Boží království na Zemi začalo s prvním příchodem Ježíše krista

Hereze o tom, že bude na Zemi v budoucnu tisíciletá říše, ve které budou lidé naprosto povinni žít bez tělesných pudů a zákonitostí, je forma emisarství. Tato hereze připravuje lidi na očekávání Bezzákoného, který by vyřešil strádání lidí, které Šelmy a jejich Mluvící Obraz připravil.

Tisícileté Boží království na zemi je nyní. Začalo s příchodem Ježíše na Zemi. Mezi velice rozšířené bludy patří antikristovské učení, že Ježíš teprve přijde kralovat v jakési budoucí tisícileté říši. Že Ježíš Kristus přijde vytvořit jakousi novou republiku, ve kterém by měla být Ježíšova policie a Ježíšovo úřady, a všichni by najednou byli zmanipulování k tomu, aby byli hodní a poslušní. Z lidských myšlenek že by mělo být nějak odstraněno zlé smýšlení a Ježíš že by je pak tisíc let vyučoval, jak být lepšími lidmi (což nedává smysl, protože by jimi už museli být).

Tím se klam “budoucího milénia” vlastně shoduje s učeními démonů. Vesmírní lidé, příznivci Mistra Moudrosti a ostatní stejně popisují příchod svého pána.

Toto je sjednocení lhářů ve lži. Ti co vyučují o tisícileté říši Ježíše jsou lháři a konají antikristovské emisarské dílo.

Někdy se tato představa (která postrádá smyslu) koriguje tak, že tisíc let na Zemi bude pauza a lidé budou s Kristem kdesi ve Vesmíru. Nebo, že na Zemi budou tisíc let jen spravedliví, kteří budou na něco vyčkávat.

Aby se této chybné interpretaci dal nějaký význam, musí se k němu přidat nějaké dodatečné příběhy nebo interpretace, přičemž se velice často musí zlikvidovat význam nějakých jiných textů Bible a napasovat jim význam, který by podporoval “budoucí tisíciletou říši”. A v tom je toto bludné učení satanův trik a klam!

Vysvětlení, proč je nebezpečné tak zdánlivě nevinné přehlédnutí či zdánlivě nepodstatná změna učení

Učení o budoucí tisícileté říši zamlžuje fakt, že všichni upřímně věřící tvoří církev (Boží Chrám na Zemi), která je nezávislá na pozemských organizacích jmenovaných “církev”. Taky se odkládá, že nyní tato Církev Spravedlivých nyní kraluje s Kristem a každý v ní je tedy kněží Boha a Ježíše Krista, se všemi výsadami a právy.

Také se tím odkládá “do budoucnosti” fakt, že Satan je nyní spoután a tím se také odkládá, že bude před koncem časů propuštěn! Posouvá se tím tedy ten hrůzný okamžik Satanova propuštění do daleké budoucnosti. Tím jsou lidé drženi tímto učením v pasti falešného klidu a poslušně očekávají nastražené události, které pro ně připravují křesťanské konspirační teorie. Jinými slovy, lidé mají vybudovanou falešnou představu, co to znamená “znamení času konce” a očekávají taková znamení, jaké je lhář Satan naučil, že mají očekávat.

Satan potřebuje falešné důkazy blížícího se konce

Konec přijde nečekán a nikoliv plně potvrzen filmy a konspiračními teoriemi!

Konspirační teorie ale Satan tak strašlivě rozšířil (křesťané důvěřující Církevním Organizacím je bezmezně hltají), že se jimi docela neguje Biblická pravda, že nikdo nebude nic tušit, než přijde konec. Konspirační teorie zná přeci každý, kdyby se dělo přesně to, co nakazují Konspirační teorie že se má dít, tak by přeci všichni věděli, že je to konec a nebylo by to žádné překvapení.

Chybné interpretace milénia těší Satana, podporuje je i v chanellingu

Je pro Satana nepochybně výhodné, když Kristovi kněží vůbec nevěří tomu, že už kralují s Kristem a také nevěří tomu, že Satan je nyní spoután. Satan je také potěšen, jak se mu podařilo vypustit učení, které zcela pokroutilo význam Ježíšova příchodu a způsobuje, že mnozí křesťané nevěří Písmu, ale falešnému učení toho zlého.

Kdo toto učení podporuje, propadl bludu a šíří satanovo ohavnost dále. Spolupodílí se na špatném díle.

Co tedy chybné učení o budoucím miléniu NEBEZPEČNĚ odsouvá do daleké budoucnosti, čímž se vytváří ideální místo pro působení Satanova mámení? Shrňme si to takto.

