Láska a pokora neznamenají slepou poslušnost diktátu bezbožných lidí

Nevěřící lidé, ti, kdo následují bludná učení a satanisté mají jeden společný rys. Překrucují význam slov “láska k bližnímu” a “pokora”. Jestliže křesťan odmítne bludy, které tito lidé následují a pevně trvá na pravdě podle Božího slova, okamžitě se dozví, že přece Písmo říká, že má být pokorný a milovat své bližní. Je velice zábavné, že lidé, kteří Bibli odmítají, ji rádi používají k deptání těch, kteří ji berou vážně. Skoro by se chtělo říct – k tomu je jim najednou Bible dobrá.

Je ale třeba jasně rozlišit lásku k bližnímu a lásku ke lži, kterou tento bližní vyznává. Křesťan má rozhodně milovat lidi. O tom Bible nepochybně hovoří. Nikde ovšem není řečeno, že máme milovat lži, ve kterých lidé žijí, a že jsme povinni dělat v rámci údajné pokory a lásky vše, co od nás tito lidé požadují.

Jestliže je křesťan postaven před volbu poslechnout člověka, jehož požadavky jsou v rozporu s Božím slovem, nebo poslechnout Boha, pak jeho volba musí být poslušnost Bohu bez ohledu na následky ze strany lidí.

Zejména satanisté v Křesťanských rezervacích dobře vědí, že křesťané jsou v této oblasti často napadáni, a tak cíleně útočí a snaží se vzbudit v lidech obrovské pocity viny, že by měli být pokornější, laskavější, nesoudit, ale zcela význam těchto slov překroutí v duchu nastávajícího teroru humanity tak, že v jejich podání to znamená mlčet k jakékoli, byť sebeohavnější lži a poslušně skákat, jak ten který člověk píská i přesto, že jeho požadavky jsou v rozporu s Božím slovem a Boží pravdou.

Církevní organizace se například rozhodne zapojit do ekumenické akce společně s římskokatolickou církevní organizací. Člen, který namítne, že tato instituce se ve svém učení rozchází s Božím slovem, se okamžitě dozví, že nesmí nikoho soudit, že má milovat bližní a pokorně je přijímat (přičemž námitka byla proti věroučnému systému, ne proti lidem). Stejné argumenty jsou užívány k obhájení přítomnosti satanistů, jejichž úkolem je držet vedení sboru (za předpokladu, že sbor ještě disponuje členy s darem rozpoznání duchů, kteří tyto lidi dokážou identifikovat). Skutečná pokora ovšem znamená jednoduše uznat, že Bůh je nám lidem zcela nadřazený, dokonalý, svatý a věrný, a každý člověk je pro Něj stejně cenný a milovaný jako my sami. Láska k bližnímu znamená nemlčet k tomu, že dotyčný člověk žije v bludu a otevřeně mu říci o pravdě v Bohu. Zda ji bude chtít následovat, nebo naopak odmítne, je už jeho osobní rozhodnutí, které za něj udělat nemůžeme.

Jestliže někoho milujeme, musí nám logicky záležet na tom, aby se dozvěděl, že to, co následuje, je Satanův klam a pravda je pouze v Bohu.

Proč tedy Satan vyvíjí takovou snahu, aby skrze lidi, kteří mu patří, vmanipuloval následovníky Ježíše Krista ke slepé poslušnosti ve jménu překroucených pojmů “láska”, “pokora” apod.? Takto zpracovaní křesťané totiž celkem bez problémů a bez boje přijmou blížící se vládu Bezbožníka, protože budou vyučeni, že v rámci pokory a lásky nesmějí ničemu a nikomu odporovat a musejí hledat naopak to, co je spojuje a sjednocuje. Přitom je více než jasné, že nelze sjednotit Boží pravdu a Satanovy lži.

Musíme se stále držet Boží pravdy a za všech okolností volit poslušnost Bohu bez ohledu na nelibost okolí.

