Výstraha před svůdci

Bible Svatá: Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji – nic k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte.

Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: „Pojďme následovat cizí bohy“ (které jsi nepoznal) „a sloužit jim!“ Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší. Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte. Takový prorok nebo vykladač snů ať je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z Egypta a vykoupil vás z domu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo – vždyť tě ten bludař chtěl strhnout z cesty, po níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj Bůh!

Exploze okultismu v médiích, sci-fi animace ve velkofilmech, to jsou divy a zázraky kterými jsou klamáni ti, co míří do záhuby

Tak jako tenkráte nebyl ještě Satan spoután Ježíšovo příchodem, tak i nyní, v době konce, bude Satan na krátko propuštěn a všechny divy a zázraky BUDE konat proto, aby sváděl. V tomto se tedy znovu vrátíme do starozákonní doby. Sami si udělejte názor na to, zdali div a zázrak jsou statisíce lidí, kteří hlásí funkčnost vzývání andělů (například The Secret) a nebo si vyhledejte na Youtube živý chanelling démonů.

Jak vystupuje takový svůdce?

Nemusí říkat přímo větu: “Pojďmě následovat cizí bohy”. Stačí, když nabízí andělské síly, andělská léčení a nejrůznější esoteriku. Proto jsou nyní ty tisíce falešných učení, andělská náboženství, uctívání Universa a také následování falešných proroků bezbožníka, kteří vyprávějí vybájené příběhy o konci Světa tak, aby zamaskovali skutečný stav. Svůdce se tváří PŘÁTELSKY a nabízí jakoby POMOCNOU RUKU

Někteří by mohli říci, že mají jistotu spasení a že již není nutná veliká ostražitost před nejrůznějším svodem. Opak je ale pravdou. Svod přichází v nejneuvěřitelnějších, SAMOZŘEJMĚ VĚTŠINOU PŘÁTELSKÝCH podobách.

Oblíbené podoby přátelsky se tvářícího svodu:

  • křesťanské studijní příručky, kdy někdo interpretuje, co asi Bůh zamýšlí a co by si tak asi přál.
  • křesťanské příběhy, ve kterých vystupuje Bůh a Ježíš a něco jakoby vyučují
  • křesťanské vědecké pořady, které pasují a roubují učení principů světa do života křesťanů a nutí je přemýšlet esotericky, tělesným rozumem