bohové přišli a přichází z nebe, Bible nebo Däniken?

V moderní společnosti je vytvářena mocná propaganda, že existují dva světové náboženské názory. Monoteismus a polyteismus. Že někdo věří v jednoho Boha a jiný v mnoho bohů.
Je také vytvářen jasný názor, že se jedná o dva odlišné lidské názory = tudíž jsou to jen lidské pohádky = tudíž není potřeba věřit nikomu z nich. Když se na tom neumí dohodnout ani odborníci.
Je to ale jen klasická satanovo metoda léčky, neboť platí samozřejmě obojí.

Bůh i ostatní bohové existují a ani Bible to nikterak nepopírá.

Tento zdánlivý rozpor mezi náboženstvím jednoho Boha a mnoha bohů je vytvořen uměle jako falešné démonské učení. Z tohoto klamu také pocházejí výpady satanem oklamaných, kteří neustále naráží na množná čísla při komunikaci mezi nebeskými bytostmi v Bibli.

Tyto démonická učení vás mají pomocí podvodné lži odlákat od pravdy, kterou obsahuje Bible.

Máte rádi knihy o bozích z nebe?

Samozřejmě veškeré takové knihy nejsou důkazem nesprávnosti Bible, ba právě naopak. Popisují činnost padlých andělů, kteří sestupovali k lidem a vládli národům tak jak se můžeme dočíst v historických dokumentech. Tyto poznatky velmi zpopularizoval zejména Erich von Däniken v jeho knihách o bozích přicházejících z nebes. Celou problematiku je možné pochopit nejrychleji na Příběhu všech Příběhů. Poté je vhodné se pustit do ověřování těchto informací ze všech dostupných zdrojů.

Bible tedy samozřejmě není jedna z mnoha pravd, ale samozřejmě je skutečností a obsahuje popis i důvody, proč existují a co jsou jiní bohové.

Proč démoni vyučují o “bozích z nebes”?

  • No jednoduše proto, aby vytvořili nové své vlastní náboženství a popírali existenci Boha Stvořitele.
  • Aby se dali lidmi uctívat a ti aby jim sloužili.
  • Aby dali lidem další zajímavé pohádky, jejichž čtení odměňují mrazením a tělesným vzrušením.
  • Všechny tyto věci již satanské mocnosti donutili lidi 1000x propírat v médiích a falešných vizích filmů tak, že lidé už na to nereagují a nevěnují tomu žádnou speciální pozornost. Pomalu se tak připravuje okamžik, kdy budou všichni načapáni nepřipravení a zmatení.

Biblické Písmo například říká:

Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě

Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj;

jeho výzbroj uložili v chrámu svých bohů a jeho lebku přibili v chrámu Dágona.

To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti! 9Jen odvahu! Vzmužte se, Filištíni, ať nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám. Vzmužte se a bojujte!“

Odsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že mě opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlo
a dílu svých rukou se klaněli.

Hospodin, Bůh bohů, promlouvá, celou zem svolává od slunce východu až tam, kde zapadá.

Tvá cesta, Bože, je cestou svatosti, kdo z bohů je veliký jako ty?

Žalm Asafův.

Ve shromáždění mocných stanul Bůh,
uprostřed bohů soud vynesl:

„Jak dlouho budete soudit převráceně,
jak dlouho budete na straně ničemů? séla
Chudých a sirotků se zastávejte,
nuzným a ubohým právo zjednejte!
Chudého ubožáka vysvobozujte,
dejte mu uniknout z ruky ničemů!

Oni však nechápou, vůbec nerozumí,
v temnotách stále tápají,
bortí se všechny zemské základy!

Ano, řekl jsem: Vy jste bohové,
všichni jste Nejvyššího synové.
Jakožto lidé ale zemřete,
tak jako každý vůdce padnete!“

Povstaň už, Bože, abys soudil zemi –
vždyť tobě patří všechny národy!

Je tedy úplně jasné, že báchorky o tom, že existuje náboženství jednoho i náboženství více bohů (monoteismus a polyteismus) je lživé a podvod

Views: 1085