S velkým úspěchem se v Církevních Organizacích podává nauka, že SPASENÍ a VĚČNÝ ŽIVOT jsou jedno a totéž

Nauka, že Spasení je shodné s pojmem Věčný Život, tedy že Spasení přijaté Ponořením (nevhodně nazývaném spíše umělým pojmem “křest”) je zárukou na Věčný život, je produktem Církevních Organizací jako klamná interpretace Bible.

Často se v organizacích nazývá “jistotou spasení”. Samotné slovo “spasení” (Salvation) je prakticky synonymem pro slovo “záchrana”, vyučuje se však, že je to právě nějaký rituál nezrušitelné záruky na pobyt v Nebi. Sám Ježíš však pronáší podobenství, (například o družičkách, co si nevzaly dost oleje) ve kterém toto uvádí na pravou míru. Každý člověk musí vytrvat, nespat a nenechat se přemluvit k vyznávání svůdných učení falešných kristů. I když toto učení “o jistotě Spasení” Církevní Organizace velice intenzivně šíří, v Bibli se nevyskytuje. Tato interpretace Bible ale dává Organizacím do ruky uměle vytvořené argumenty, kterými se dají oslovit davy, které by jinak o Boha neměly žádný ZÁJEM.

Protagonisté tohoto klamného “evangelia” se velice soustředí na samotnou “záchranu před smrtí pomocí vzetí na Nebe” tak, že z ní dělají naprostý základ svého sdělení lidem. Takoví učitelé  rozsévají “záchranu života spasením” podobně, jako by rozdávali vakcínu proti celosvětové morové ráně. Úplně to pak vypadá, jako by bez nich neměli lidé šanci se do Nebe a dostat, že ti co jejich akce nezažili mají smůlu. Jako by bylo možné masivním útokem všem lidem vnutit, aby polkli pilulku “spasení”.

Oslovení NEJSOU povoláváni Božím evangeliem, ale jsou jim nabízeny “duchovní výhody, duchovní služby” a ochrana před mučírnou Pekla

Vhodným podáním tohoto bludu schopným konferenciérem získává Organizace MILIÓNY oslovených, potencionálních zájemců o tuto “duchovní službu vylepšení života a přežití vlastní smrti v Nebi”. Současně tím získává obrovskou základnu potencionálních plátců rovněž interpretovaných desátků.

Spasení je ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ (tedy “minutí se cílem”). Věčný život je pro ty, co milují Boha a nepomíjitelné hodnoty Boží.

Evangelium o Bohu a jeho království spravedlnosti a nepomíjitelných hodnot je tak zaměněno za “evangelium záchrany života”.

Evangelium záchrany života samo sebe často prezentuje hrůzu nahánějící otázkou:

“Víš kam půjdeš po smrti?” Ta každého zaručeně vyděsí. Vše je často ještě umocňováno hrůzostrašnými vizualizacemi mučírny takzvaného Pekla. Jelikož by do této vymyšlené, nonstop a rafinovaně zlomyslné mučírny opravdu nikdo nechtěl, každý posluchač napíná uši, aby slyšel, jakou cestu ven z toho vypravěč NABÍZÍ. Jakoukoliv nějakými argumenty opatřenou nabídku pak všichni přijímají, neboť v tu chvíli neznají žádnou jinou odpověď.

V tomto směru nabízí podobnou cestu z hrůzy k věčné rozkoši tako hinduismus a buddhismus, čisté nauky démonů.

Církevní Organizace tak ve světě nekážou ani tak Boha, ale všemi silami se soustředí na kázání takzvané “dobré zprávy o tom, že po smrti nemusíme umřít”

Bůh je zde často brán skoro jako doplňková síla, která tento transfer do nekonečného života umožňuje a svou mocí “zaručuje”. Arogantním lidem také Organizace často vnucují interpretaci “když nám to Bůh nabízí, tak proč si to zdarma NEVZÍT”

Past této Interpretace Bible spočívá v tom, že je nesmírně atraktivní pro každého. I ten nejtělesněji smýšlející člověk by po smrti rád pokračoval nějakým životem, a to dokonce ještě v maximálním, na zemi nedosažitelném luxusu.

Spasení tedy odpuštění hříchů je dar milosti, nikdo ho nezískává za zásluhy!