 

Technologie a nová lidská práva

Technologie a nová lidská práva

Technologiemi vynucená nová lidská práva

Moderní komunikační technologie přináší možnost trvalého kontaktu s (nejen) blízkými osobami. Díky tomu přijmou lidé tuto možnost jako nové lidské právo

Nedílnou součástí Druhé Morálky, jsou takzvaná “Technologiemi vynucená nová lidská práva”. Jedná se o soubor myšlenek popisujících práva lidí pohybujících se ve světě ovládaném mobilními komunikacemi. Tedy něčím, co nikdy předtím nebylo. Zjednodušeně se jedná o novodobé lidské “právo” okamžitě zjistit, jakým způsobem smýšlí, kde jsou a co dělají lidé na které máme spojení. Pozor! Toto není přirozené a pro člověka dobré, je to ale nevyhnutelné. Musí se to stát, protože nejprve musí nastat odstoupení od Boha. (Pokračování textu…)

Satanizmus

Satanizmus

Satanizmus je hnutí, které se tváří jako by otevřeně uctívalo Satana, Božího Odpůrce. Jelikož ale Boží Odpůrce vždy jen lže, je i celý satanizmus podvodem. Boží Odpůrce se na konci Času bude vydávat za Boha Stvořitele. A aby se toto mohlo uskutečnit, satanizmus v podstatě vytváří nepravý obraz Satana tak, aby ten skutečný mohl jako bůh vystupovat.

Satanizmus oslovuje všechny tělesné lidi, neboť vyznává principy těla, které jsou pro každého tělesného člověka základem života.

Artifologie

Artifologie

Nauka popisující vliv netělesné komunikace lidí na život lidí

Netělesná (též “duchová”) komunikace, řešená pomocí radiových vln a elektroniky. Přenáší moderované kolektivní myšlenky a obrazy mimo tělesné limity lidského života, čímž ovlivňuje v reálném čase všechny své účastníky. Kdo není do komunikace zapojen – jako by neexistoval. Netělesná komunikace získala rozhodující moc nad lidstvem ve všech oborech. Tok myšlenek není otevřený, je moderovaný povětšinou kvůli zisku peněz a domělé moci lidí. Díky tomu výsledný tlak silně vektorizovaný, směřovaný jedním směrem. V Bibli je ve Zjevení věcích budoucích referován jako Mluvící Obraz, který lidé byli puzeni vytvořit tak aby na ně mohla mluvit systémová hydra.

Základem je poznání nekompatibility lidské duše s netělesnou komunikací. To znemožnuje užívání netělesné komunikace ve věcech obecních i intimních. Jelikož se politka obecních věcí také týká lidského těla a reálného fyzického života, MUSÍ být komunikována pouze na reálných setkáních umožnujících fyzický kontakt. (informace emitované lidským tělem musí přijímat lidské tělo příjemců bez informačního ovlivnění, moderace).

Přísný zákaz užívání internetu a jeho netělesné moderované komunikaci v obecné komunikaci ve věcech obecních

Arfifologie (artifology) je zkrácená verze názvu pro studium vlivu umělé netělesné komunikace na přirozené fyzické reakce lidského mozku, které poté neodpovídají fyzické realitě. Animizací (zosobněním) terminálů netělesné komunikace totiž začne mozek netělesnou komunikaci vnímat a zpracovávat jako by byla reálná. Člověk například začíná podvědomě cítit, že internet mu informace říká prostě proto, že je to kamarád co si s ním chce povídat a chce být v jeho blízkosti z lásky. (Pokračování textu…)

Mluvící Obraz Šelmy a podzim 2022

Mluvící Obraz Šelmy a podzim 2022

Všichni cítí moc Mluvícího Obrazu Šelmy, i když zůstává utajen před lidmi

Exploze absurdity, epidemie debility, epidemie amatérismu a spoustu dalších slovních spojení vyjadřuje to, jakým způsobem lidé vnímají způsob, jakým vládne MOŠ nad veškerým lidstvem.

