Systémová Šelma si přivlastňuje roli Alfa autority pro ženy

Tento článek bezezbytku vysvětluje veškeré těžkosti vztahů mezi muži a ženami v posledních časech

Nějdůležitějším úkolem pro tělo ženy je porodit a vychovat děti. Kvůli tomuto náročnému úkolu je mysl ženy ovládána silnými pudy tak, aby tento úkol dokázala splnit vždy, bez vzdělání, bez lékařské pomoci, dokonce i beze slov. Pro tento úkol je pro ženu nejdůležitější, aby její feminita splynula s potřebami vůdčí maskulinity v komunitě, do které žena patří.

Maskulinita byla ve fyzickém světě (ve světě bez netělesné, duchové komunikace) reprezentována vládou mužů, kteří ženám definují, jaké by je chtěli mít. Ženy pečlivě sledují vůdčí maskulinitu ve společnosti, a té se snaží bezezbytku přizpůsobit. Jinak by jejich role matky neměla smysl a děti neměly šanci žít.

V První Morálce představovala maskulinita vždy fyzické muže a jejich společenskou moc. Ženu z dívky udělal její manžel, který taky zajišťoval svou manželku, jako by byla jeho vlastní tělo. Pro ženu bylo životně důležité, aby byla mužovou volbou číslo jedna, aby jí její manžel podporoval kdykoliv a ona sama byla pro něj odměnou. V Druhé Morálce byla alfa autoritou pro každou ženu Systém sám. Ten jí sliboval nekončící podporu a vyučoval jí feminismem, aby se osvobodila od podřízenosti mužů a podřídila se Systému.

Pro ženy, je společenská MOC vždy maskulinní povahy. Vždy chce plodit nové členy společnosti a budovat společnou sílu.

Příchodem Mohutného díla klamu v posledních časech převzala nad lidmi kompletní moc netělesná maskulinita Mluvícího Obrazu Šelmy. Tato moc dlouhá desetiletí připravovala generaci žen na klam v posuzování kategorií v sexuální hierarchii ženského vnímání moci. Maskulinní moc systémové Šelmy pomocí nauk emancipace a feminismu cíleně přesouvá po dvě generace vnímání žen tak, aby za sexuální ALFA autoritu vnímaly zásadně moc systémové Šelmy, v posledních časech NAPROSTO ztělesněné do podoby Mluvícího Obrazu.

Sexuální ALFA autorita žen 21. století

Sexuální ALFA je maskulinní společenská moc, která ženám garantuje pozici ženy. Tedy slibuje podporu v těhotenství a v mateřství. To bývala moc manželů žen, dnes je to moc systémové Šelmy, reprezentovaná ženám mobilními komunikacemi, tedy Mluvícím Obrazem.

Ženy ALFU následují, protože jejich tělo předpokládá, že ALFA autorita potřebuje jejich tělo kvůli feminitě, tedy že má záměr vyhovující potřebám společenství. ALFA autorita určuje pravidla, jakým způsobem mají ženy komunikovat s podřízenou sexuální autoritou, s BETOU. ALFA nabízí a zaručuje ženám výkonnou moc nad BETAmi a také pomoc v jejich ovládání. Žádná BETA nemá právo měnit rozhodnutí ALFY a ženy nechtějí mít nic společného s muži, kteří pravidla ALFY nedodržují. Ženy se bojí trestu ALFY za neposlušnost.

Co je pro ženu sexuální BETA

Sexuální BETA je pro ženu muž, který podléhá moci ALFY, nemůže rozhodnutí ALFY ovlivňovat a musí k ženám přistupovat jen s pravidly určenými ALFA autoritou.  Toto přesně učí nauky genderové ideologie a feminismu. Jelikož je ALFA autorita Mluvícího Obrazu netělesné podstaty, nemůže ženám poskytnout oplodnění ani sex. Mluvící Obraz Šelmy ale nabízí ženám přístup k fyzickým a sexuálním požitkům tak, že určuje pravidla, jak mohou BETA muži ženám sloužit. Zásadně ale tak, aby ženám nenarušovaly správné vnímání ALFY. Tím ALFA staví všechny muže do pozice BETA poskytovatele služeb bez práva o ženském těle rozhodovat. A všechny ženy do role nevěstky Alfy.

