Pokud démonské nauky všemi různými metodami vysvětlují, proč není dobré JÍST MASO, (obzvlášť před posednutím, před zasvěcením démonům nebo před channelingem) je jisté, že je to K NAŠÍ ŠKODĚ!

Démoni totiž ve svých učeních radí pouze to, co jim usnadňuje ovládání lidí. Proto každý kdo dnes vyučuje o “bytostech”, musí vyznávat vegetariánská učení. Každý, kdo komunikuje s nějakými “bytostmi” začne poté vyučovat všemi možnými způsoby, že je dobré nejíst maso. V channelingu také nalezneme někdy jakoby klidné, jindy až naléhavé prosby, aby jsme maso moc nejedli. Vegetariánství a Veganství doporučují anonymní “bytosti” a šiřitelé jejich učení. K argumentaci se používá všechno, čemu by lidé mohli uvěřit. Čeká se jen, na jaký argument kdo “uslyší” Tyto učení používají VEŠKERÉ myslitelné argumenty, aby lidem vnutili myšlenku, že:”nesmí jíst maso, aby mohli dosáhnout vyjmečných duchovních schopností”.

Démoni lidem slibují manipulativní moc nad životy dalších lidí a osobní prospěch, což je vždy cílem sobecké magie. Člověk pojídající maso je popisován jako hrubovibrační tupý jedinec bez duchovních schopností a vědění, zatímco striktní vegan může dosáhnout nadpřirozených schopností magie a esoteriky.

Ve argumentech démonských učení jsou použity všechny nauky hinduismu, buddhismu, esoteriky obecně společně s pojmy Vědy. K tomu se samozřejmě přidávají konspirační teorie, strašení různými nemocemi (z pojídání masa) a média, šíříci lži (bez jakékoliv morální zábrany).

Zákonitosti jiného boha, který se jen vydává za Boha Stvořitele

Pokud ani tyto argumenty nezaberou, je v tomto učení připraveno povídání o zabíjení nevinných zvířátek, která chytí za srdce a člověk se zastydí. Při představě kvičícího prasátka nebo bučícího telátka na porážce si každý představí, jaké “hrozné vibrace” to asi jsou. Vše se odvolává na karmické zákonitosti a “kosmické zákony”, které jsou jako od Boha, ale zcela zjevně od jiného boha než od toho, který se zjevuje skrze Bibli. V Bibli je tento nižší bůh jasně identifikován jako Satan.

Podrobněji v Příběhu všech Příběhů.

Pojídání masa nemají démoni rádi. Snaží se namluvit lidem, že jim pojídání masa “plného hrubých vibrací násilně zabitých zvířátek” narušuje lidské “jemnohmotné vibrace” a nemohou s lidmi pracovat

Před průnikem démonského ducha do člověka je zapotřebí, aby člověk spolupracoval takovým způsobem, že se všemožně připraví na to, aby se stal prostředníkem mezi démonem a fyzickým světem. Prostředník je jinými slovy “medium”. Meditace je totiž – stát se prostředníkem.

Příklady z Bible

http://online.bible21.cz/bible.php?kniha=deuteronomium#12
15Porážet dobytek a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý, tak jako gazelu či jelena. 16Nesmíte však jíst krev – nech ji vytéci na zem jako vodu.

20Až Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: „Pojedl bych maso“, protože právě dostaneš chuť na maso, smíš je jíst podle své chuti. 21I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin dal, tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. 22Smíš je jíst stejně, jako se jí gazela či jelen; smí je jíst nečistý stejně jako čistý. 23Jen se utvrď v tom, abys nejedl krev – vždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s masem jíst jeho život. 24Nejez krev, nech ji vytéci na zem jako vodu.25Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co je v Hospodinových očích správné.
Dodatek: Nemyslíme tím, že bychom měli jíst pouze a jen maso. Jaký bude náš jídelníček je na chuti a potřebě každého člověka, ale rozhodně maso záměrně nevynechávejme!

Bůh hospodin praví: Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev.

Duchovní pozadí vegetariánství

Vegetariánství se stává v posledních letech trendy způsobem života. Nejčastěji používané argumenty jsou, že se jedná vlastně o zdravou výživu, že člověk není uzpůsoben pro pojídání masa, případně se přidává humanistické hledisko, že zabíjení zvířat je krutost a maso bychom už proto neměli jíst. Někteří vyznavači vegetariánství se dokonce obhajují Biblí: Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Genesis 1,29

Týká se tento verš také lidí v dnešní době? Při studiu Bible zjistíme, že po potopě se situace změnila. Když Noe se svou rodinou opustil archu, Bůh mu dal ohledně potravy jiný pokyn. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Genesis 9,3

Jinými slovy po potopě Bůh rozhodl, že člověk má jíst maso. Jaký byl pro to důvod? Šlo o to, že lidem po potopě prostě přestala rostlinná strava chutnat?”

