Apostáze se týká celého lidsva, ne jen Církevních Organizací

Apostáze je odpadnutí od Boha, odvrácení od Boha, odstoupení od Boha

je průvodním jevem konce Času a přípravou pro příchod Bezzákoného. Od nástupu moci Mluvícího Obrazu Šelmy v druhé dekádě 21. století lidstvo ovládají bipolární ideologie kolektivních vin a systém nátlakové manipulace k přijetí viny z neposlušnosti. I když se dějí velké věci a nevídané divy, Mluvící Obraz záměrně neaplifikuje jakýkoliv náboženský rozměr událostí a dokonale potlačuje duchovní rétoriku. Neporazitelná snaha MOŠ ubíjet lidi “vědeckým” náboženstvím čísel, statistik a studií “hrozeb budoucnosti” odvrací jakoukoliv pozornost od duchovna směrem k Druhé Vědě (první Věda defakto končí okamžikem, kdy MOŠ je plně funkční a má na lidstvo rozhodující vliv).

Toto sekulární odstoupení od jakéhokoliv duchovního významu všelidských událostí (společných celému lidstvu skrze vládu Mluvícího Obrazu) je v Písmu popsáno jako APOSTÁZE.

Apostáze, odklon od veškerých duchovních poznatků minulosti a jejich vysvětlování Druhou Vědou je úkol MOŠ a je přípravou k příchodu Bezzákoného, který se postaví jako náhrada za všechny věci, které si světová nábožeství spojovala s Bohem či duchovnem obecně.

Odstoupení od Boha směrem k Druhé Vědě a neduchovnímu vysvětlování všeho JE PŘIJATELNÉ pro všechny lidi, jinak znepřátelené naboženstvími. Proto je univerzální a bude přijato.

Odstoupení od Boha se týká všech lidí, nejen lidí, co v Boha věří. Odstoupení od Boha je příklon lidí k naukám Mluvícího Obraz, k odstoupení od základů rodinného soužití, ve svedení žen k ďábelským naukám rozvracejícím vztah mezi mužem a ženou, genderové ideologii, a k ostatním ideologiím kleteb živé a neživé přírody (klima, viry a podobně).

Apostáze je stav, kdy se přestanou významně rodit děti díky Třetí Morálce, protože se rozpadne rodina a absolutní většina lidí přejde od nekonečného cizoložství k vzájemné nenávisti a do tělesného hříchu (tedy budou neustále dělat přesně to, co nevede k žádnému cíli ke kterému chtějí směřovat).

Apostáze se nese v duchu “Evího syndromu”. Celá nauka Bezbožnosti je cílená převážně na mladé plodné ženy, aby byly vychovány do role svobodné matky, konkubíny Mluvícího Obrazu, nespokojené s rolí manželky muže v normální rodině přirozené člověku podle Boha.

Co apostáze není (důvod proč už byla mnohokráte chybně ohlašována)!

Apostáze není stav, kdy většina lidí přestane věřit v Boha. To většina nevěří stejně v jakékoliv době. Je to stav, kdy se lidé začnou chovat úplně proti morálním hodnotám, které Bůh vepsal do lidského srdce. Doba, kdy lidské chování už nepovede k zachování lidské rasy.

Lidé se sice nepřiklání k Bohu, ale dělají to právě proto, že znají pravého Boha a přesně toho nemají v lásce. Apostáze je stav, kdy se lidstvo pomocí učení démonů samo přesvědčí k víře ve falešného boha, a naukami si vytvoří logickou past myšlenkového kruhu. Z pasti těchto nauk a z nich vyplývajících “logických nutností” nejde ani usilovným přemýšlením uniknout, neboť všechny myšlenkové cesty, které by mohly vést k Pravdě, jsou již obestavěny lživými naukami.

Falešného boha Satanova budou lidé milovat, a proto ten stav přeci NEBUDE PŘIPOMÍNAT ODPADNUTÍ OD BOHA NEBO OD DUCHOVNOSTI. Bude vypadat jako pravá zbožnost, ale bude to láska k falešnému bohu.

