Když anděl ukazoval Janovi výjevy toho, co se musí stát, ukazoval mu průběh celého Času od počátku až do jeho konce. Původní zápis to popisoval tak, že jednotlivé výjevy spojoval pomocí jednoduché spojky “a”. Díky dalším překladům, které mezi výjevy událostí přidává chybně spojku “a potom” se objevilo nespočet CHYBNÝCH výkladů budoucích událostí.

Při čtení chybného překladu totiž nabýváme dojmu, že jednotlivé výjevy budou probíhat PO SOBĚ a chybně se domíváme, že jednotlivé události spolu tvoří souvislý příběh. Tato chybná představa vede k interpretacím Bible, které se snaží nesmyslně vysvětlit, proč popisované události půjdou takto za sebou.

Jako příklad můžeme uvést chybnou představu, že křesťané budou pro svou víru pronásledováni až někdy na konci Času. Nebo že lidé zhotoví obraz Šelmě které se budou klanět až úplně na konci Času. Nebo že lidé budou přijímat znamení šelmy až na konci Času. To je samozřejmě chybná představa. Všechny tyto jevy probíhají kontinuálně a pořád přesně jak říkal Ježíš svým věrným řed odchodem na Nebe. Říkal, že se to začne dít ještě za jejich života.

Chybné výklady slouží k upevnění moci Církevních Organizací. Například spousty křesťanských rezervací využívá chybné interpretace věty, kde se říká že: “Bůh musel lidské utrpení a zkoušení zkrátit, jinak by nevydržel nikdo”. To ale samozřejmě neznamená přislíbení odměny pro partu vyvolených srdcařů v klubu Církevní Organizace, ale znamená to příslib pro každého člověka z každé doby Božího Království.

Každý chybný výklad slouží Církevním Organizacím pro ovládání lidí a manipulaci s lidmi pomocí strachu.

Příklad tohoto chybného výkladu je například zde:

http://neuveritelnaodhaleni.cz/clanky/drave-selmy-vladnou-zemi-zjeveni-13-1-cast.html

Zhlédnutí: 3405