Humanita je nesmyslná nauka založená na lidské pýše

Tento článek nehovoří o uměleckém směru s názvem “humanismus”. Korektní by bylo používat název HUMANITA

Základem humanismu je lidská pýcha na sebe sama. Tato pýcha vede k základní chybě celé nauky. Humanita chybně předpokládá, že v podstatě každý člověk se chová čestně, morálně, dle logiky a pro své dobro. V realitě je pravda spíše pravý opak. Základem chování tělesných lidí jako celku jsou sobecké, pudové myšlenky a vlastní prospěch. Hlavním hnacím motorem také bývá vzájemná nevraživost a nepřátelství. Od 21. století pak i velká nevraživost a stoupající nepřátelství mezi mužem a ženou, vedoucí k nízké porodnosti a demografické krizi (přestárnutí a kolaps civilizace), a to zásadně vlivem působící Bezbožnosti a řízené Mluvícím Obrazem Šelmy.

Lidé samozřejmě potřebují tvrdou ruku, aby dokázali žít v míru a relativním klidu. Lidé si někdy přikládali relativní klid jako úspěch humanity, ve skutečnosti byl úspěch těchto lidských zřízení zaručen tím, že moc Satana byla spoutána. Odstraněním té překážky na počátku druhé dekády 21. století dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa a převzal veškerou moc nad lidskými říšemi.

V okamžiku, kdy si lidé myslí že tvrdou vládnoucí ruku nepotřebují, jsou snadno ovladatelní jako stádo zatoulaných ovcí – umožnují naopak příchod toho nejtvrdšího režimu. V posledních časech lidé budou Mluvícím Obrazem Šelmy vyučeni a přinuceni přijmout nenávist ke všem lidským elitám a ke všem systémům lidské moci. Mluvící Obraz Šelmy tak získá prostor k nastolení přímé (osobní) vlády Bezbožné Ohavnosti.

Humanita není slučitelná s křesťanstvím

Humanismus je snaha lidí vytvořit si nové zákony, lepší než Boží zákony, ale vynechávající poslušnost k Bohu. Vytvořit takový zákon je ale z principu nemožné, protože vždy musí být vztahován k nejvyšší autoritě. Humanita tedy hledá něco podobného jako Boží zákony, ale Boha vynechávající či přímo popírající.

Nic k Bohu netečného ale nemůže být. Může být jen respektování Boha nebo vystupování proti Bohu

Humanita je zákonem bez Boha, problémem je, že se  musí o nějakou nejvyšší autoritu přeci jen opírat. Jako nejvyšší autoritu humanita spatřuje lidské blaho, ale to je jen nehmatatelná iluze, za kterou se snadno může skrýt Boží Odpůrce.

Jelikož jsou cíle humanismu čistě tělesné, jsou zásady humanismu velmi blízké satanistickým naukám, které jsou také zaměřeny na dobré tělesné prožitky lidí. Jako příklad uveďmě “Hovory s bohem” Neala Walshe, kde se v channeligu představuje Satan jako bůh lidí.

Humanita nemá ráda Boha, ale Satanské boží napodobení

Je psáno v Bibli, že lidské srdce nedokáže vymyslet nic dobrého. Lidská mysl bez Boha dokáže vymyslet něco LOGICKÉHO, ale není to dobré, není to funkční, není to moudré. Je psáno, že základem moudrosti je láska k Bohu a láska před Bohem, a toto zůstane platné do konce času.

Humanita přistupuje k bezbožnému řešení problémů člověka pomocí LOGIKY

Tato logika ale nedokáže pracovat s faktem, že lidské srdce je nesmírně zrádné. Křehké logické zákonitosti humanity budou pořád destruktivně narušovat zlomyslné a sobecké chtíče lidí.

V současnosti, čím více postupuje Satanovo plán na oklamání celého světa, se z humanity stává nová duchovnost. Humanita říká, že duchovnost je dobrá pro blaho lidského těla. Duchovní Humanita tedy sloučí všechna lživá náboženství v jednu společnou lež.

Logika Duchovní Humanity aplikovaná v praxi přináší stres a nespokojenost, které se tají

Lidé si od stresu který přináší Duchovní Humanita budou chtít POMOCI. Tu přijdou Satanovo démoni se svými naukami pomoci před stresem. Satanovi spolupracovníci vyznávají HUMANITU – neboť to je superláska, kdy každý miluje všechno ve jménu iluze tělesné spokojenosti. Pokud ke spokojenosti zdánlivě logicky povede i lež, v tom případě humanita miluje i lež. Řídí se tedy pravidlem že “účel světí prostředky”. Humanita je myšlenka, kerá je zneužita a podporována Satanem.

Lháři a satanovi služebníci často manipulativně překrucují fakt, že Ježíš učil, že je zapotřebí milovat své nepřátele, oni ale toto překrucují, a za Ježíšovu autoritu se jen maskují, když tvrdí, že do lásky k nepřátelům je nutno zahrnout i lásku k jejich lži a zlu.

Ve skutečnosti Ježíš neříkal, že máme slepě milovat zlo nepřítele. Učil, že máme milovat pravdu a hnusit si lež. Milovat nepřátele (neboť oni nevědí co činí) ale vyvarovat se lži, ve které oni žijí. Ježíš neučil toleranci ke lži a špatným věcem, jak se nám snaží křivě a podle nalhat humanisti.

Humanismus je samozřejmě totalita. I z principu je jasně patrné, že se jedná o totalitu zprůměrovaných hodnot pro lidské bytosti.

Humanita je jen satanem podporovaná lidská pyšná myšlenka na to, že lidé dokážou vládnout sami sobě a ovládnout své divoké, svobodné a veskrze hříšné myšlení bez Boha. Že lidská moudrost stačí na to, aby se člověk spasil sám od sebe vlastním přičiněním. Tato pyšná a bezbožná myšlenka, která je rouháním vůči Bohu i proti pravdě, bude lidmi v jejich pýše trvale následována, i když povede k jejich zničení.

Pyšný ideál dokonalé společnosti se ve skutečnosti změní v  bezvýchodnou past. Nebudou si to ale chtít za žádnou cenu přiznat, a tak budou naoko zbožní, naoko bez problémů. Budou se přetvařovat, jak je jejich společnost dokonalá. Ale jejich duše se mezitím propadnou do nenávisti, samoty a nejistoty vlastních interních pravd, které jsou ve skutečnosti jen bludem a iluzí. Lidé budou naoko sjednoceni, uvnitř však bude mít každý svůj vlastní svět pravdy a vlastní normy morálky. Svět se promění ve falešnou klec, ve které bude bohem satan.

Nastává čas vrcholné demonstrace svobody lidských bytostí před Bohem. Čas, kdy budou realizovány všechny touhy bezbožných lidí a to napomůže světovládě satana.

Za příchodem toho Bezzákonného bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Zhlédnutí: 834