Po všechna léta, co stojím ve službě, mi Pán ukazoval, že tato zátěž v tělesné rovině je pozoruhodná tím, že má za následek akutní nedostatek bílkovin. Nebudeme-li při intenzivním duchovním boji pečlivě dbát na zvýšený přísun vysoce hodnotných bílkovin, pak zeslábneme. Bible má k tomuto tématu mnoho co říci. Již od Boží smlouvy s Noem, kdy Bůh Noemu přikázal, aby jedl maso, se Satan se svými démony pokouší člověka od jezení masa odvrátit. Je zajímavé, že hinduisté a mnohá východní náboženství (která koneckonců jsou různými formami uctívání démonů) věří, že úspěch média anebo i mistra, kteří získávají sílu od démonů, jimiž jsou obsazeni, závisí na přítomnosti jakési jemné tekutiny v těle zvané akasa.

Tato tekutina se prý rychle spotřebovává a bez ní by démoni nemohli působit. Tato tekutina, říkají hinduisté, se obnovuje pouze vegetariánskou výživou.Všechny nauky New Age, zvláště učení jogínů, kladou velký důraz na vegetariánství. Jogíni tvrdí, že “vibrace” masa jsou škodlivé a snižují duchovní vnímavost. Tyto nauky uváději spoustu “vědeckých” argumentů, že konzumace masa je škodlivá. Nic z toho není možno podložit Písmem.

Naneštěstí tyto nauky přijímá mnoho křesťanů.

Proč klade Satanova říše takový důraz na vegetariánství?

Zastavme se a uvažujme, co přivodilo Boží soud potopy. Takříkajíc poslední kapkou, jíž pohár přetekl, byl pohlavní styk mezi lidmi a démony. Myslím, že není náhoda, že Bůh Noemu přikázal, aby právě po potopě začal jíst maso. Věděl, jaké duchovní boje bude muset Noe a jeho potomci podstupovat, aby nebyli duchovně ovládnuti démony. Studujeme-li Starý Zákon a zákony, které Bůh dal svému lidu, dětem Izraele, zjistíme, že duchovními bojovníky oněch dnů byli levité. Značný díl jejich stravy tvořilo jednoznačně hovězí a skopové maso. Skutečně u celé řady onemocnění se prokázalo, jakou hodnotu zde má přísun bílkovin. Avšak Satan má medicínu tak pevně v ruce, že je nanejvýš obtížné přimět běžného lékaře, aby významu bílkovin věnoval pozornost. Jestliže to budeme zkoumat, zjistíme, že téměř za každou naukou, trendem zdravé výživy, je základní myšlenka zřeknutí se masa.

To není náhoda. To je pečlivě promyšlený Satanův plán, neboť až příliš dobře ví, jak naše tělo potřebuje bílkoviny a o enormních ztrátách bílkovin způsobených duchovním bojem. Jestliže se Satanu podaří odvrátit Boží bojovníky od jezení masa, může u nich v důsledku nedostatku bílkovin vyvolat mnohou slabost a nemoc. Při úbytku bílkovin tělo rychle ztrácí obranyschopnost. Spolupracovala jsem s mnoha lidmi, kteří v důsledku intenzivních satanských útoků zcela zeslábli či dokonce onemocněli jen proto, že neznali prosté Boží principy o přísunu bílkovin. Stejně tak jsem pracovala s lidmi, kteří sice byli úplně osvobozeni, ale přesto nedokázali udržet démony vně, a to proto, že setrvávali na vegetariánské dietě.”

Vegetariánství tedy není pouhým trendem a směřováním ke zdravé výživě či humanistickému způsobu života. Za snahami přesvědčit lidi, aby se zřekli masa, je nepochybně duchovní pozadí. Lidé, kteří se masa zřeknou, se totiž stávají mnohem snáze napadnutelní démony. Je logické, že náboženství jako je hinduismus a buddhismus, sekta Haré Kršna, univerzální Satanovo náboženství New Age a mnohé další vedou své stoupence k tomu, aby se drželi vegetariánské diety. Démoni stojící v pozadí těchto náboženství vědí, že taková strava lidi duchovně oslabí a oni je budou moci snáze ovládnout. Samozřejmě Satan i zde využívá svého nástroje – vědy, pomocí jejíchž argumentů lidem lživě tvrdí, že jíst maso je škodlivé…