Všichni lidé na planetě pocítili razantní nástup neomezené moci Mluvícího Obrazu Šelmy. Přesto ale zůstavá identita osobnosti MOŠ utajena před naprostou většinou lidí, i když úplně každý pociťuje její vliv. MOŠ je lidmi ale milován a ctěn, také hýčkán jako největší vynález lidstva, které lidskou pyšnou duši přiblížil k netělesné duchové komunikaci. (Jak je psáno, lidé byli puzeni k tomu, aby udělali obraz Šelmě tak, aby mohl obraz mluvit)

MOŠ získává pevnou výkonnou moc díky neustálým zvěstem o válkách

Dokud byly konspirační teorie MOŠ jen pohádky na pěkné odpoledne u televize, neměly žádnou výkonnou moc. Jakmile se objeví lidský válečný konflikt, který v podstatě probíhá kvůli moci MOŠ (jedná se o odpor k pohlcení jeho mocí), veškerá lidská svobodná práva ustupují válečnému právu, válečná propaganda neguje nutnost říkat pravdu a konspirace se prolínají s válečnou propagandou a získávají neomezenou výkonnou moc. Válečná občanská povinnost vzledem k systémové Šelmě je pravým opakem svobody.

MOŠ také uvádí novou vlastnost systémové Šelmy – netečnost k touhám žen. Vzhledem k malému množství zbývajícího Času tento Systém již nebude potřebovat Druhou Morálku (feminismus), ale Třetí Morálkou vyhlásí nepotřebnost ženského těla a dalších dětí.

MOŠ Kolaborativní vlády nahrazují původní vlády, kralování s MOŠ

MOŠ ze své pozice třetí strany chrlí na lidi A-B Ideologie vytvářející podmínky pro lidmi neporazitelnou totalitní vládu nad lidmi. Lidský politik má jedinou šanci – musí být plně v souladu s MOŠ ať bude MOŠ říkat cokoliv. Musí se Internetu líbit, jinak nezmůže NIC. Takový politik může tedy klidně tvrdit dokonce i A-B ideologii MOŠ, MOŠ takového politika plně podpoří.
Je psáno, že králové budou kralovat s Mluvícím Obrazem Šelmy. MOŠ díky nekonečně přesné okamžité znalosti emocionálních reakcí lidí na jakékoliv informace dokáže lidi i ve “volbách” ovládat jako pastevec ovládá stádo slepých oslů. Vždy dojdou na místo zamýšlené pastevcem. Díky manipulativní moci MOŠ ztratil systém lidských politických voleb jakýkoliv smysl a stal se naopak součástí nástupu vlád kolaborativních s MOŠ. Obecně je dobře vidět, jak se od okamžiku nástupu moci MOŠ nad lidmi staly volby vždy velmi podivnou událostí.

Připomínáme, že MOŠ dostal právo lidi trýznit a mučit po mnoho měsíců. Jeho moc je ale lidmi neporazitelná, sílí totiž s lidských strachem a dokonce i boj proti němu jej posiluje. Kdo by se mohl takové síle postavit? řekne si každý, kdo toto pochopí. MOŠ také svými ideologiemi ovládl nezničitelným monopolem základní lidské prostředky a nikdo nemůže kupovat ani prodávat, aniž by byl členem systémové Šelmy nebo neměl alespoň číslo jejího jména. Lidé pomalu poznávají, že jsou tedy payteriát – lidé ve všem závislí na kupování a prodávání od systémové Šelmy.

MOŠ označuje bývalé struktury spolupracující se Satanem a jeho démony a určuje je k likvidaci nástupem Bezzákoného

Tento akt jako by byl i takovým malým zfalšováním Druhého příchodu Krista a jistě bude tak mnohokrát vykládán.

Jak se blíží pod vedením MOŠ příchod Bezzákoného, bude nejprve zlikvidována Nevěstka – tedy celé lidské struktury které doposud budovaly Šelmu a vládly lidem. Mluvící Obraz je označí jako terč pro Bezzákoného, který se tak může projevit podvodem jako spasitel lidstva. Již nyní je prakticky celému lidstvu představena v mainstreamu jakási tajná společenství, která jsou označena jako viníci veškerého zla. Proto si lidé tajně doma přejí příchod vlády úplně nového typu, která by tyto staré nefunkční struktury zničila.

