ale i nebezpečné. Děti jsou k duchovnímu světu velmi vnímavé a podněcovat v nich zájem o tu část duchovního světa, které vládne satan a jeho démoni, znamená stavět je na začátek cesty k záhubě.

8. Satan-bůh se záporným znaménkem

Bible nás učí, že ačkoli je satan mocnou a skrz naskrz zlou bytostí, není jeho moc stejně silná jako Boží. Satan se samozřejmě snaží, aby vypadal mocnější než je, aby si lidé mysleli, že když se satan k něčemu rozhodne, tak Bůh mu v tom nemůže zabránit. Připomeňme si dříve citovanou pasáž z knihy Ezechiel:

Ezechiel 28,14-15 Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost.

Tato pasáž opět odhaluje satana jako lháře, protože ukazuje, že satan nemůže být ve své moci roven Bohu. Satan je pouze stvoření, ne Stvořitel. Pasáž z první kapitoly knihy Jób dále ukazuje, že jestliže chce satan působit v životě nějakého člověka, nemůže tak učinit dříve, než mu Bůh dá svolení. Samozřejmě, že satan nestojí o to, aby se tato informace příliš rozšířila. Jeho hlavní zbraní je strach. Ale ti, kdo důvěřují Bohu, se mohou spolehnout na to, že Bůh nic nedělá a nekoná bezdůvodně a žádná satanova zloba je nemůže vyrvat z Boží ruky.

Jób 1,6-12 Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan. Hospodin se satana zeptal: „Odkud přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.“ Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“ Satan však Hospodinu odpověděl: „Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně? Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit.“ Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.

9. Satan-vládce pekla

Naprostý klam a lež. Satan je sice v Písmu nazýván vládcem zla, bohem, vládcem či knížetem tohoto světa a knížetem démonů, ale o knížeti pekla Bible nikde nemluví.

Matouš 12,24 Když to slyšeli farizeové, řekli: „On nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů.“
Jan 12,31 Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.

Jak se dozvíme dále, peklo je místem, které je připraveno pro satana, jeho démony a lidi, kteří setrvali ve vzpouře vůči Bohu. Co se bude v tomto místě dít se satanem? Bude v pekle vládnout? Bible říká něco jiného:

Zjevení 20,10 Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok.

Satan bude v pekle uvězněn a poté zničen. Nebude zde nikdy vládcem. Čas, kdy bude satan souzen a potrestán, se rychle blíží, a proto také roste satanova zloba a touha vzít s sebou do pekla co nejvíce lidí.

10. Peklo

V Bibli je peklo popsáno jako ohnivé jezero. Je to místo, kde skončí satan a jeho démoni….a žel také lidé, kteří se nesmíří s Bohem skrze oběť Ježíše Krista na kříži. Z tohoto ohnivého jezera není úniku, žádný zachránce-hrdina sem nepřijde, aby někoho vysvobodil, a také nedojde k žádnému “justičnímu omylu” a nikdo nebude poslán do pekla neprávem. Satan nebude tím, kdo rozhodne, který z lidí půjde do pekla a který ne, protože on sám v pekle skončí i se svými přisluhovači.

Soud vynese Bůh a satan to velmi dobře ví. Peklo je označeno jako “druhá smrt” nebo “věčná smrt”. Znamená naprostý zánik bytostí, které jsou příliš destruktivní, aby mohly být s Bohem v novém světě bez času.

Zjevení 19,20 Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.

Konečné vítězství a soud

Zjevení 20,7-15: Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře 8 a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. 9 Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. 10 Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. 11 A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. 12 Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. 13 Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. 14 Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.15 A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.

Závěrem

Žijeme v době, kdy satanova aktivita dosahuje obludných rozměrů. Protože satan chce na svou stranu strhávat lidi už v období jejich dětství, stará se o to, aby zdroje informací určené dětem o něm přinášely falešné a překroucené zprávy. Děti takové interperetace velmi snadno přijmou a v jejich mysli se utvoří v důsledku toho představa satana jako někoho, kdo je zábavný, dobrý a koho se nemusejí bát, i když snad vypadá strašidelně, protože to všechno vlastně není “doopravdy”. Satan se tak stává v představách lidí pohádkovou postavou, ve které se mísí moc, přitažlivost, elegance i zábavnost, ale nikdy není odhalena jeho skutečná povaha a úmysly.Tradice slavení svátku Mikuláše, pohádky, dětská literatura, básničky, písně, říkanky, které se děti učí od raného dětství – to vše slouží satanu k tomu, aby zamlžil a překroutil, kým skutečně je a co je jeho cílem. Žasli bychom nad tím, jak velkou roli našem pozdějším životě hrají v dětství vytvořené a v mysli zakořeněné představy.

Satanovu skutečnou tvář a záměry můžeme odhalit pouze ve světle Božího slova.