Kabala je učení démonů, kterým Satan oslovuje ty, kteří chtějí oklamat Boha a získat mnoho za jeho zády. Kabala je učení shodné s esoterikou a magií.

Kabala (hebrejsky קבלה) je druh židovské mystiky. Ortodoxní judaismus považuje kabalu za esoterní tradici. Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se tvrdí, že ten, kdo jej praktikuje (mystik) se snaží oprostit od všedních starostí a přiblížit svou duši k bohu. Jelikož ale Bůh Bible dle svého slova jakékoliv magické a mystické praktiky nenávidí, jasně se jedná o uctívání Bezbožnosti.

Své dojmy, techniky a praktiky kabalisté od středověku zapisovali, původně byly veškerá meditační a mystické praktiky předávány a vykládány ústně a byly přístupné jen úzkému okruhu soustřeďujícím se kolem učitele a žáků. Slovo kabala je odvozeno z kořene ק-ב-ל, resp. ze slova kibel (inf. le-kabel), které znamená přijmout. Kabala označuje přijatou tradici. Kabala sama sebe definuje jako hledání pravdy, ve skutečnosti ale ihned míří k praktickému zneužití získaných informací k ohavnostem. Kabala obsahuje velkou část nauk, kterými Satan pomlouvá člověka.

Jedna z praktik kabaly – Ma’ase berešit a Ma’ase merkava

Praktika Ma’ase berešit (dosl. dílo stvoření) spočívala v napodobování Božího díla – latinský termín pro takové chování je imitatio Dei – mystik se pokoušel Boží dílo stvoření zopakovat nebo alespoň napodobit – podle tradice byli někteří rabíni schopni “vyrábět” umělé bytosti, např. tele nebo i člověka. Odtud se později rozvinula idea umělého člověka.

Ma’ase merkava je mystikou jiného řádu – doslová znamená „dílo vozu“ (ovšem tak to nemůže být chápáno) a v tomto případě se jedná o vůz (merkava) a nebeský trůn z proroctví proroka Ezechiela. Mystik se pokoušel pomocí meditačních praktik, mezi které patřilo usilovné a soustředěné modlení, permutování Božích jmen apod. do vozu “sestoupit” – takoví mystici se nazývají “jordej merkava” – dosl. “ti, kdo sestupují do vozu”. Jejich prožitky byly zaznamenány ve spisech, které jsou dnes souhrnně označovány jako literatura Hechalot. Hechalot znamená doslova “chrámy”, kterými v tomto případě duše mystika prochází až ke svému cíli, tj. k bohu.

Tato praktika “vymívání mozku” meditacemi není samozdřejmě jen v kabale ale i v ostatních démonických učeních stačí si jen vygooglit slovo meditace.

Kabala obsahuje velkou část nauk, kterými Satan pomlouvá člověka a snaží se ho vmanipulovat do role “nejzkaženějšího ze všech zvířat”. Různými interpretacemi se snaží změnit vnímání důležitých pojmů, tak aby byl satanův boj s oklamanými jednodušší.

V naukách kabaly se Satan pokouší dávat přirozené lidské pudovosti (tělesný rozum z Mocností) spirituální a duchovní význam, a tím svést své žáky ke zcela chybnému uvažování. Jak nám chce satan naší pudovostí vládnout, tak jí také vyučuje jako duchovnost!

Nauku Kabaly může každý svobodně následovat, přijímá však tímto znamení šelmy. Bude pak nucen následovat boha, který za tím vězí, a to je bůh tohoto světa a kníže démonů Satan.

Zhlédnutí: 3132