Odsouvá že:

  • již kralujeme s Kristem v současném tisíciletém království. To umenšuje křesťany v jejich odhodlání. A na odhodlání k boji to moc nepřidá.
  • že Satan je nyní Ježíšem spoután (spoutaný silák ve svém domě) a my jsme získali v Kristu Ježíši autoritu od Boha.
  • Že FINÁLNÍ KLAMÁNÍ světa a útok na Svaté Věrné proběhne už nyní…
  • a tedy, že Satan bude nakrátko propuštěn NYNÍ.
  • Tupí se tím význam proroctví o Době Konce a zavádí se nové, zhoubné bludy a “křesťanská fikce”

Toto posunutí událostí do jakési vzálené budoucnosti, velmi otupuje pozornost křesťanů a PROTO TAKOVÉ UČENÍ SATANOVI VÝBORNĚ SLOUŽÍ. Biblická varování před příchodem Vlády Bezzákonného se s tímto falešným učením jeví jako přinejmenším PŘEHNANÉ, anebo úplně zbytečné pro tuto dobu.

Za učením o BUDOUCÍM TISÍCILETÉM KRÁLOVSTVÍ KRISTA, stojí pevně například Církevní organizace Adventistů Sedmého Dne ale také obrovské množství jiných interpretů. Mezi nekatolickými církevními organizacemi je minimálně stejně rozšířené, jako Mariánský kult u římských katolíků. Adventistická Církevní organizace má například učení o budoucím miléniu přímo v definici své víry a pomocí nejrůznějších videí a instuktáží o budoucí tisícileté říši vyučuje nejen své členy, ale i ostatní křesťany. Velmi často formou anonymních webů, zdánlivě nikomu nepatřících.

Stejně jako jiným satanovo klamům se tedy i těmto klamným naukám dostane dostatečné pozornosti světských médií.

Tím se duch Antikrista postavil na místo, kde by být neměl. A to přímo doprostřed Božího Chrámu.

Království Ježíše JE NYNÍ, od příchodu Ježíše na Zemi

Sám Ježíš říkal: “Radujte se, neboť teď k vám přišlo nebeské království mého Otce”. Na konci toho království bude spoutaný Satan na chvíli propuštěn

Platí tedy, že:

Satan je potěšen, že se mohl postavit doprostřed křesťanstva a šířit tam své bludy. Aby si vše řádně pojistil, šíří stejné bludy v mnoha obdobách v čistě démonských naukách, kde mixuje všechny podoby falešného křesťanství, do které Tisíciletou říši zahrnuje.

Mnohým NEpřipadá Boží Království na Zemi jako dostatečně luxusní království

Mnohým se zdá, že nemůže být pravda. Je to proto, že očekávají silnou světskou moc a tělesnou vládu nad nevěřícími (historie se opakuje). To si snažili mnohé lidské organizace ve jménu Boha zajistit, ale s Božím Královstvím to nemá nic společného. Stejně jako Izraelci věřili, že Ježíš je světským králem a že sjednotí vojáky Izraele proti okupační moci říše Římské, je stejně naivní představa, že Boží království sjednotí lid k vojenské a tělesné porážce nevěřícího světa. S takovou představou se například zabývá Islám, ale to už je druhá strana.

Několik málo úryvků z Lukášova evangelia, kde Ježíš mluví o počátku Božího Království na Zemi:

(Je naopak s podivem, jak mnoho lidí bylo oklamáno a myslí si, že nějaká Ježíšova-Boží říše, trvající tisíc let, teprve někdy přijde.)

Když se rozednilo, Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a když přišly k němu, chtěly ho zadržet, aby od nich neodcházel. On jim však řekl: „Musím ohlašovat Boží království také jiným městům; to je mé poslání.“ Kázal tedy v judských synagogách.
Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval Boží království.
Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné.
Říkám vám popravdě: Někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří růst Boží království.“
Ježíš mu odpověděl: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé; ty pojď rozhlašovat Boží království!“
Ježíš mu odpověděl: „Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království.“
V kterémkoli městě vás přijmou, jezte, co vám nabídnou. Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.‘ Když ale přijdete do nějakého města a nepřijmou vás, vyjděte na jeho ulice a řekněte: ‚Setřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který nám ulpěl na nohou. Vězte ale, že přišlo Boží království!‘
Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží království.
Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno. Neboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.
Tehdy řekl: „Čemu se podobá Boží království? K čemu ho přirovnám? Je podobné zrnku hořčice, které člověk vzal, hodil je do své zahrady a vyrostl z něj strom, v jehož větvích se uhnízdili ptáci.“
„K čemu přirovnám Boží království?“ opakoval. „Je podobné kvasu, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, až nakonec všechno zkvasilo.“
Kdy přijde Království? Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říci: ‚Je tu!‘ anebo: ‚Je tam.‘ Boží království už je přece mezi vámi!“
„Amen, říkám vám,“ odpověděl jim Ježíš, „že není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti kvůli Božímu království a nepřijal by v tomto čase mnohem více a v nadcházejícím věku věčný život.“
Uchopil kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám vám, že už neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království.“

Toto většinou nechce nikdo rozsuzovat, místo rozsuzování je mnohem více “vzrušující” obhajovat již přijatou nauku o budoucím miléniu.

Zhlédnutí: 4478