Spasení je dar odpuštění hříchů (Ježíš byl obětován jako Beránek za všechny naše hříchy), díky tomu můžeme Boha zase slyšet. (Neodvrací se pak od nás, neboť naše hříchy jsou tak zapomenuty. Víra v Ježíše Krista je nám počítána za spravedlnost)

Kdo miluje pravdu a Boha, ten dostává Ducha Svatého a vydává se cestou změny smýšlení (pokání) tak, aby se připodobnil Bohu spravedlností a láskou k Pravdě. Takoví se štítí tělesných učení a životu podle pomíjivých žádostí těla.

Spasení je tedy dar odpuštění hříchů, které, který dostává člověk k tomu, aby mohl růst v Pravdě a spravedlnosti. Poté platí to, co vyučoval Ježíš v podobenství o družičkách.Člověk je povolán, ale musí být stále připraven, na Boha se stále ptát, Boha hledat a v Pravdě vytrvat, aby po cestě neusnul a nebyly mu zavřeny dveře.

Co proti tomu pravé Evangelium Boží

Evangelium Boží je zvěstování existence Boha Otce, který nás stvořil pro to, abychom si svobodně mohli vybrat jeno věčné a nepomíjitelné hodnoty místo smrti. Boží člověk tedy nemá v lásce pomíjivé věci těla, ale přilne k věčným svatým pravdám, neboť ví, že pomíjitelné věci a vše co známe zanikne.

Aby se rozsoudilo, kdo směřuje k Božímu světlu, poslal Bůh na zemi svého Syna Ježíše Krista. Ježíš je světlem, ke kterému směřují do Božího království ti, co milují Boha a pravdu. Proti Ježíši učí a od pravého učení Ježíše prchají ti, jenž slouží pomíjitelnému světu. Lidé si ale více dobrovolně zamilovali tmu než světlo, a tak svět bude odsouzen. Svět chce žít bez Boha, a sám se při životě udržet nemůže a neumí, neboť zdrojem veškerého života a času je Bůh.

Hromadně se díky Církevním Organizacím káže něco jiného, co se nazývá “evangelium”, ale hovoří to o systému, jak se dostat do Nebe a zachránit si v Nebi život před smrtí. Jedná se o soubor předepsaných myšlenek a úkonů, které člověk musí dělat a myslet si je, aby se do Nebe dostal. V tomto systému se lidé nijak vyjmečně nezajímají o Boha jako takového, ale jejich snažení se týká dosažení “jistoty záchrany v Nebi”. Je to ale chybné učení, před kterým varoval i Ježíš, když říkal: “Kdo si chce zachránit život, ten jej ztratí. Kdo však pro mě život ztratí, ten jej nalezne…”

Vyznavači evangelia záchrany života v Nebi se snaží o něco jiného, než aby šli po stezkách Božích. Místo aby se zkoumali a prověřovali v Boží Pravdě, tak často hltají učení světa a satanovo nauky o zvládání TĚLA. Přitom nauky askeze a zvládání tělesných potřeb nejlépe jdou právě démonickým kultům, protože pudy těla jsou ze Satanových Mocností .

Spolu s tím si myslí, že služba Bohu je šíření nauk Církevních Organizací, i když jasně vidí, že nauk je hodně a pravda může být jen jedna. Zapomínají na účel kázání Božího Evangelia.

Cesta někam, kde člověk dosáhne naplnění všech tělesných potřeb je lákavá naprosto pro všechny, včetně lidí, co nenávidí Boha

Proto je tato nabídka natolik lákavá, že je na ní možné nalákat všechny, včetně těch, kteří milují sami sebe tak, že by se chtěli pojistit na věčnost. Proto Církevní Organizace přetékají počtem lidí, ale skutečný Bůh tam zajímá jen stejné procento lidí, jako ostatní lidi mimo Církevní Organizace.Velkým problémem je láska k penězům a k pozemským statkům.

Nebe ale není různých druhů podle toho, jaké člověk zrovna chce. Je jen jedno, které je nám zvěstováno Biblí. (Například jako Hospodinova Svatá hora) Existence v Nebi není dokonalým naplněním původních radostí života, ale je existencí zcela novou, bez tělesných potřeb a žádostí.

Zhlédnutí: 347

Translate »