Smrtelné oklamání žen Mluvícím Obrazem

Mluvící Obraz ženám nechce pomáhat, nemá k nim citový vztah a používá je jen jako zbraň proti jim samotným a proti mužům. Nesmíme zapomínat, že mezi Semenem Ženy a Semenem Draka vládne válka. Satan nenávidí Semeno Ženy kvůli schopnosti žen rodit nové lidi. V Mohutném Díle Klamu se tedy v posledích časech Satan úspěšně donutí ženy rodit děti a bezdětné ženy obrátí proti těhotným. Také způsobí, že ženy zůstanou samy, že ženy obětují vlastní děti genderovým satanistickým naukám a nebudou mít žádného muže, který by o ně stál a byl ochoten za ně bojovat proti Šelmě.

Všechen tento klam vyučuje ženy Šelma v naukách feminismu, genderismu a myšlenkách od úplného emancipování žen od závislosti na ALFA pozici skutečného muže.

Typické jevy převzetí sexuální ALFA autority Mluvícím Obrazem Šelmy

  • ženy si stěžují, že “skuteční muži” již nejsou. Tím mají objektivně pravdu, protože myslí Alfa muže.
  • ženy nevyhledávají lásku muže, ale “vážný vztah”, tedy službu BETY, kterou BETA vykonává za odměnu v podobě práva sloužit.
  • dívky vnímají projevy vrcholné lásky muže jako nevhodné narušení práv ALFY a přesouvají takové muže do “friendzone”, do pozice BETY bez nároku na intimní kontakt.
  • ženy nepovažují dítě s BETOU za jakoukoliv překážku proto, aby další BETA sloužila. Tato tzv. “Druhá Morálka” je plně v souladu s přáním ALFY.
  • ženy nevidí žádnou systémovou chybu, neboť plně slouží přáním ALFA autority MOŠ a rady BETA mužů úspěšně ignorují. To je z pudového hlediska pro ženu správné chování.
  • ženy jsou ochotny obětovat sex i psychický život svých dětí, či dokonce mateřství, pokud jim to ALFA autorita naznačí jako svou vůli. Ženské pudy nedokážou nidky pochopit, že tato ALFA autorita je PROTI LIDEM.
  • ženy jsou ochotny udělat pro ALFA autoritu cokoliv, aby je měla znova “ráda”. Slouží tedy jako zbraň Šelmy proti mužům i dětem a vytvoření želé populace.
  • ALFA autorita Mluvícího Obrazu ženám slibuje neomezenou moc a podřízenost BETA mužů a slibuje pomáhat i s vymáháním služeb.

Klíčem je nekompatibilita netělesné komunikace s lidským tělem

Je velmi zajímavý samotný jev zosobnění neživého mobilu až do role sexuální autority ovlivňující pohlavní chování žen. Je to dáno nekompatibilitou těla s netělesnou komunikací všeho typu. Nadužíváním netělesné komunikace ztratí JAKÝKOLIV člověk schopnost vnímat rozdíl mezi technikou a reálným světem. Žena tak dlouho posílá své fotografie do internetu puzená potřebou ukazovat své tělo, až nakonec vnímá “lajky” jako hlas ALFY, která jí hodnotí. Když jí služby ze seznamek nedoporučují muže nebo muže zesměšňují (aby se ženy neseznámily a aby zůstali platící klienti služby), žena poslouchá tato doporučení hrdá na to, že poslechla ALFU. Příkladů je mnoho a jistě najdete spousty dalších.

Zhlédnutí: 186