Nedokážu odhadnout, kolik lidí mi na otázku kým je pro ně Bůh, odpoví “Nějaká energie.”. Když se zeptám, kde se tedy tato energie vzala a co přesně to je, obvykle už tak dobře odpovědět nedovedou.

Jaký je vlastně osobní Bůh bible ve srovnání s “energií”?

Bůh bible:

je zcela konkrétní osoba s poznatelnou charakteristikou

 • (Izajáš 45,21 Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. *** 1. Samuelova 2,2 Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. *** Daniel 2,20 Promlouval takto: „Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je moudrost i bohatýrská síla. *** Římanům 11,33 Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění!)

miluje

 • ( Malachiáš 1,2 Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. *** Efezským 2,4-5 Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. )

myslí

 • (Izajáš 55,8-9 „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.)

mluví

 • (2. Mojžíšova 6,2 Bůh promluvil k Mojžíšovi a ujistil ho: „Já jsem Hospodin. *** 1. Paralipomenon 21,9 Hospodin promluvil ke Gádovi, Davidovu vidoucímu.)

pociťuje emoce

 • (Jakub 4,5 Či myslíte, že nadarmo je psáno: ‚Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil?‘ *** 2. Paralipomenon 36,15 Hospodin, Bůh jejich otců, k nim nepřetržitě posílal své posly, protože měl soucit se svým lidem i se svým příbytkem. *** Židům 8,12 Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu.‘ )

jedná vědomě, cíleně a s láskou

 • (2. Samuelova 22,30-31: S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! )

má osobní vztah s člověkem

 • (Žalmy 27,10 I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. *** Židům 12,7 Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. )

Energie:

 • je zcela neosobní
 • nemá emoce
 • nemyslí
 • netrestá ani neodměňuje
 • nemůže milovat
 • nejedná cíleně ani s láskou

Mnozí přiznávají, jak je jim nepříjemné, když volají na různé zákaznické linky, kde je obsluhují hlasové automaty. Většina lidí prostě preferuje osobní kontakt s operátorem.

Proč tedy lidé tak často dávají přednost neosobní energii před zcela osobním Bohem?

Existence boha-energie totiž lidi k ničemu nezavazuje. Neosobní energie nikomu nekecá do života, nic po nikom nevyžaduje. Dokonce existuje spousta návodů, jak energii využívat ve svůj prospěch a dosahovat s její pomocí všeho, po čem toužíme. (S čím doopravdy pracuje člověk, který věří, že mu slouží “energie”, je věc druhá. Ti, kdo jsou upřímní, přiznávají, že nevědí, odkud energie přichází a co to vlastně je. Jiní se ohánějí vesmírem, univerzem, vyšší duchovní sférou, anděly apod.). Energii se člověk nemusí zodpovídat ze svých činů a postojů. Představa Boha jako neosobní energie velmi vyhovuje lidské pýše, protože umožňuje člověku žít nezávisle, rozhodovat si podle vlastních měřítek, co je dobré a co je zlé a pokud se člověku zlíbí, může takového boha naprosto bezostyšně ignorovat, aniž by se musel vážněji zamýšlet nad důsledky. Neosobní bůh – energie je ideálním bohem pro ty, kdo chtějí svému životu vládnout sami a odmítají se pokořit před jediným skutečným Bohem – zcela osobním a konkrétním Bohem bible. příbuzný článek: Bůh v esoterice

Zhlédnutí: 912