Koho se tedy týká odpadnutí od Boha

Apostáze se týká všech lidí jako celku. Jedná se o sjednocení celého lidstva, které je možné nikoliv k Pravdě, ale sjednocení ke lži. Apostáze je logická past, kdy všechna učení (včetně aktivního popírání Boha v “ateismu”) povedou k iluzi, že bůh opravdu existuje a že to musí být Satan. Znamená to odstoupení od všech Božích věcí, včetně Božích doporučení pro lidský spravedlivý život. Znamená to příchod bezbožné Druhé Morálky, uctívání Nepravostí, Rozpad mezilidských vztahů.

Chybně vykládaná Znamení Času

Apostáze byla už mnohokráte spatřována vypočítávači doby konce Světa. Ukázalo se, že zjevně byla spatřována chybně, neboť konec Světa nenastal. Za odvrácení od Boha se totiž nedá považovat přirozený stav lidstva, kdy většina lidí nemá rádo Boží věci, protože jdou proti tělesným věcem, kterým rozumí. Přirozený stav odmítání Božího je normální, takže v každé době je většina lidí odvrácená od Boha k tělesným věcem.

Aby mohlo nastat odvrácení od Boha záměnou za falešného, Satan potřebuje pomocníky z řad “křesťanů”, kteří budou vytrvale hlásat učení FALEŠNÝCH DŮKAZŮ BLÍŽÍCÍHO SE KONCE!

Církevní Organizace, zahleděné do vlastních nauk, vedou lid povětšinou přímo do pasti

Církevní Organizace jsou největší měrou zodpovědné za rozšíření falešných učení. Na chybné Interpretace Bible, vzniklé kupčením s Vědou a démonskými naukami, již po roce 2000 bez problémů navazují i channelingová učení démonů a posléze démoni potvrdí tyto chybné závěry pomocí Druhé Vědy.

 

Příbuzné články

 • Humanita, humanismus, teror humanityHumanita je nesmyslná nauka založená na lidské pýše Tento článek nehovoří o uměleckém směru s názvem "humanismus". Korektní by bylo používat název HUMANITA Základem humanismu je lidská pýcha na sebe sama. Tato pýcha vede k základní chybě celé nauky. Humanita chybně předpokládá, že v podstatě každý člověk se chová čestně,…
  Tags: a, se, v, k, slovník, odkryté, lži, s, u
 • VytrženíUčení Církevních Organizací o Vytržení je lež Ve většině církevních organizací se šíří lživá varianta učení o vytržení církve. Tvrdí, že Boží věrní budou vytrženi z tohoto světa k Bohu ještě dříve, než přijde doba velkého soužení. Toto učení tak vlastně křesťany chlácholí, že se nemusejí bát, protože nic z…
  Tags: a, se, v, slovník, odkryté, lži, s, u
 • PokáníPokání znamená: "změna smýšlení" Pokání je jedno ze slov, u kterého Odpůrce Boha záměrně změnil význam tak, aby díky nově přijatému významu lidé nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace. (Patří tedy do kategorie slov s vylhaným novým významem, mezi které patří slova Hřích, Spasení, Evangelium, Prorok, Nepravost, Peklo a další) Co…
  Tags: a, se, k, v, kdy, boha, slovník, odkryté, lži, s
 • Feng Shui, Feng-shui, Feng-šuej - co je jeho podstataDémonské učení, které je součástí magických obřadů zasvěcení obytných prostor démonické bytosti. Osoby, které se věnují tomuto rituálu a jsou již démonem dobývány, bývají agresivní při odkrývání démonské podstaty tohoto učení a propadají záchvatům velkého vzteku. Feng-shui je démonická nauka, nepřátelská člověku. Pokud někdo věří, že feng shui funguje, dostává…
  Tags: se, a, v, slovník, odkryté, lži, s, u
 • Milénium, tisíciletá říšeTisícileté království Ježíše Krista na Zemi započalo spoutáním Satana při ukřižování Ježíše a bude trvat až do Druhého příchodu Ježíše Krista, který bude také koncem dějin Světa, koncem Času. Tisícileté království Krista na zemi PROBÍHÁ NYNÍ. Nebude v budoucnu. Bludným naukám, plně podporovaných Satanem, se podařilo oklamat obrovské množství křesťanů…
  Tags: a, se, v, lidí, s, slovník, odkryté, lži, u
Translate »