Vysvětlení pojmu Karma, Karmická zátěž

Zákon karmy je démonické učení, kletba s názvem “karma, karmická zátěž”

Aby mohli démoni lépe klamat lidi, používají mnoho vymyšlených pojmů a postupů. Aby se jimi ovládaní lidé přestali bránit například rodinným kletbám, vloženým na ně skrze předky, a nebo jiným kletbám, vloženým na ně skrze nepřátele, vyučují je démoni nauku o Karmické zátěži z minulých životů.

Učení Karma je základem hinduismu

Satanovi démoni přitom používají smyšlenou nauku o převtělování lidských duší, takzvanou reinkarnaci. Jednoduše oklamaným lidem řeknou, že musí odčinit karmickou zátěž z takzvaného minulého života, čímž způsobí, že důvěřiví lidé přijímají na sebe dobrovolně kletbu a všechno zlo jako něco nevyhnutelného. Potom dobrovolně snáší vše, co jim démon poroučí.

Démoni dále lidem nalhávají, že s kletbou se nedá nic dělat, protože pochází z minulého života, kde něco špatného provedli. Že na nich spočívá takzvaná karmická zátěž a v příštím životě si to můžou vylepšit, když se teď budou tiše trpět. Jak příznačná jsou tato slova pro Satana! Je v nich krutá zlomyslnost. Démoni počítají s tím, že oklamaným lidem nezbývá nic než jim věřit, protože si to nemohou jinak ověřit než zase jen od démonů. Démoni nechtějí, aby lidé znali Boží Pravdu, protože pouze Pravda a poznání této jednoduché pasti má tu moc lidi z této pasti zachránit.

Rozlišování dobrého a zlého v učeních o karmě nefunguje, karmická učení generují zlo vydávané za špatně chápané dobro

Zajímavé je, že se v učení o KARMĚ nedá říci, kdo vlastně určuje, co jsou špatné a co jsou dobré skutky. Není tedy patrno, kdo rozhoduje o jejich vážnosti, ale pro oklamání vyznavačů takových nauk to stačí.

Stačí to k zamýšlenému cíli, aby se ke svému takzvanému “karmickému předurčení” stavěli lidé apaticky a odevzdaně. Jako by to byl jejich Osud. Tím, že dotyční uctívají svá démonská božstva a věří jim, jakákoliv kletba tak dopadá na úrodnou půdu. Tedy démon může manipulovat s jeho uctívači po právu daném duchovními zákonitostmi!

Kdo náboženství démonů vyznává, ten je jejich trvalým otrokem a obelhaným sluhou

Naproti tomu skutečný Bůh Stvořitel nám dává autoritu kletbám se vzepřít ve jménu Božího syna, Krista Ježíše neboť tento svět je dílem Boha Stvořitele a vše v něm podléhá pouze jeho svrchované a ničím neomezitelné vůli a Bůh tedy určuje, komu dá jakou autoritu. To znamená, že kdyby takoví lidé přijali pravého Boha Stvořitele, nemusely by již kletby padat na úrodnou půdu a mohly by být zlomeny. Vylhaný kolotoč reinkarnací by se rozplynul.

Další pojmy, odvozené od této lživé nauky:

Rozpuštění karmických bloků, karmické věštění, karmické vztahy, KARMALOGIE, karmaložka, karmalog, karmická numerologie, karmická energie, karmická láska. Karmický úkol, karmický sex.

Zhlédnutí: 3419