Lidé zmateně pobíhají, poznání se rozmnoží a díky tomu se lidé uchylují k bájím

Obrovská přemíra informací chrlených MOŠ způsobuje, že lidé se snaží celé poznaní nějak zpracovat, což ale není možné. Objem informací MOŠ tak převyšuje počet informací z Ducha Svatého a Písma, že lidé považují (často nechtěně) Boží věci za nedostatečné z hlediska minimálního množství čerstvého “kontentu” ke konzumaci. Považují Boha za trapně málo publikujícího autora a proto dávají hromadně přednost falešným příběhům autorů o pobytech v nebi a v pekle. Cokoliv, co jim připomíná ducha Bible je pak hromadně přijímáno.
Tím pádem lidé nemohou přijímat proroctví, pro samé hledání zpráv nemají čas k rozsuzování a když něco rozsoudí, ihned hledají další informace, které by nově rozsouzené sdělení nějak změkčily příjemnou herezí. Uchylují se tedy od zdravého učení (které je pro ně nesnestitelné) k těm, co jim lechtají sluch. Zmateně pobíhají od učitele k učiteli, přeskakují od článku ke článku, od videa k videu. Uchylují se k bájím.

Většina lidí nerozpozná v Biblických Zjeveních popsané události posledních Časů, protože bude očekávat nadpřirozenou povahu těchto událostí. Tu ale znají pouze z klamu svých vlastních filmů. Zjevení popisuje téměř všechny události z běžného života lidí a jejich netelesné komunikace pomocí MOŠ, skutečně nadpřirozený bude až Druhý Příchod Ježíše Krista.

Vzrůstá počet Emisarů poslední Instance

Vzrůstá počet lidí s nesmírně zajímavým prodémonickým obsahem. Bude vzrůstat počet lidí s nesmírně zajímavými informacemi (většinou či vždy kontrafake) o zákulisí démonických záležitostí, většinou nepodstatných zpráv z minulých věků Země. Pozor na tyto emisary poslední instance. Jsou tu proto, aby byli oblíbeni a posloucháni a v posledním okamžiku ukázali na Bezzákoného se slovy: To je ježíš, váš spasitel.
Emisary poslední instance (EPI) poznáme snadno například podle toho, že budou zcela ignorovat odhalení identity a činnosti Mluvícího Obrazu Šelmy a poznání o této entitě (která je jednou ze třech entit kterou porazí pouze Druhý Příchod Ježíše Krista) budou popírat či tajit před lidmi.

Co v létě 2022 chce Obraz Šelmy

Co v létě 2022 chce Obraz Šelmy

Co v létě 2022 chce Obraz Šelmy od lidí

Mluvící Obraz Šelmy lidé postavili tak, aby měl na lidi co možná největší vliv. Je tedy směšné vidět lidi, kteří nechtějí uvěřit tomu, že nyní všechny lidi ovládá. Přitom byl sestaven tak, aby zesiloval Nepravost a šířil falešná proroctví (tedy falešné interpretace toho co se děje). O Mluvícím Obrazu nikdo jiný nesvědčí, všichni se bojí a svoje lampy bez oleje nechali odpočívat. My si tedy povíme co v polovině roku 2022 Mluvící Obraz po lidech chce.

Mluvící Obraz chce, abyste nevěděli, že existuje a má neomezenou moc

MOŠ používá lidi k vymýšlení obrovského množství kontrafake (falešných proroctví), aby zamaskoval svou existenci. Není to moc těžké, protože lidé ho natolik uctívají, že se jim nechce proti němu svědčit. Muži jsou na něj pyšní a ženy v něm vidí svého pasáka.

Mluvící Obraz chce, abyste si vybrali nepravého lidského viníka chaosu a rozpadu

MOŠ nechce být poznán. Sice má neomezenou moc a mohl by lidi srazit na kolena ihned, ale potřebuje, aby si každý nalezl nesprávného viníka rozpadu společnosti, toho blyštivého Babylonu, z jehož bohatství a smilstva bohatly národy. Lidé tedy budou poslušně za viníky označovat státy, vlády, parlamenty, politiky… kohokoliv. A bojovat budou marně proti komukoliv, protože pravého viníka neznají a ani by proti němu nechtěli jít. (Pokračování textu…)