Bůh v esoterice versus skutečný Bůh

Protože lidé zabývající se esoterikou a okultními praktikami slouží satanu, musejí být svou službou nutně poplatní jeho plánu na světovládu. Přestože tito lidé docela často operují se slovem Bůh, je Bůh v jejich podání odlišný od Boha, který se lidem představuje ve svém slově. Jedná se totiž o nepravého boha, nebo-li Nepravost.

Je to plně v souladu s charakteristikou bludařů a falešných proroků, kteří hovoří o Bohu a bibli, ale říkají něco zcela jiného než Bible.

Zejména ženy zabývající se léčením s anděly, různými energiemi, tzv. bílou magií apod. často mluví o tom, že bůh je láska.

To samozřejmě odpovídá biblické zprávě. Esoterici ovšem nehovoří o žádném jiném aspektu Božího charakteru ani o tom, že láska neznamená mlčet a pasivně tolerovat všechno, co člověk udělá, ať je to sebehorší. Bůh v esoterickém podání je jednoduše supertolerantní dobrotivý trouba, který projevuje lásku bez Spravedlnosti.

Stačí, aby nějaký křesťan upozornil na to, že se esoterika rozchází s Biblí a že je to oblast služby satanu. Esoterik okamžitě zareaguje tím, že Bůh je přece láska a když něco pomáhá (energie, léčení s anděly…), tak se to určitě Bohu líbí. Že Bůh přece nakonec spasí všechny, protože je miluje a nakonec jim všechno promine a vezme je k sobě do nebe.

Zní to až idylicky, ale jde o další sladkou lež, jejím autorem je Satan. Bůh je totiž nejen milosrdný, ale i spravedlivý. Jeho láska k lidem Mu nezabrání vykonat nakonec spravedlivý soud.Kdyby byl Bůh jen spravedlivý, všichni bez rozdílu by byli zavrženi, což po právu zasluhují. To by bylo rozhodnutí Boha jenž neuplatňuje milost. Kdyby byl Bůh jen milostivý, všichni by byli spaseni bez rozdílu, což po právu nezasluhují. To by bylo rozhodnutí Boha jenž neuplatňuje spravedlnost, tedy Boha podle představ esoteriků.

Bůh je spravedlivý a milostivý. Uplatnil obě vlastnosti podle Své svrchované vůle. Nabídl lidem cestu spasení skrze Ježíše Krista, ale ponechal jim svobodu si tuto cestu zvolit, nebo ji odmítnout. Bůh není omezen ani vázán žádnými ani lidskými podmínkami. To by byl potom proměnný, omezený a konečný bůh, nebyl by ani Alfou ani Omegou.

Bůh v esoterice:

Bůh není žárlivý. Bůh nakonec každému odpustí a přijme ho.

Bůh podle Bible:

2. Mojžíšova 34,14 Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující.
Zjevení 20, 15 A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera

Bůh v esoterice:

Bůh nikoho neodsuzuje.

Bůh podle Bible:

2. Tesalonickým 2, 12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
1. Korintským 11, 32 Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.

Bůh v esoterice:

Nakonec odpustí i Satanu.

Bůh podle Bible:

Zjevení 10, 20 Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

Bůh v esoterice:

Bůh se nikdy nerozzlobí a nikdy nikoho nepotrestá.

Bůh podle Bible:

4. Mojžíšova 14, 18 Hospodin je shovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá bez trestu, vinu otců stíhá na synech do třetího i čtvrtého pokolení.‘
Římanům 1, 18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.
Bůh dává lidem svobodu, samozřejmě. Ale to neznamená, že každá cesta, kterou zvolíme, je správná. Tento verš neposkytuje příliš velký “akční rádius”, cesta k životu je úzká:

Matouš 7,13-14 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
Svoboda je úžasná, ale volba, kterou máme, je v podstatě jen mezi dvěma póly – dobrem a zlem, životem a smrtí, službou Bohu nebo ďáblu. Boží slovo pamatuje i na to, že svobody lze zneužít:

5. Mojžíšova 30,15-18 Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.
Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. 1. Petr 2,16 Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.- z tohoto verše je patrné, že už v tehdejší době byli lidé, kteří měli svobodu za “plášť nepravosti”.
Není nic divného na tom, že se lidem nelíbí, když je Boží slovo usvědčuje. Nastala totiž doba, o které Bible se značným předstihem mluví:

2. Timoteovi 4,1-4 Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.

Zhlédnutí: 3059