Když démonské nauky vehementně všemi různými metodami vysvětlují, proč NEní dobré JÍST MASO, (obzvlášť před posednutím, před zasvěcením démonům nebo před channelingem) je jisté, že je to K NAŠÍ ŠKODĚ.

Sami si nalezněte materiály o iniciacích “energiím a bytostem” a sami si prozkoumejte, zda-li tam je či není doporučování “nejezte maso”.

Démoni totiž ve svých učeních radí pouze to, co jim usnadňuje ovládání lidí. Proto každý, kdo dnes vyučuje o “neviditelných bytostech”, musí vyznávat vegetariánská učení. Každý, kdo komunikuje s nějakými “bytostmi” začne poté vyučovat všemi možnými způsoby, že je dobré nejíst maso. V channelingu také nalezneme někdy jakoby klidné, jindy až naléhavé prosby, aby jsme maso nejedli.

Vegetariánství a Veganství doporučují anonymní “bytosti” a šiřitelé jejich učení

K argumentaci se používá všechno, čemu by lidé mohli uvěřit. Čeká se kdo na jaký argument zrovna “uslyší”. Učení démonů se vždy shodují na tom, že pro démony není vhodné, aby lidé jedli maso. Jistě to ale démoni nemyslí pro dobro lidí. Tyto učení používají VEŠKERÉ myslitelné argumenty, aby lidem vnutili myšlenku, že: “nesmí jíst maso, aby mohli dosáhnout vyjímečných duchovních schopností”.

Démoni lidem slibují manipulativní moc nad životy dalších lidí a osobní prospěch, což je vždy cílem sobecké magie. Člověk pojídající maso je popisován jako hrubovibrační tupý jedinec bez duchovních schopností a vědění, zatímco striktní vegan může dosáhnout nadpřirozených schopností magie a esoteriky.

Ve argumentech démonských učení jsou použity všechny nauky hinduismu, buddhismu, esoteriky obecně společně s pojmy Vědy. K tomu se samozřejmě přidávají konspirační teorie, strašení různými nemocemi (z pojídání masa) a média, šíříci lži bez jakékoliv morální zábrany.

Zákonitosti jiného boha, který se jen vydává za Boha Stvořitele

Pokud ani tyto argumenty nezaberou, je v tomto učení připraveno povídání o zabíjení nevinných zvířátek, která chytí za srdce a člověk se zastydí. Při představě kvičícího prasátka na porážce si každý představí, jaké “hrozné vibrace” to asi jsou. Vše se odvolává na karmické zákonitosti a “kosmické zákony”, které jsou jako od Boha, ale zcela zjevně od jiného boha než od toho, který se zjevuje skrze Bibli. V Bibli je tento nižší bůh jasně identifikován jako Satan.

Podrobněji v Příběhu všech Příběhů.

Pojídání masa nemají démoni rádi. Snaží se namluvit lidem, že jim pojídání masa “plného hrubých vibrací násilně zabitých zvířátek” narušuje lidské “jemnohmotné vibrace” a nemohou s lidmi pracovat
Před průnikem démonského ducha do člověka je zapotřebí, aby člověk spolupracoval takovým způsobem, že se všemožně připraví na to, aby se stal prostředníkem mezi démonem a fyzickým světem. Prostředník je jinými slovy “medium”. Meditace je totiž – stát se prostředníkem.

Příklady z Bible

Porážet dobytek a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý, tak jako gazelu či jelena. Nesmíte však jíst krev – nech ji vytéci na zem jako vodu.

Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: „Pojedl bych maso“, protože právě dostaneš chuť na maso, smíš je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin dal, tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně, jako se jí gazela či jelen; smí je jíst nečistý stejně jako čistý. Jen se utvrď v tom, abys nejedl krev – vždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s masem jíst jeho život. Nejez krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co je v Hospodinových očích správné.

Zhlédnutí: 460